منبع مقاله درمورد تجزیه واریانس و مقایسه

شکل (4-5)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز

شکل (4-6)، مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف فاصله کاشت و کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز
4-3- تعداد چتر در بوته
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تاثیر سطوح مختلف کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر تعداد چتر در بوته، در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول 4-1). مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، بیشترین تعداد چتر در بوته (2/14 عدد) در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت بدست آمد. کمترین تعداد چتر در بوته (1/7 عدد) نیز مربوط به تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت بود (جدول 4-2 ، شکل 4-7). همچنین مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد که بیشترین تعداد چتر در بوته در فاصله کشت 30سانتی متر (9/11 عدد) حاصل شد که از نظر آماری با فاصله کشت 40سانتی متر (4/11 عدد) اختلاف معنیداری نداشت. کمترین تعداد چتر در بوته در فاصله کشت 20سانتی متر (4/9 عدد) بدست آمد (جدول 4-3، شکل 4-8). مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها بر تعداد چتر در بوته نشان داد بیشترین تعداد چتر در بوته در فاصله های کاشت 30سانتی متر همراه با کاربرد 50 کیلوگرم در هکتار ازت حاصل شد که از نظر آماری با تیمار فاصله کاشت 40سانتی متر و 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول4-4، شکل 4-9).

شکل ( 4- 7)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز

  دانلود پایان نامه درباره محدوده مکانی و محدوده زمانی

شکل (4-8)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر تعداد چتر در بوته در گیاه زیره سبز

شکل( 4-9)، مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله کاشت و کود ازت بر تعداد چتر در بوته در گیاه زیره سبز
4-4- تعداد دانه در بوته
نتایج تجزیه واریانس، تاثیر سطوح مختلف کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر تعداد دانه در بوته، در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول 2). مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت بیشترین تعداد دانه در بوته (5/125 عدد) را تولید نمود در حالیکه کمترین آن در تیمار 100 کیلوگرم (50 عدد) حاصل شد که از نظر آماری با تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنی داری نداشت. (جدول 4-2، شکل 4-10). همچنین در بررسی مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت بیشترین تعداد دانه در بوته در فاصله کشت 40سانتی متر (8/100 عدد) بدست آمد که از نظر آماری اختلاف معنیداری با فاصله کشت 30سانتی متر نداشت و کمترین تعداد دانه در بوته (7/66 عدد) در فاصله کشت 20سانتی متر مشاهده شد (جدول 4-3 ، شکل 4-11). بررسی اثرات متقابل تیمار کود ازت و فاصله کاشت بر تعداد دانه در بوته نشان داد بیشترین مقدار در کاربرد 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت 30سانتی متر بدست آمد ( جدول 4-4 ، شکل 4-12).

شکل (4-10)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز

شکل( 4-11)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز

  شعر غنایی و شعر حماسی

شکل ( 4-12)، مقایسه میانگین اثرات کود ازت و فاصله کاشت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز
4-5- وزن هزار دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد، تیمار کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر وزن هزار دانه زیره سبز در سطح یک درصد معنی‌دار شد (جدول 4-1). جدول مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) بیشترین وزن هزار دانه (23/1 گرم) و کمترین آن (14/1 گرم) در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت بدست آمد (جدول 4-2، شکل 4-13). مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد بیشترین وزن هزار دانه (22/1 گرم) را فاصله کشت 40سانتی متر داشت. این در حالیست که کمترین وزن هزار دانه (15/1 گرم) در فاصله کشت 20سانتی متر بدست آمد (جدول 4- 3، شکل 4-14). بررسی اثر متقابل تیمارها نشان داد بیشترین وزن هزار دانه در کاربرد 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت 40سانتی متر و همچنین فاصله کشت 30سانتی متر و بدون کاربرد کود ازت دیده شد (جدول 4-4، شکل 4-15).

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.