منبع تحقیق درمورد استانداردهای حسابداری و شرکتهای پذیرفته شده

مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف پژوهش و متغیرهای موجود به شکل زیر می باشد:
پاسخگویی حسابرس
سیاستهای تامین مالی
پاسخگویی حسابرس
سیاستهای تامین مالی
تجدید ارائه صورت های مالی
تجدید ارائه صورت های مالی
1-9. تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی
برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که به طور رایج در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیر تعریف می‌شوند:
تجدید ارائه صورتهای مالی:
عملیاتی است که در صورت وجود اشتباه در صورت های مالی با دوره یا دوره های مالی قبل و در صورت تغییر رویه حسابداری در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، بر اساس استانداردهای حسابداری، به منظور ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات صورت می گیرد. همچنین در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشند که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی را کاهش می‌دهد. اصلاح چنین اشتباهاتی نیز باید از طریق ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال یا سال های قبل صورت گیرد (زندی و باقر شمس؛ 1390).
سیاست‌های تامین مالی:
هر واحد تجاری برای دستیابی به منابع مالی، سیاست های خاص خود را اعمال می کند این سیاست ها می تواند منابع مالی را از خارج واحد تجاری و شرکت به داخل هدایت کند و یا اینکه منابع داخل سازمان را حفظ کند و از خروج آنها و تقسیم بین سهامداران جلوگیری کند، از راههای تامین مالی می توان به استقراض، انتشار سهام عادی و ممتاز، سودانباشته می باشد (جهانخانی، 1373).
گردش حسابرس:
تغییرات حسابرس مستقل هر شرکت از دوره ای به دوره دیگر را گردش حسابرس و مسئولیت پذیری حسابرس نیز می نامند. در این پژوهش با اتکا به پژوهش هنس و همکاران (2010)، گردش حسابرس با استفاده از گزارشات سالیانه شرکت، استخراج و با استفاده از دو متغیر صفر و یک اندازه گیری شده است (هنس و همکاران، 2010).
خلاصه فصل
فصل اول هر پایان‌نامه، چارچوب کلی پژوهش را نشان می‌دهد. از این‌رو در این فصل به بیان مساله پژوهش که بررسی تاثیر مالکیت دولتی و نهادی متمرکز بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، اشاره شد. در ادامه اهمیت موضوع و دلیل ضرورت انجام تحقیق مورد بحث قرارگرفت و پس از آن اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهش ارائه شد، همچنین کلیاتی در ارتباط با متغیرهای پژوهش و روش پژوهش و روش جمع‌آوری داده‌ها ارائه شده است که در فصل‌های دوم و سوم مفصل‌تر به آن‌ها اشاره خواهد شد و در آخر فصل نیز واژگان و اصطلاحات کلیدی تعریف مفهومی شده‌اند.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
در سال‌های اخیر ارائه مجدد صورت‌ها‌ی مالی و تعداد ارائه مجدد صورت‌های مالی باعث جلب توجه مشتریان شده‌است و این مسئله بعد از تصویب و به اجرا در آمدن قانون ساربینز آکسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجدد صورت‌های مالی شرکت‌ها شد. به‌طوری که در این زمینه مقاله‌های متعددی چاپ شده‌است. طبق مطالعه‌ای که توسط هارون کانسولتینگ صورت گرفت مشخص شد که تعداد ارائه مجدد هر ساله در حال افزایش است. اکثر مقالات چاپ شده در این زمینه به ویژگی های ارائه مجدد شرکت ها در دوره هایی که این ارائه مجددها اعلام می شوند و نیز به دلایل احتمالی و نتایج آنها بر بازار سهام توجه دارند (مور و پفی فر، 2004). در ایران نیز گزارش‌های تجدید ارائه به امری عادی تبدیل شده و شرکت‌ها به ارائه صحیح و بدون نقص صورت‌های مالی توجه نداشته و در گزارشات بعدی تجدید ارائه شده نواقص موجود را برطرف می‌کنند. این امر موجب سلب اعتماد استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری شده و ارزش اطلاعات را از منظر به موقع بودن کاهش می‌دهد. بررسی دلایل تجدید ارائه صورت‌های مالی و اثرات منفی آن بر شرکت همچنین عکس العمل سرمایه گذاران و تامین کنندگان سرمایه و رفتار حسابرسان در این گونه شرکتها می تواند برای تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه مفید واقع شود.
در این فصل ادبیات نظری و تعاریف و دیدگاههای موجود در ارتباط با موضوع و متغیرهای تحقیق ارائه و سپس پیشینه های تحقیقاتی انجام شده در حیطه این موضوع نیز بیان می شود ارائه ادبیات و مبانی نظری و پیشینه ها به محقق کمک میکند تا از مطالعات انجام شده آگاهی یابد و از انجام پژوهش های تکراری جلوگیری نماید و به تحقیق سمت و سوی جدید و هدفمند می بخشد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.