منبع تحقیق درمورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و ارزش دفتری حقوق صاحبان

متغیرهای کنترلی در این تحقیق در ادامه ارائه و و نحوه اندازه گیری آنها تعریف شده است:
نوع حسابرسی (NONBIG4) در صورتیکه حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد عدد 1 و در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
اهرم مالی (LEVERAGE) که برابر با نسبت مجموع بدهی های شرکت در پایان سال مالی به مجموع دارایی های شرکت در پایان سال مالی می باشد که در قالب مدل به صورت زیر می‌باشد:
بازده داراییهای شرکت (ROA) که از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات به مجموع دارایی های شرکت خاصل می شود که د رقابل مدل به صورت زیر می‌باشد.
رشد فروش شرکت (GROWTH) که مابه التفاوت فروش 2 سال قبل و فروش سال قبل تقسیم بر فروش 2 سال قبل حاصل می شود که در زیر نیز به صورت فرمول نمایش شده است:
اندازه شرکت (SIZE) که برابر با لگاریتم مجموع دارایی های شرکت د رانتهای سال مالی می باشد.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که از تقسیم ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام حاصل می شود.
نسبت داراییهای مشهود به کل داراییها که از تقسیم مجموه دارایی ها مشهود به کل دارایی های شرکت حاصل می شود.
3-8- روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق
گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده ها آغاز فرایندی است که طی آن پژوهش گر یافته های میدانی و یا کتابخانه ای را گردآوری می کند و سپس به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت نتیجه گیری می کند و پاسخ مساله پژوهش را به اتکای آنها می یابد. به عبارت دیگر، پژوهش گر به اتکای داده های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می کند. بنابراین، اعتبار داده ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می گردد و مساله و مجهول مورد نظر پژوهش گر به درستی معلوم نمی شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده های گرداوری شده، پژوهش گر باید داده های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا،1385).
مرحلۀ گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و یا کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ابزارجمع آوری اطلاعات تحقیق، اسناد کاوی، بانکهای اطلاعاتی و مشاهده می باشد. که داده های مورد نیاز در صورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه شرکتها می باشد که از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز و همچنین آرشیو سایت بورس اوراق بهاداراستخراج شده است.
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
دانش آماری که در تحلیل آماری این تحقیق استفاده شده است شامل آمار توصیفی جهت توصیف و ارائه مشخصات آماری متغیرها و پارامترها و نیز ارائه جدول، راجع به داده‌ها و آزمون‌ها (بدون استنباط و صرفاً جهت دسته‌بندی) و آمار استنباطی شامل تخمین و برآورد ضرایب می‌باشد.
جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی اسپیرمن، و برای تحلیل فرضیات تحقیق از رگرسیون چندگانه خطی استفاده می‌شود. در زیر به طور مفصل به شرح این روش‌ها و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم.
3-9-1 مفهوم رگرسیون
واژه رگرسیون در فرهنگ لغت به معنی بازگشت است و اغلب جهت رساندن مفهوم “بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین” بهکار میرود. بدین معنی که برخی پدیدهها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل میکنند .
 بیش از 100 سال پیش در سال 1877 فرانسیس گالتون در مقالهای که در همین زمینه منتشر کرد اظهار داشت که متوسط قد پسران دارای پدران قد بلند ، کمتر از قد پدرانشان میباشد. به نحو مشابه متوسط قد پسران دارای پدران کوتاه قد نیز بیشتر از قد پدرانشان گزارش شده است. به این ترتیب گالتون پدیده بازگشت به طرف میانگین را در دادههایش مورد تأکید قرار داد . برای گالتون رگرسیون مفهومی زیست شناختی داشت اما کارهای او توسط کارل پیرسون برای مفاهیم آماری توسعه داده شده . گرچه گالتون برای تأکید بر پدیده “بازگشت به سمت مقدار متوسط” از تحلیل رگرسیون استفاده کرد، اما به هر حال امروزه واژه تحلیل رگرسیون جهت اشاره به مطالعات مربوط به روابط بین متغیرها به کار برده می شود.
3-9-2 مفهوم همبستگی
تحقیق همبستگی عبارت است از تشخیص وجود رابطهی احتمالی بین دو یا چند متغیر کمی میباشد، بدون اینکه رابطه علت و معلولی بین متغیرها را مشخص سازد.
تحقیقات همبستگی را میتوان بر حسب هدف به سه دسته شامل “همبستگی دو متغیری”، رگرسیون چندگانه” و “تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس” تقسیم کرد (سرمد و همکاران، 1378)
3-9-2-1 همبستگی دو متغیری:
در مطالعه همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. برای این منظور بر حسب مقیاسهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای مناسبی اختیار میشود. از آنجا که در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصلهای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازهگیری متغیرها استفاده میشود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات “ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون” است.
این نوشته در علمی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.