منبع تحقیق درمورد شرکت‌های پذیرفته شده و دسترسی به اطلاعات

فرضیه اصلی دوم :
در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکتهایی که صورتهای مالی خود راتجدید ارائه نکرده اند می باشد .
فرضیه اصلی سوم :
گردش حسابرس در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده با حسابرس کوچک بیشتر از شرکتهای تجدید ارائه شده با حسابرس بزرگ می باشد .
1-6. روش تحقیق
پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و برمبنای روش از نوع همبستگی است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته)، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ داده ، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها است. به‌عبارت دیگر پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت ومعلولی ازطریق مشاهده نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده می باشد.
1-7. قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی این تحقیق بصورت زیر مشخص شده است.
قلمرو مکانی:
از آنجایی که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار بیشتر است و همچنین به دلیل وجود مقررات و استانداردهای سازمانهای بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارش‌های مالی این‌گونه از شرکت‌ها همگن‌تر است. لذا قلمرو مکانی این تحقیق دربرگیرنده تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بور س ارواق بهادار تهران می‌باشد. از بین این شرکتها، شرکتهای واسطهگری مالی به سبب ماهیت خاص فعالیت حذف شدهاند. در این تحقیق شرکتهایی مد نظر قرار خواهند گرفت که:
شرکتهای با دوره مالی یکسان و منتهی به پایان اسفند ماه انتخاب گردد .
اطلاعات مالی شرکتها برای دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد.
شرکتها فاقد وقفه معاملاتی بیش از 4 ماه باشد .
شرکتها قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.
جزء صنایع سرمایه گذاری و واسطه گری و نهادهای پولی و بانکی و بیمه نباشد.
قلمرو زمانی:
در این پژوهش اطلاعات مالی شرکت‌ها با توجه به قلمرو مکانی تحقیق بین سالهای 1386 و 1390 گردآوری می‌شود و 2 سال قبل و 2 سال بعد از تجدید ارائه مورد بررسی قرار گرفته است.
قلمرو موضوعی:
طبق مبانی نظری گردآوری شده موضوع این تحقیق در قلمرو حسابداری مالی قرار دارد.
استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می‌تواند برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به خصوص شرکت‌هایی که تجدید ارائه در صورت‌های مالی داشته‌اند مفید باشد همچنین پژوهشگران و موسسات و دانشگاه‌ها می توانند از نتایج تحقیق حاضر در پژوهش‌های خود استفاده کنند، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان صورتهای مالی نیز می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند تا تصمیمات و برآوردهای خود را از بازدهی آتی سهام شرکت بهبود ببخشند.
1-8 الگوی کار پژوهش
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.