منبع تحقیق درمورد مدل اثر ثابت و رگرسیون

در مدل اثر ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت بوده و جمله ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است . هرچنـد اثر زمانی معنی دار نیست، اما اختلاف معنی داری میان مقطع ها وجود داشته و ضرایب مقطع ها با زمان تغییر نمی کند . یکی از روش های نشان دادن اثر مقطی استفاده از متغیرهای مجازی است. شکل کلی این مدل به صورت زیر است:
در این رابطه شان دهنده برداری از متغیرهای مـستقل، DUM نـشانگر متغیـر مجـازی بـرای نـشان دادن اثـر مقطعی، برداری از متغیرهای وابسته و جمله خطای معادله است. مدل های اثر ثابت با توجه به وجود یا عدم وجود روند زمانی در جمله ثابت، به مدل های اثر ثابت دوطرفه و یـک طرفـه قابل تفکیک است. در مدل اثر ثابت دو طرفه، شیب ها ثابت هستند، اما جمله ثابت در هر زمان متفاوت است.
اثر زمان بـرای t سال با وارد کردن t −1 متغیر مجازی به صورت زیر نشان داده می شود :
در این رابطه نشان دهنده بردار متغیرهای مستقل، بردار متغیرهای وابسته، جملات خطای معادله و اثر زمان بر روی جمله ثابت است.
  تحقیق درباره حقوق سایر کشورها و ادله اثبات دعوی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.