منبع تحقیق درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و حسابرس و بازرس قانونی

3-4- فرضیه ها
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه ای در باره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که پژوهش گر را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف عامل مجهول کمک می کند. بنابراین، فرضیه گمانی موقتی است که درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب پژوهش گر، به وجود می آید. این شناخت ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد و یا در جریان مطالعه ادبیات پژوهش حاصل شده باشد (حافظ نیا،1385). بر این اساس فرضیه های پژوهش حاضر به شرح زیر هستند:
فرضیه اصلی اول:
شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در دوره پس از تجدید ارائه، از تامین مالی بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند.
فرضیه اصلی دوم :
در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکتهایی که صورتهای مالی خود راتجدید ارائه نکرده اند می باشد .
فرضیه اصلی سوم :
گردش حسابرس در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده با حسابرس کوچک بیشتر از شرکتهای تجدید ارائه شده با حسابرس بزرگ می باشد.
3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت هایی که برای نمونه انتخاب می شوند، بایستی در دوره زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 در بورس مشغول فعالیت بوده باشند و صورت های مالی آن ها برای این دوره، در گزارشات بورس موجود باشند.
از بین این شرکتها، شرکتهای واسطهگری مالی به سبب ماهیت خاص فعالیت حذف شدهاند. در این تحقیق شرکتهایی مد نظر قرار خواهند گرفت که:
شرکت‌های با دوره مالی یکسان و منتهی به پایان اسفند ماه انتخاب گردد.
اطلاعات مالی شرکت‌ها برای دوره‌ی مورد مطالعه در دسترس باشد.
شرکت‌ها فاقد وقفه معاملاتی بیش از 4 ماه باشد.
شرکتها قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.
جزء صنایع سرمایه گذاری و واسطه گری و نهادهای پولی و بانکی و بیمه نباشد
قلمرو زمانی فعال بودن آنها بین سال‌های 1386-1390 باشد.
با در نظر گرفتن محدودیت های ذکر شده، تعداد 81 شرکت از 493 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 انتخاب شدند، در این تحقیق از روش نمونه‌گیری استفاده نشده و کلیه‌ی این شرکت ها بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اندو سپس بر اساس روش حذف سیستماتیک اقدام به اعمال محدودیت ها صورت گرفت. در این پژوهش دو سال قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
3-5-1- ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها
در تحقیق حاضر از فن سندکاوی استفاده شده است. در این تحقیق داده‌های اطلاعاتی به دو گروه تقسیم می‌شوند، داده‌های مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده و داده‌های مربوط به فرضیات و متغیرهای تحقیق. هر دو گروه از این داده‌های اطلاعاتی از طریق سندکاوی استخراج شده‌اند. به عبارتی در جمع‌آوری داده‌های مربوط به ادبیات موضوعی از روش متن‌کاوی و جستجوی اینترنتی استفاده شده و این اطلاعات از کتاب‌ها و مقالات لاتین و فارسی و همچنین پایان‌نامههای فارسی استخراج شده است. همچنین داده‌‌های مربوط به فرضیات و متغیرها از صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه، صورت جلسات مجامع، گزارش‌های حسابرس و بازرس قانونی، پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، آمارهای مستند سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق از نرم افزارتدبیر پرداز و ره آورد نوین و لوح فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. بدین ترتیب که اطلاعات مورد نیاز تحقیق در طی سال های 1386 تا1390در یک صفحه گسترده اکسل گردآوری شد.
3-6- روش‏های آماری پژوهش
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.