منبع مقاله درمورد بارندگی و مقایسه

جدول 4-20- مقایسه میانگین سطوح مختلف فاصله ردیف کشت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز………..63
جدول 4-21- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف فاصله ردیف کشت و کود ازت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………….63
فهرست شکل‌ها
عنوان شکل صفحه
شکل 1-1- بخش‌های مختلف گیاه زیره سبز……………………………………………………………………………………………8
شکل 3-1- مقایسه میانگین بارندگی ماهانه دوره تحقیق (1391) با ده سال گذشته……………………………………………….13
شکل 3-2- نمایی از هر کرت آزمایشی………………………………………………………………………………………………………14
شکل 3-3- مرحله تشکیل بذر گیاه زیره سبز………………………………………………………………………………………………25
شکل 3-4- دستگاه کلونجر………………………………………………………………………………………………………………………31
شکل 3-5- دستگاه کروماتوگرافی گازی…………………………………………………………………………………………………..32
شکل 3-6- دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی…………………………………………………………..33
شکل 3-7- دستگاه سوکسله…………………………………………………………………………………………………………………..33
شکل 3-8- روتاری………………………………………………………………………………………………………………………………33
شکل 3-9- دستگاه کجلدال……………………………………………………………………………………………………………………34
شکل 3-10- دستگاه فلیم فوتومتر…………………………………………………………………………………………………………….34
شکل 3-11- دستگاه اسپکتروفتومتر………………………………………………………………………………………………………….34
شکل 4-1- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر ارتفاع گیاه زیره سبز…………………………………………………………………38
شکل 4-2- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر ارتفاع گیاه زیره سبز…………………………………………………..39
شکل 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر ارتفاع گیاه زیره سبز……………………39
شکل 4-4- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز………………………………………………..40
شکل 4-5- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز………………………………….40
شکل 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز……41
  مقاله رایگان با موضوع بیمه های بازرگانی و کسب مزیت رقابتی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.