منابع پایان نامه ارشد درباره احساس تعلق اجتماعی و جنگ جهانی دوم

سه تا از گویه ها گرایش منفی را سنجیده و یکی دیگر گرایش مثبت به کجروی را می سنجد. گرایش مثبت به کجروی یعنی اینکه فردی که گرایش به کجروی دارد در پاسخ به این گویه نمره بالاتری را کسب می کند و در گرایش منفی نیز فردی که گرایش بیشتر به کجروی دارد امتیاز کمتری خواهد داشت که در استخراج بطور معکوس امتیاز دهی می شود تا فرد متمایل به کجروی در کل امتیاز بیشتری کسب کند. گویه های گرایش به کجروی عبارتند از:
3-1- بیشتر مردم خلاف کارند ولی اغلب گیر نمی افتند . (گرایش مثبت)
3-2- اگر فشار قانون و جریمه و زندان نبود همه خلاف می کردند. (گرایش مثبت)
3-3- بعضی از مقررات دست و پا گیر است و می توان آنها را نادیده گرفت. (گرایش مثبت)
3-4- در هر شرایطی همه مقررات را باید رعایت کرد. (گرایش منفی) برگشت
4-4-2) احساس تعلق اجتماعی
مفهوم احساس تعلق اجتماعی : تعریف : فرد احساس می کند افراد و آرمانهای جامعه متناسب با امیال و خواسته های او می باشد. بخشی از فضای مفهومی احساس تعلق اجتماعی ابعاد «انزوا طلبی» ، «دید مثبت نسبت به مردم» ، «خوشبینی نسبت به مردم» می باشد. دو تا از گویه ها احساس تعلق اجتماعی منفی را سنجیده و دو تای دیگر احساس تعلق اجتماعی مثبت را می سنجند.
گویه های احساس تعلق اجتماعی عبارتند از:
4-1- دوست داشتم در یک نقطه دور از همه آدمها زندگی می کردم. (احساس منفی)
4-2- بیشتر مردم آدمهای خوبی هستند و می شود با آنها زندگی کرد. (احساس مثبت)
4-3- بسیاری از مردم جامعه تنها و بدون رابطه با همنوعان خود هستند . (احساس منفی) (شوسلر 1382:60)
4-4- چقدر احساس می کنید به این جامعه تعلق دارید. (احساس مثبت) برگشت
5-4-2) احساس سرزندگی
مفهوم احساس سرزندگی : تعریف : احساسی که دارای تصویری از «خشنودی» ، «رضایت خاطر» ، «خوشبینی» و «هدفمندی» است. این مقیاس از شوسلر بود و بارها در پیمایش های مختلف بکار رفته است. دو تا از گویه ها احساس سرزندگی منفی را سنجیده و چهار تای دیگر احساس سرزندگی مثبت را می سنجند.
مقیاس احساس سرزندگی شوسلر ( شوسلر 1382:58) عبارتست از:
5-1- گاه احساس می کنم تسلط چندانی بر مسیر زندگی ام ندارم . (احساس منفی)
5-2- در کودکی خوشبخت تر از حالا بودم . (احساس منفی)
5-3- در زندگی خیلی خوشی کرده ام . (احساس مثبت)
5-4- به نظر من آینده خیلی روشن و درخشان است. (احساس مثبت)
5-5- از پیشامدها و روند زندگی ام راضی ام. (احساس مثبت)
5-6- کاری که اکنون انجام میدهم نتایج زیادی دربردارد. (احساس مثبت) برگشت
6-4-2) متغییر محیطی
استفاده از متغیرهای محیطی که در این تحقیق مطرح گردیده است ، در تحقیق های مشابه کمتر دیده شده است . توجه به متغیرهای محیطی بیشتر توسط جامعه شناسان انقلاب و جنبشها بوده است . در جامعه شناسی جنبشهای در پی این هستند که ببینند چه شرایط سیاسی-اجتماعی موجب تغییرات در افراد شده است که گرایش به حرکتهای تحول گرایانه و جنبشی در آنها تقویت شده است .
« تجربیات و شیوه های زندگی کسانی که پس از جنگ جهانی دوم در غرب به دنیا آمدند و در دهه 1960 یا بعدا بالغ شدند بسیار متفاوت از تجربیات و شیوه های زندگی نسلهای سابق بوده است. مخصوصا نسل پس جنگ جهانی دوم از سطوح بی سابقه ای از وفور و رفاه و دسترسی آسان تر به آموزش عالی بهره مند بوده و کمتر در معرض خطرات جنگ قرار داشته اند . به عقیده اینگلهارت این وضعیت احتمالا شرایطی را ایجاد می کند که برای تغییر نیازها و تغییر خط مشی های اساسی مساعد هستند» (دلاپورتا 1383:97) .
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.