منبع تحقیق درمورد ضمائم و پیوست و هزینه سرمایه

4-2-2 تجزیه و تحلیل مدل 82
4-2-3 آزمون فرضیات تحقیق 85
4-2-3-1 آزمون فرضیه اول 85
4-2-3-3 آزمون فرضیه اصلی دوم 88
4-2-3-3 آزمون فرضیه اصلی سوم 90
خلاصه فصل 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پشنهادات
5-1- مقدمه 94
5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیههای پژوهش 94
5-2-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیهی اول 94
5-2-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیهی دوم 95
5-2-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم 96
5-3- محدودیتهای پژوهش 97
5-4- پیشنهادهای پژوهش 98
5-4-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافتههای پژوهش 98
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 99
خلاصهی فصل 99
منابع و ماخذ 100
ضمائم و پیوست‌ها 89
فهرست جداول و نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص 32
  راه های درمان اختلال احتکار
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.