منبع تحقیق درمورد اعتباربخشی گزارشهای مالی و تعریف و ماهیت حسابرسی

مدیریت روش های تامین مالی به طوری که این روش ها و ابزارها باعث بسته شدن بنگاهها و در نتیجه بیشتر شدن شکنندگی مالی نشده و آثار مخرب بر اقتصاد کلان نگذارند (چاندریسخار، 2007).
با توجه به ضرورت ها و اهداف ذکر شده برای سیاست مالی، حوزه فعالیت سیاست های تامین مالی عبارتند از:
تعیین خطوط اصلی ساختار مالی: توسعه و گسترش بازارهای مالی همچنین معرفی ابزارها و نهادهای جدید در بازارهای مختلف مالی وظیفه ای است که سیاست گذاران حوزه مالی باید آن را در سیاستگذاری لحاظ کرده و در این جهت اقدام نمایند.
مقررات گذاری و تنظیم فعالیت های کارگزاران و نهادهای بخش مالی: سیاست های تامین مالی می بایست به نوعی تنظیم کننده روابط بین فعالان بازارهای مالی باشد تا از طریق کارایی بازارها یمالی افزایش یابد.
استفاده از عناصر ساختاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده: به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی همراهی بخش مالی امری ضروری است. بنابراین، سیاست گذار می تواند از ابزار سیاست های بخش مالی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک گیرد.
2-8- تعریف و ماهیت حسابرسی
2-8-1 تعریف حسابرسی
کمیتهی مفاهیم حسابرسی، حسابرسی را به صورت زیر تعریف مینماید:
حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده (سیستماتیک) جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانهی شواهد دربارهی ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجهی انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.
این تعریف از حسابرسی عمدتاً جامع و بسیط است و ضمن انتقال پیام اصلی که، حسابرسی فرآیندی آزمونی است به آن اندازه جامعیت دارد که در برگیرندهی انواع مختلف حسابرسی برای موضوعات (موارد) متنوع باشد. اغلب، واژهی حسابرسی با عبارات توصیفی و یا عبارات دیگری همراه است که نوع حسابرسی، موضوع حسابرسی و یا هر دو را مشخص میکند. برای نمونه، ما اغلب با واژههای حسابرسی مالی، حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت مواجه میشویم. این واژهها نمایندهی انواع مختلف حسابرسی است و تعریف حسابرسی که در بالا ارائه شد، تمامی آنها را در برمیگیرد (نیکخواه آزاد، 1392).
عبارت “فرآیند منظم و باقاعده” دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامهریزی مناسب انجام میشود که بر مبنای آن مجموعهای از شواهد مربوط جمعآوری و ارزیابی میگردد واز این طریق هدفهای حسابرسی تحقق مییابد. فرآیند منظم و باقاعده همچنین بدین معنی است که حسابرسی، حداقل در قسمتهایی از فرآیند خود، بر مبنای روشهای علمی انجام میگیرد.
“جمعآوری و ارزیابی بیطرفانهی شواهد” شالودهی حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی میتواند بین پروژههای مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور جمعآوری و ارزیابی شواهد متمرکز است.
موضوع مورد رسیدگی از یک سری “ادعاهای (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی” تشکیل شده است. این ادعاها که به صراحت یا تلویحی اظهار میشود در چارچوب تعریف حسابداری که در بیانیهی اساسی تئوری حسابداری ارائه شده است قرار میگیرد و “اطلاعات اقتصادی” نامیده میشود. در اینجا کلمهی “اقتصادی” نمایانگر هرگونه شرایطی است که منجر به تصمیمگیری در تخصیص منابع محدود میشود.
حسابرسان به منظور قضاوت پیرامون “منصفانه” بودن صورتهای مالی اساسی ارائه شده باید معیارهایی در اختیار داشته باشند. این معیارها همان اصول پذیرفته شدهی حسابداریاست. اگر چه حسابرسی و حسابداری دو رشتهی مجزا ولی باهم مرتبطند. ارتباط حسابرسی و حسابداری، استفادهی حسابرسی از اصول پذیرفته شدهی حسابداری به عنوان “معیار منصفانه بودن” اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی است.
در صورت نبود اصول پذیرفته شدهی حسابداری، معیاری برای قضاوت دربارهی منصفانه بودن صورتهای مالی ارائه شده وجود نخواهد داشت. چنانچه قضاوت حسابرسان بر مبنای معیارهای از قبل تعیین شده نباشد، قضاوتی شخصی است و هیچگونه ارزشی ندارد.
اگر چه سیر تکاملی تدوین اصول پذیرفته شدهی حسابداری مطلوت نیست، ولی نبود همین استانداردها باعث میشود حسابرسان هیچگونه معیاری برای تشخیص منصفانه بودن اطلاعات مالی ارائه شده در اختیار نداشته باشند (نیکخواه آزاد، 1392).
آخرین عبارت بهکار گرفته شده در تعریف پیشگفتهی حسابرسی حاکی از آن است که قضاوت و ارزیابی حاصل در پایان آزمون حسابرسی با استفاده از “گزارش حسابرس” با صراحت ابراز میشود. این مرحله از فرآیند حسابرسی اساساً مرحلهی گزارشگری است. بنابراین میتوان ادعا کرد فرآیند حسابرسی از دو مرحله تشکیل میشود. مرحلهی رسیدگی و آزمون که مربوط به جمعآوری و ارزیابی شواهد است و مبنای اظهارنظر را فراهم میکند و دیگری مرحلهی گزارشگری که طی آن نظر و ارزیابی بدست آمده به افراد ذینفع گزارش میشود (نیکخواه آزاد، 1392).
سیستم حسابداری (اطلاعاتی) و فرآیند حسابداری، حلقهی ارتباطی بین فعالیت و وقایع اقتصادی و ادعاهای مربوط به آنهاست. بنابراین موضوع مورد رسیدگی در برگیرندهی سیستم حسابداری و نیز فرآیند حسابداری است.
2-9- اعتباربخشی گزارشهای مالی
پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در زمینهها و سطوح مختلف مطرح است. در سطح بنگاههای اقتصادی، مدیران در مقابل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و دیگر اشخاص ذینفع مسئول و موظفند از طریق ارائهی اطلاعات شفاف، درست و قابل اعتماد اشخاص ذینفع را در جریان نحوهی بهکارگیری منابع اقتصادی قرار دهند. این جریان متقابل از رعایت قانون و حقوق طبیعی بشری سرچشمه میگیرد. یعنی شخصی که نماینده یا مدیری را انتخاب میکند و منابع و سرمایهی خود را به او میسپارد و از این طریق اختیار ادارهی منابع را به وی تفویض میکند و این حق را دارد که از سرنوشت سرمایهی خود کسب اطلاع کند.
حسابرسی از ارکان اساسی فرآیند پاسخگویی است. زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات مستلزم بررسی آنها توسط شخصی مستقل از تهیهکنندهی اطلاعات است. در فرآیند پاسخگویی، حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطلاعات، ارزش افزوده ایجاد میکند. درواقع نقش اصلی حسابرس مستقل، اعتماد بخشیدن و اعتباربخشی به صورتهای مالی است. صورتهای مالی مرکز ثقل و محور گزارشها و اطلاعات مالی است. صورتهای مالی ابزار پاسخگویی و تصمیمگیری شناخته میشوند. این صورتها زمانی در تصمیمگیری و پاسخگویی مفید واقع میشوند که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشند. طبیعی است که اطلاعات مالی باکیفیت مطلوب، در تصمیمگیریها و تخصیص بهینهی منابع و کارآیی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد، توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.
ارزش افزودهی حسابرسی متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتباربخشی. از دیدگاه کنترلی، حسابرسی به دو دلیل به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد: 1) بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتاً باید منعکس کنندهی نیاز و خواست استفادهکنندگان اطلاعات باشد (عامل کشف کننده) و 2) ایجاد انگیزه برای تهیهکنندگان جهت تولید اطلاعات در چارچوب معیارهای از قبل تعیین شده، زیرا تهیهکننده میداند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت (عامل بازدارنده).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.