منبع تحقیق با موضوع معنویت در محیط کار و افزایش رضایت شغلی

فرضیه اهم
بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
الف) مقدار همبستگی اسپیرمن برابر 648/0 است و این مقدار در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است.
نتیجه نشان می دهد که معنویت در محیط کار در جامعه مورد نظر در سطح اطمینان 99 درصد موجب ایجاد سرمایه اجتماعی می گردد. بنابراین در سطح اطمینان مورد نظر فرضیه اول تائید می شود.
تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که میانگین پاسخ های داده شده به سوالات مربوط به شاخص های معنویت در محیط کار 48/3 بوده، این درحالی است که میانگین پاسخ های داده شده به سوالات مربوط به سرمایه اجتماعی نیز 48/3 می باشد. این یافته ها نشان می دهد که در ادارات دولتی نطنز سطح معنویت در کار نسبتاً بالا بوده لذا سرمایه اجتماعی مشاهده شده نیز تا حدودی مطلوب ارزیابی می شود. نتایج به دست آمده در این تحقیق با تحقیقات دیگر مشابه می باشد. برای مثال محققان بیان می‌کنند که تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت (Freshman, 1999)، افزایش صداقت و اعتماد (Wanger-Marsh & Conley, 1999)، افزایش حس تکامل شخصی (Burack, 1999)، افزایش تعهد سازمانی (Milliman & Et al, 2003, 427)، بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار (Milliman & Et al, 2003, 432)، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر (Marques, 2005, 82) شود و همه اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمانی می‌گردند.
فرضیه اخص اول
بین معنویت در محیط کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مقدار همبستگی اسپیرمن برابر 392/0است و این مقدار در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است. نتیجه نشان می دهد که معنویت در کار در جامعه مورد نظر در سطح اطمینان 99 درصد موجب افزایش میزان ارتباطات میان افراد و یا به عبارتی دیگر موجب ارتقاء بعد ساختاری سرمایه اجتماعی می شوند. بنابراین فرضیه فرعی اول تأیید می شود. در مقایسه با دو بعد دیگر سرمایه اجتماعی معنویت در محیط کار کمترین میزان ضریب همبستگی را با بعد ساختاری داشته است. میانگین پاسخ های پاسخ دهندگان به سوال های بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برابر با 57/3 می باشد. ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به شرح زیر می باشند
ابعاد بعد ساختاری
کار با معنا 287/0
احساس یکپارچگی 457/0
همسوئی ارزش ها 211/0
جدول 5-1: ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد ساختاری
همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود کمترین میزان همبستگی بین همسوئی با ارزش ها و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی وجود دارد، بنا به تعریف همسوئی با ارزش ها با سه شاخص مفهوم سازی می شود این شاخص ها عبارتند از:
پیوند با اهداف سازمان
پیوند با ارزش‌های سازمان
ملاحظه سازمان نسبت به کارکنانش
همسوئی با ارزش های سازمان با گویه های زیر سنجیده شده اند:
گویه ها میانگین
سازمان من به کارکنان کم درآمد توجه مطلوب دارد. 2/8980
سازمانم مراقب حال همه کارکنانش است. 3/0653
اهداف سازمان برایم ارزشمند و مهم است. 3/8531
سازمانم مراقب سلامتی کارکنانش است. 2/9592
احساس میکنم در تحقق رسالت یا فلسفه وجودی سازمانم نقش دارم. 3/5714
سازمان من به اینکه نیازهای روحی و معنوی من در سازمان برآورده شده باشد، اهمیت زیادی قائل است 2/6163

  پایان نامه درباره عوامل اتیولوژیک و مورفولوژی

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.