منابع پایان نامه ارشد درباره استان قزوین و بازدارندگی

5- استریگما در A.flavusدو ردیفه (فیالید– متولا) و گاهی یک ردیفه بود در صورتیکه در A.parasiticus استریگما عمدتاً یک ردیفه است.
برای بررسی تاثیر برخی ترکیبات غیرشیمیایی در جلوگیری از رشد قارچ A.flavus در شرایط آزمایشگاهی به شرح زیر عمل شد.
جهت بررسی خاصیت ضد قارچی نانوذرات نقره با دزهای مختلف به روش زیر عمل شد.
ابتدا در ارلنهای به حجم 500cc به مقدار 100cc به طور جداگانه محیط کشت PDA تهیه شد و پس از اتوکلاو در چهار ارلن دزهای مختلف آنتیباکتریال به حجم 2.5 – 5 – 10 و 20 میکرولیتر نانونقره تهیه شده از شرکت نانوساو اضافه شد تا حجمهایی با غلظت 25 – 50 – 100 و 200 ppm تهیه گردد و به ارلن پنجم چیزی اضافه نگردید تا به عنوان شاهد بررسی گردد. محیطهای مورد نظر به پتریهای (به قطر 9cm) اضافه شده و پس از منعقد شدن، طرحی در قالب بلوک کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام شد . به هر کدام از پترهای حاوی محیط کشت PDA با غلظتهای مختلف آنتیباکتریال و شاهد محیط کشت(PDA) یک حلقه دیسک 4 میلیمتری قارچی 3 روزه از A.flavus در مرکز پتری اضافه شد و در دمای 27 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز در انکوباتور نگهداری شد. میزان رشد هر قارچ بعد از زمانهای 24، 48،‌72 ساعت، 5 و 10 روز یادداشتبرداری شد. پس از یادداشت میزان رشد هر کلنی طی روزهای مختلف درصد بازدارندگی رشد با استفاده از روش رشد شعاعی میسلیوم محاسبه شد. برای این کار معادلهی زیر استفاده شد.
رابطه3-10:
قطر ناحیه رشد در تیمار – قطر ناحیه رشدی در شاهد
100 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = بازدارندگی رشد (%)
قطر ناحیه رشدی در شاهد
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و بیان نتایج تحقیق
4 – 1 بررسی خصوصیات مورفولوژیک جدایهها
4-1-1جداسازی و خالصسازی جدایهها
از 28 نمونه پسته جمعآوری شده از کشت 26 نمونه، قارچ A.flavus جداسازی گردید و در 2 نمونه کلنی قارچ A.flavus رشد نکرد. همراه با A.flavus ، قارچ A.niger نیز رشد نمود و در غالب موارد رشد سریعتری نسبت به A.flavus داشت.
4-1-2شناسایی قارچ A.flavus
مشخصات نمونههای مورد بررسی به شرح زیر است:
سرهای کنیدیال گرد و در برخی موارد به صورت استوانهای مشاهده گردید. کنیدیوفورها خاردار و روشن بود و 135 تا 350 میکرومتر طول داشتند. وزیکولها نیز روشن و قطری معادل 25 تا 62.5 میکرومتر داشتند. کنیدیهای خاردار قارچ کروی تا نیمهکروی به رنگ سبز متمایل به زرد بودند و قطری بین 3.3 تا 4.6 میکرومتر برای آنها اندازهگیری گردید. پرگنههای قارچ در محیط کشت اختصاصی سبز یا سبز متمایل به زرد و قطر کلونی قارچ پس از 10 روز در دمای 26 درجه سانتیگراد 7.5 تا 8 سانتیمتر اندازهگیری شد. بر اساس توصیفهای انجام شده در منابع ( 25-26- 27-58) قارچ مورد بررسی A.flavus شناسایی گردید.
4-2بررسی وضعیت آلودگی نمونه پستههای استان قزوین
در جدول زیر نتایج مربوط به شناسایی و شمارش پرگنههای قارچ آسپرژیلوس فلاووس در نمونههای جمعآوری شده از سطوح زیر کشت استان قزوین آمده است. بر اساس نتایج حاصله از شمارش پرگنههای قارچ میتوان بیان داشت که میزان آلودگی مغز پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس در نمونههای مختلف بسیار متفاوت است.
جدول 4-1: تعداد کلنیهای شمارش شده قارچ در نمونههای مختلف
ردیف کد نمونه رقم پسته تعداد کلنیهای شمارش شده قارچ A.flavus (CFU/g )
1 P1S1 پسته سفید 1 * 104
2 P1S2 پسته سفید 3.3 * 103
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.