منابع و ماخذ پایان نامه نتایج حاصل از برآورد و عدم وجود خود همبستگی

در این قسمت برای تعیین استفاده از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شد، با توجه به نتایج آزمون ملاحظه می‏شود که احتمال F محاسبه شده برابر با 000/0 می‏باشد (جدول 4-5)، لذا از روش اثرات ثابت استفاده می‏گردد. نتایج آزمونهای لیمر و هاسمن نشان می‌دهد که مدل پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی – اثرات ثابت تخمین زده خواهد شد که نتیجه مربوط به فرضیه‌های پژوهش در جدول 4-6 آورده شده است. نتایج کامل مدل تخمین زده شده بر اساس روش داده‌های تابلویی – اثرات ثابت در پیوست درج شده است.
جدول (4-5): نتایج مربوط به آزمون‌ هاسمن
آزمون هاسمن
آماره آزمون
احتمال
1393/37
000/0
منبع: نتایج تحقیق
نتایج حاصل از برآورد فرضیه اول به شرح زیر است.
الف) همان طور که در جدول زیر مشاهده می‏شود مقدار احتمال آمارهF برابر 000/0 است. چون این مقدار کمتر از سطح خطای استاندارد یعنی 05/0 است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته رد میشود. لذا می‌توان گفت مدل برآوردی در سطح خطای 5 درصد معنی دار است.
ب) آماره t و احتمال آن، برای تجزیه و تحلیل متغیر مستقل (انحراف معیار بازده سهام) و کنترل (اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و فرصت رشد آتی)، که حاکی از تأثیر متغیرها بر متغیر وابسته است، مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به سطح معناداری متغیر مستقل انحراف بازده سهام (0007/0) که کمتر از (05/0) درصد میباشد، میتوان گفت که ارتباط معناداری با سرمایهگذاری در داراییها دارد. همچنین به دلیل منفی بودن ضریب متغیر مستقل (0967/0-) میتوان نتیجه گرفت که ارتباط منفی و معناداری بین انحراف معیار بازده سهام با سرمایهگذاری در داراییها وجود دارد.
H0: ضرایب معنادار نیست، اگر سطح معناداری ضرایب بیشتر از 05/0 باشد.
H1: ضرایب معنادار است، اگر سطح معناداری ضرایب کمتر از 05/0 باشد.
با بررسی سطح معناداری متغیرهای کنترل به این نتیجه میرسیم که اندازه شرکت، ارتباط معناداری با سرمایهگذاری ندارند، یعنی سطح معناداری متغیر (7694/0) مذکور بیش از (05/0) میباشد. همچنین اهرم مالی ارتباط منفی و معناداری با سرمایهگذاری در داراییها دارد؛ زیرا سطح معناداری آن (0000/0) و ضریب آن (4354/0-) است. از سوی دیگر، بازده دارایی (000/0)، فرصت رشد آتی (0035/0) ارتباط معناداری و مثبتی دارد زیرا ضرایب آنها به ترتیب (0998/0) و (1269/0) است.
ج) «ضریب تعیین»، معرف میزان قدرت تبیین و پیشبینی در متغیر وابسته (سرمایهگذاری در داراییها) است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می‌شود. این مقدار برای فرضیه اول برابر 24/68 درصد است.
د) مقدار آماره دوربین ـ واتسن برابر 8769/1 است. چون این مقدار در محدوده 5/1 تا 5/2 است لذا نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در مدل می‌باشد. یعنی ارتباطی بین جملات خطا در مشاهدات (شرکت‏ها) مختلف وجود ندارد.
جدول (4-6) نتایج آزمون فرضیهها
متغیر وابسته: سرمایهگذاری
ضرایب
آماره t
سطح معناداری
متغیرهای تحقیق
ضریب ثابت
831/0
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.