منبع تحقیق درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مجدد صورت های مالی

هری بار و جنکینس (2004) در امریکا تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی روی برآورد هزینه سرمایه را مورد پژوهش قرار دادند و در یافتند که ارائه مجدد صورتهای مالی از طریق کاهش اطمینان سرمایهگذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت موجب کاهش سودهای مورد انتظار آتی وافزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت میگردد.
ویلسون (2008)،در آمریکا کاهش در محتوای اطلاعاتی سود ،پس از ارائه مجددرا مورد آزمون قرار داد و دریافت که نسبتا ،سود پس از ارائه مجدد،دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است.برای شرکتهایی که به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد ارائه مجدد نموده اند ،کاهش در محتوای اطلاعاتی سود،قابل ملاحظه تر است.
لی یو (2004)پژوهشی با عنوان تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر تغییر حسابرسان و مدیریت ارشد را انجام داد.نمونه آماری این پژوهش شامل 569 شرکتی بود که پس از ارائه مجدد اقدام به تغییر حسابرس خود نموده اند. نتایج نشان داد که اعلان ارائه مجدد به طور معنا داری موجب افزایش احتمال تغییر و عزل حسابرسان میشود.
2-12-2 پیشینه داخلی
شریعت پناهی و کاظمی (1389) با مطالعه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1378الی1386 به این نتیجه رسیدند که تجدید ارائه صورتهای مالی موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود میشود و شرکتهایی که عمدهترین دلیل صورتهای مالی تجدید ارائه شده آنها اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد است محتوای اطلاعاتی سود آنها کاهش یافته است.
کـاظمی و همکاران (1391) رابطه بین ارائه مـجدد صورتهای مالی و محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. این تحقیق از نظر ماهیت کاربردی و از نوع همبستگی و پس رویدادی م یباشد. انجام پژوهش به صورت قیاسی-استقرایی است و در آن اطلاعات مالی 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384-1389 بررسی شده است. نتایج حاصل از ارتباط مثبت و معنی دار بین ارائه مجدد صورت های مالی و استراتژی گزارش گری محافظه کارانه حمایت می کند.
آقایی و همکاران ( 1392 ) تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی را بررسی نمودند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود (اقلام تعهدی) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از اطلاعیه تجدید ارائه افزایش یافته است.
عبدلی و همکاران (1392) در پژوهشی تاثیر ویژگیهای حسابرس، شامل اندازه موسسه‎های حسابرسی، چرخش و نوع اظهار نظر حسابرس بر تجدید ارائه ارقام صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین چرخش حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با میانگین ارقام تجدید ارائه‎ شده در صورتهای مالی رابطهای منفی و معناداری وجود دارد. بنابراین با چرخش و تغییر حسابرس، میزان اقلامی که در صورتهای مالی تجدید ارائه می‎شود، کاهش مییابد و افزایش تعداد کارکنان و شرکای موسسهحسابرسی موجب کاهش اقلام تجدید ارائه‎شـده در صورتهای مالی میشود.
خلاصه فصل
در این فصل با توجه به موضوع پژوهش ابتدا مبانی نظری مرتبط با تجدید ارائه صورت‌های مالی و علل تجدی ارائه و تاثیر آن بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی و هم چنین مبانی مرتبط با حسابرس و انواع گزارشات حسابرسی و در کنار آنها مباحثی در ارتباط با تامین مالی ارائه شد. د رانتهای فصل پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است در ادامه در فصل سوم روش تحقیق ارائه شده است.

  پایان نامه دمای بیشینه و استان قزوین

فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
فصل حاضر اختصاص به مطالب مربوط به روش پژوهش دارد. این فصل به تشریح چگونگی پژوهش میپردازد. هر پژوهش علمی در پی شناخت حقایق و تشخیص روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک فعالیت منسجم برای پاسخ دادن به پرسشهاست. ساختار پژوهش علمی بر یک نظام منطقی استوار است و منظور از روش علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روشهای آماری مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد. توجه پژوهشگر تنها به محاسبه دادهها و استفاده علمی از آنها محدود نیست، روشهای آماده و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش با هدفهای اساسی توصیف و تحلیل شود. شاید مهمترین رکن یک پژوهش جمع آوری وتجزیه و تحلیل اطلاعات میباشد، دقت در انجام این قسمت از پژوهش باتوجه به حساسیت و اثری که در نتایج پژوهش دارد از جایگاه خاصی برخورداراست. (محمودی، 1389).
در این فصل اهداف، روش پژوهش و چگونگی انجام آن، سپس به قلمرو تحقیق و جامعه آماری انتخاب شده جهت انجام تحقیق، و نحوه گردآوری اطلاعات پرداخته خواهد شد. همچنان متغیرهای تحقیق و روش آماری مورد استفاده تشریح خواهد شد.
3-2 موضوع تحقیق
از آنجایی که خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های بکارگرفته شده و افشای مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388). لذا، در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت‌های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل ، تجدید ارائه صورت های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تجدید ارائه صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سود گزارش شده میگردد (کاظمی و شریعت‌پناهی،1389 ) . در واقع، صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت صریح و شفاف، علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره‌های گذشته و کاهش کیفیت گزارشگری مالی ارائه می‌کنند. سوال اصلی این تحقیق این است که چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری بر انواع سرمایه گذاران اثر می‌گذارد؟ یا به نحوی دیگر، آیا اطلاعات حسابداری باکیفیت بر انتخاب شرکتها از میان سرمایه گذاران خارجی اثر می گذارد؟
طبق چهارچوب مفهومی IASB وFASB ، گزارشگری مالی باید به سرمایه گذاران کمک کنند تصمیم بگیرند که چگونه منابع مالی را به یک نهاد مشخص تخصیص دهند.تدوین کنندگان استانداردها بیشتر تاکید می کنند که اطلاعات حسابداری باید برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران و بستانکاران مفید باشد ، تانسبت به تامین منابع مالی برای شرکت تصمیم‌گیری نمایند. تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری در سیاست‌های تامین مالی خارجی شرکت‌ها یک مسئله مهم برای مطالعه می‌باشد.
تحقیقات قبلی نشان می دهد که تجدید ارائه صورتهای مالی منجر به کاهش اعتبار اطلاعات حسابداری می گردد (ویلسون، 2008). بنابراین کاهش اعتبار اطلاعات حسابداری را به تغییرات در سیاست‌های تامین مالی شرکت‌ها ارتباط می‌دهیم. در اینجا، بررسی می‌شود که چگونه تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان شاخص کاهش اعتبار اطلاعات حسابداری ، سیاستهای تامین مالی و حقوق صاحبان سهام شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد.
3-3- روش تحقیق
از آنجایی که هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر سیاست‌های تامین و پاسخگویی حسابرس است این تحقیق از نوع کاربردی است که نتایج بدست آمده قابلیت بکارگیری و اجرایی برای گروه‌ها و افراد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا سایر نهادهای قانون‌گذاری، بانک های تجاری، موسسات رتبه‌بندی اعتباری، سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، کلیه اساتید و دانشجویان حسابداری، مدیران ارشد مالی و اجرایی شرکت ها و سازمان ها دارد. لذا این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع پس رویدادی است و مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی و تاریخی جمع‌آوری شده است، همچنین این تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع همبستگی است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.