منبع مقاله درمورد تجزیه واریانس و آنالیز فیزیکی

عنوان جدول صفحه
جدول 3-1- آنالیز فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش…………………………………………………………………………..26
جدول 3-2- تاریخ مراحل مختلف رشد گیاه………………………………………………………………………………………………29
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت و کود ازت برای صفات مورد بررسی در گیاه زیره سبز………………37
جدول 4-2- مقایسه میانگین سطوح مختلف کود ازت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز…………………………..37
جدول 4-3- مقایسه میانگین سطوح مختلف فاصله ردیف کشت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز…………….37
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف فاصله ردیف کشت و کود ازت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………38
جدول 4-5- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار بدون کود ازت و فاصله ردیف کشت20 سانتیمتر…….55
جدول 4-6- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار بدون کود ازت و فاصله ردیف کشت 30 سانتیمتر….55
جدول 4-7- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار بدون کود ازت و فاصله ردیف کشت 40 سانتیمتر…56
جدول 4-8- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 20 سانتیمتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
جدول 4-9- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 30 سانتیمتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
جدول 4-10- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 40 سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
جدول 4-11- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 20 سانتیمتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
جدول 4-12- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 30 سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
جدول 4-13- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 40 سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
جدول 4-14- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 20 سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
جدول 4-15- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 30 سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول 4-16- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 40 سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول 4-17- درصد ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس تیمارهای مختلف گیاه زیره سبز………………………………61
جدول 4-18- تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت و کود ازت برای صفات مورد بررسی در گیاه زیره سبز………….62
جدول 4-19- مقایسه میانگین سطوح مختلف کود ازت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز……………………….62
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.