منبع تحقیق با موضوع معنویت در محیط کار و همبستگی پیرسون

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روشهای آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
آزمون همبستگی: برای بررسی این که آیا بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن رابطهی معناداری وجود دارد یا خیر از روش ناپارامتری آزمون اسپیرمن استفاده نموده ایم. با محاسبه ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین دو متغیر مورد نظر شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین آنها برآورد می شود. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد. این ضریب همبستگی رابطه ای قوی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون می باشد. در این ضریب همبستگی به جای استفاده از خود مقادیر از رتبه های آنان استفاده می شود. رابطهی مربوط به ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن به صورت زیر تعریف میشود.

رابطه 3-2: نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
که در این فرمول:
d: تفاوت بین رنبه های اعضای متناظر دو گروه مورد بررسی
n : حجم نمونه
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون تفاوت هایی دارند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه ی همبستگی دو متغیر فاصله ای یا نسبی به کار برده میشود، ولی ضریب اسپیرمن ، همبستگی موجود بین دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد.
به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن روابط غیرخطی بررسی می شود در حالیکه ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی یک رابطه ی خطی بکار برده می شود.
کارایی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن کمتر از ضریب همبستگی پیرسون است.
محاسبه ی ضریب همبستگی اسپیرمن ساده تر بوده و نیاز به پیش فرض های کمتری نسبت به ضریب پیرسون دارد.
روش رگرسیون: به منظور بررسی رابطه علّی میان متغیرها از روش رگرسیون استفاده می شود. لذا در صورت وجود رابطه معنی دار میان دو متغیر از این روش برای آزمون رابطه علّی استفاده می شود.
آزمون فریدمن: این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه‌بندی نمود. (صدقیانی، ابراهیمی، 1381).
آماره آزمون فریدمن به شرح زیر تعریف می‌شود.

  شبکه‌های حسگر بیسیم و شبکه های حسگر بیسیم

رابطه 3-3: آماره آزمون فریدمن
که در آن
n: تعداد موارد یا پاسخ دهندگان
K: تعداد متغیرهایی که رتبه‌بندی می شوند
Rj: حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان J ام
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.