منبع مقاله درمورد اندازه گیری و مورفولوژی

5 درصد اشباع 27
6 اسیدیته (PH) 8.01
7 قابلیت هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر) 1.26
8 نیتروژن کل (درصد) 0.15
9 فسفر قابل جذب (میلی گرم در کیلوگرم خاک) 17.26
10 پتاسیم (میلی گرم در کیلوگرم خاک) 310
11 کربنات کلسیم معادل (درصد) 18.5
3-7- داشت
با توجه به نیاز آبی کم این گیاه ولی به جهت جلوگیری از تنش آبی دور آبیاری در طول مرحله رویشی گیاه 15 روز یک بار انجام شد تا گیاهچه ها با تنش مواجه نگردند. به طور متوسط بذرها 16 الی 18 روز پس از کاشت هر کرت شروع به جوانه زنی کرده و پس از 25 روز حدود 80 درصد از بذر ها جوانه زدند.حدود یک ماه پس از کاشت 100 درصد از بذرهای هر واحد آزمایشی سبز شدند.
در طول دوره رشد با کلیه علفهای هرز که بر اساس نحوه گسترش و رشد آنها مقابله صورت گرفت، مهمترین علفهای هزری که در این پژوهش با آنها مبارزه گردید عبارتند از خردل وحشی ، یولاف وحشی ، سلمه تره و قیاق. بدلیل حساسیت گیاه زیره سبز به اکثر علف کشها و تأثیر نامطلوبی که این ترکیبات بر روی رشد و نمو گیاه میگذارند، استفاده از علف کش در کنترل علفهای هرز زیره سبز محدود است. یکی از علف کشهایی که به صورت پیش رو کش به کار می رود علف کش توفلان تری فلدورالین به عنوان علف کشی که خسارت اندکی بر رشد و عملکرد زیره وارد می کند مطرح است. از این علف کش به میزان 5/2 لیتر در هکتار استفاده می شود. در این پژوهش در طول دوره رشد گیاه به دلیل حساسیت بالا به علف کش از علف کش استفاده نگردید و مبارزه با علفهای هرز به صورت مکانیکی انجام گرفت. در مبارزه مکانیکی حداکثر دقت انجام گرفت تا خسارتی به بوته های حساس زیره سبز وارد نشود. وجین علفهای هرز از اواسط فروردین ماه 1391 شروع گردید، عملیات وجین بصورت متوسط به دلیل رقابت بسیار اندک زیره با علفهای هرز انجام گرفت. عملیات آبیاری کرت ها بر اساس نیاز آبی کامل این گیاه در شرایط منطقه جلگه رخ انجام شد. آبیاری تقریباً هر 15 روز یکبار در طول دوره رویشی انجام شد. با نزدیک شدن به مرحله زایشی این گیاه در هر کرت از اواخر فروردین ما به علت احتمال ابتلاء این گیاه به بیماری هایی نظیر بوته میری و لکه برگی (که با افزایش رطوبت به طور معنی داری درصد ابتلاء زیره سبز افزایش می یابد)، دور آبیاری افزایش و به هر 20 الی 25 روز یکبار رسید.
3-8- برداشت
برداشت میوه ها در اواخرخرداد با دقت بسیار و به وسیله دست انجام گردید. به علت احتمال ریزش دانه ها در این مرحله گیاهان دارای رطوبتی در حدود 50 درصد بودند. در مرحله برداشت گیاهان زیره سبز به همراه ریشه از خاک بیرون کشیده شدند، زیرا ریشه این گیاه به صورت مستقیم بوده و ریشه های جانبی اندکی دارد، ضمن اینکه عمق ریشه ها در خاک هم کمتر از 10 سانتیمتر است و به راحتی از خاک خارج می شوند. به دلیل حذف اثرات حاشیه ای اقدام به برداشت از مساحتی معادل یک متر مربع از مرکز هر کرت شد. پس از برداشت هر کرت بوته های مربوط را درون پاکتهایی قرار داده و روی پاکت تاریخ برداشت و شماره کرت درج گردید. جدا کردن بذر به وسیله خرد کردن چترها به وسیله دست انجام پذیرفت. جهت جدا کردن کاه موجود در بین بذر های زیره سبز از پنکه با دور کم استفاده شد. در این مرحله دانه های بدست آمده از هر کرت به صورت جداگانه توزین شده و در درون پاکتهای ویژه ای قرار گرفتند.

  پایان نامه درمورد فعالیت های اقتصادی و جاذبه های گردشگری

شکل (3- 2)، نمایی از هر کرت آزمایشی

شکل (3- 3)، مرحله تشکیل بذر گیاه زیره سبز
3-9- اندازه گیری صفات
مراحل فنولوژیکی شامل تاریخ جوانه‌زنی، مرحله 2، 4 و 6 برگی، زمان به ساقه رفتن و گلدهی گیاه ثبت شد (جدول3-2).
تعداد 10 گیاه در هر کرت در مرحله رسیدگی کامل بصورت تصادفی انتخاب و صفات مورفولوژیکی و تولیدی شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در بوته محاسبه گردید . برداشت گیاهان در نیمه دوم خرداد ماه با حذف اثرات حاشیه ای انجام شد. سپس عملکرد دانه در هکتار محاسبه گردید. اسانس گیری به روش تقطیر با بخار آب انجام و بازده و عملکرد اسانس در هکتار محاسبه گردید.
جدول (3-2)، تاریخ مراحل مختلف رشد گیاه
تاریخ کاشت 12 اسفند ماه
تاریخ جوانه زنی 2 فروردین ماه

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.