منبع تحقیق درمورد رگرسیون چند گانه و مفهوم همبستگی

3-9-1 مفهوم رگرسیون 67
3-9-2 مفهوم همبستگی 68
3-9-2-1 همبستگی دو متغیری: 68
3-9-2-2 رگرسیون چند گانه: 68
3-9-3 آزمون فرضیه برای ضرایب رگرسیون 69
3-9-4 آزمون معنی‌دار بودن معادله رگرسیون 69
3-9-5 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 70
3-9-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 70
3-9-7 آزمون استقلال خطاها 71
3-9-8 آزمون نرمال بودن خطاها 71
3-10 آزمون همبستگی بین خطاها با دوربین واتسون 71
3-11 انواع داده‌ها: 72
3-11-1 انواع مدل های به کار رفته در داده های ترکیبی 74
3-11-2 مدل اثر ثابت 75
3-11-3 مدل اثر تصادفی 75
3-11-4 آزمون های تشخیصی 76
3-11-5 آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر 76
3-11-6 آزمون هاسمن 77
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه 80
4-2 تجزیه و تحلیل مدل های پژوهش 80
4-2-1 آمار توصیفی 80
  مقاله با موضوع بازاریابی صادرات و مفهوم بازاریابی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.