منبع تحقیق درمورد ارزش دفتری حقوق صاحبان و حقوق صاحبان سهام

در این پژوهش از روش‏های آماری توصیفی شامل، محاسبه‏ی پارامترهای آماری و از روش‏های آماری استنباطی مشتمل بر مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل داده‏ها از دو نرم‏افزار Excel و Eviews و STATA استفاده شده‌است. به‏منظور تعیین اثرات هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در سطح معنی داری 5% برارزش شده است.
مدل های تحقیق بر مبنای اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای درگیر در مساله به صورت زیر ارائه می شود:
3-6-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه شماره یک پژوهش از مدل زیر استفاده می‌شود:
مدل شماره (1):
External_FinancingJ,it=

post : شاخص دوره پس از تجدید ارائه ( سال اول ، سال دوم یا سال سوم پس از تجدید ارائه )
β:تغییر در سیاستهای تامین مالی خارجی 3 سال قبل از تاریخ اعلام تجدید ارائه نسبت به 3 سال بعد از تاریخ اعلام تجدید ارائه برای شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند .
δ :تغییر در سیاستهای تامین مالی خارجی 3 سال قبل از تاریخ اعلام تجدید ارائه نسبت به 3 سال بعد از تاریخ اعلام تجدید ارائه برای شرکتهایی که تجدید ارائه داشته اند .
External_FinancingJ,it = برابر تامین مالی خارجی می باشد که از نسبت سیاست تامین مالی (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) به مجموع تامین مالی های انجام از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
اندازه شرکت : لگاریتم طبیعی کل داراییها
اهرم : نسبت کل بدهی به کل داراییها
نسبت ارزش بازار به دفتری : ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
نسبت داراییهای مشهود به کل داراییها
3-6-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه شماره 2 از مدل زیر استفاده می‌شود:
مدل شماره (2) تحقیق:
AUDITOR_TO = α0 + α1RESTATE + α3LEVERAGE + α4ROA +α5GROWTH + α6SIZE QUINTILE 1 + α7SIZE QUINTILE 2 + α8SIZE QUINTILE 4+ α9SIZE QUINTILE 5 + ε
AUDITOR_TO : اگر حسابرس 12 ماه قبل و 12 ماه بعد از تجدید ارائه تغییر کند = 1،در غیر اینصورت = 0
RESTATE : اگر شرکت صورت های مالی خود را تجدید ارائه کند = 1 در غیر اینصورت = 0
GROWTH:

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.