منبع تحقیق درمورد ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارزش دارایی ها و تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن

2-3-1-4- مخارج سرمایه ای 23
2-3-1-5- ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارزش دارایی ها 24
2-3-2 واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی 24
2-4 استراتژی‌های تأمین مالی 25
2-5 روش های تأمین مالی 26
2-5-1 تأمین مالی کوتاه مدت 26
2-5-2 تأمین مالی میان مدت 26
2-5-3 تأمین مالی بلند مدت 27
2-5-4 تأمین مالی از طریق استقراض 27
2-5-5 تأمین مالی از طریق سهام عادی 28
2-5-6 تأمین مالی از طریق سهام ممتاز 28
2-5-7 تأمین مالی از طریق سود انباشته 29
2-5-8 تأمین مالی و ساختار سرمایه 29
2-6 تئوری‌های ساختار سرمایه 31
2-6-1 دیدگاه سود خالص 31
2-6-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی 32
2-6-3 دیدگاه سنتی 33
2-6-4 دیدگاه مود یلیانی و میلر 34
2-6-5 دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 35
2-6-6 دیدگاه ترجیحی 36
2-7 مبانی نظری تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن 37
2-8- تعریف و ماهیت حسابرسی 39
  دانلود پایان نامه درباره تعیین رابطه بین و آذربایجان غربی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.