منبع تحقیق درمورد ظرفیت حرارتی و سیستم‌ها

بازده لحظه‌ای بر پایه سطح جاذب یا سطح قرار گیرنده در مقابل تشعشع، با استناد به اختلاف دمای کاهش یافته به صورت زیر خواهد بود:
معادلات باید بر اساس پارامترهای سطح قرار گیرنده در مقابل تشعشع Aa و هم چنین سطح جاذب AA بیان گردند. تبدیلات زیر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند:
تعیین ظرفیت حرارتی موثر و ثابت زمانی کلکتور: متاسفانه ظرفیت حرارتی موثر کلکتور بستگی به شرایط عملکردی داشته و پارامتری با مقدار واحد نیست. همانگونه که مقدار واحدی برای ظرفیت حرارتی موثر کلکتور وجود ندارد، مقدار واحدی نیز برای ثابت زمانی کلکتور وجود ندارد. در بیشتر کلکتور‌ها، پارامتر موثر حاکم بر زمان پاسخ، زمان عبور سیال است و به همین دلیل با تغییر دبی سیال پاسخ درجه اول نیز تغییر می کند. سایر بخش‌های کلکتور دارای زمان‌های پاسخ متفاوتی هستند که حاصل آن ثابت زمانی موثر خواهد شد که بستگی به شرایط عملکردی دارد.
تعیین ظرفیت حرارتی موثر: ظرفیت حرارتی کلکتور C (با واحد ژول بر کلکوین) با جمع جرم mi (بر اساس کیلوگرم) اجزا تشکیل دهنده کلکتور (شیشه، جاذب، سیال، عایق)، ظرفیت حرارتی ویژه ci (با واحد ژول بر کیلوگرم-کلوین) و ضریب وزن iρ بدست می آید.
ضریب وزن iρ (که بین 0 و 1 است) این اجازه را می دهد که برخی مواد تنها به صورت جزیی در اینرسی گرمایی کلکتور شرکت نمایند. مقادیر iρ در جدول زیر نمایش داده شده اند.
اجزا

جاذب
1
عایق
0.5
سیال انتقال حرارت
1
جداره خارجی
*a10.01
جداره دوم
*a10.2
جداره سوم
*a10.35
a1 پارامتر دوم در عبارت بازده لحظه‌ای یا ضریب اتلاف حرارت است.
در سیستم‌های drain-back و drain-down ظرفیت کلکتور هم در حالتی که خالی از سیال است و هم در حالتی که پر است باید گزارش شود.
روش تست برای ثابت زمانی کلکتور (اختیاری): برای انجام این تست میزان تشعشع خورشید روی سطح قرار گیرنده در مقایل تشعشع باید بیش از Wm-2700 باشد. سیال انتقال حرارت باید با همان دبی جرمی در کلکتور جریان یابد که در تست کارایی حرارتی جریان یافته بود. سطح قرار گیرنده در مقابل تشعشع باید به وسیله یک پوشش بازتاب کننده خورشید از تشعشع خورشید پوشانده شود و دمای سیال انتقال حرارت در ورود به کلکتور باید در حدود دمای هوای محیط تنظیم گردد. وقتی که شرایط یکنواخت شد، پوشش باید برداشته شود و اندازه‌گیری‌ها ادامه یابند تا مجددا به شرایط پایدار برسیم. برای این تست، شرایط یکنواخت وقتی دست می یابد که که دمای خروجی از کلکتور کمتر از K 0.05 در دقیقه تغییر کند. مقادیر زیر در طول آزمایش باید اندازه‌گیری شوند:
دمای ورودی سیال به کلکتور (tin)
دمای خروجی سیال از کلکتور (tout)
دمای هوای اطراف (ta)
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.