منبع تحقیق درمورد سیاست های تامین مالی و حقوق صاحبان سهام

در اینجا ، بررسی می کنیم که چگونه تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان شاخص کاهش اعتبار اطلاعات حسابداری ، سیاستهای تامین مالی و حقوق صاحبان سهام شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد .
همچنین تجدید ارائه صورتهای مالی نشان دهنده شکست نه تنها مدیریت شرکت که مسئول ارائه صورت مالی می باشد بلکه حسابرسان خارجی بدلیل تشخیص و اظهار نظر اشتباه می باشد .به این ترتیب هر دوی مدیران و حسابرسان باید سرزنش و مجازاتهایی را برای ایفای نقش خود در تجدید ارائه داشته باشند . در این مطالعه شرایط تجدید ارائه که منجر به تغییر حسابرس می شود را ارزیابی می کنیم .
1-3 اهداف اساسی از انجام تحقیق
هر تحقیق از زمان آغاز یقینا با هدفی آغاز شده است که مطابق با آن هدف فرضیات و سوالات خود را تدوین کرده است و لذا این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و اهداف اصلی و فرعی مخصوص به خود را دارد.
هدف اصلی اول :
بررسی سیاست های تامین مالی شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در دوره پس از تجدید ارائه.
هدف اصلی دوم :
بررسی گردش حسابرس در شرکت‌های دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده.
هدف اصلی سوم :
بررسی گردش حسابرس به حسابرسی کوچکتر یا بزرگتر در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده.
1-4. سوالات تحقیق
با توجه به عنوان پژوهش و فرضیات و اهداف پژوهش، سوالات متناسب با آنها ارائه می‌شود:
سوال اول:
آیا شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده در دوره پس از تجدید ارائه، از تامین مالی بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند؟
سوال دوم:
آیا در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکت‌هایی که صورتهای مالی خود راتجدید ارائه نکرده اند، می باشد؟
سوال سوم:
آیا گردش حسابرس در شرکت‌های دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده با حسابرس کوچک بیشتر از شرکت‌های تجدید ارائه شده با حسابرس بزرگ می باشد.
1-5. فرضیه‌های تحقیق
با توجه به موضوع و اهداف تحقیق و بیان مساله که بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر سیاست‌های تامین مالی و پاسخگویی حسابرس می‌باشد لذا همسو با موارد فوق فرضیه‌های زیر تدوین می‌شود:
فرضیه اصلی اول :
شرکتهای دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در دوره پس از تجدید ارائه، از تامین مالی بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.