منابع و ماخذ مقاله پیشگیری اجتماعی

ی یک هنجار مفید است حال اگر سرپیچی از این مقررات همگانی شود یک هنجار مضر است و منجر به اختلال و بی‌نظمی می‌گردد.
مدرسه به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی دارای هنجارهایی است که نقض آن‌ها می‌تواند زمینه اختلال درروند تعلیم و تربیت را فراهم نماید. بسیاری از این هنجارها بر پایۀ ارزش‌ها بنیان نهاده شده است به‌طور مثال در جامعه ما حیا و عفت یک ارزش محسوب می‌شود که بر اساس آن هنجار رعایت حجاب و پوشش مناسب شکل می‌گیرد و یا اینکه علم و علم دوستی یک ارزش است و بر اساس آن هنجار درس خواندن و سوادآموزی شکل می‌گیرد. مطابق با آیین‌نامه انضباطی مدارس، دانش آموزان دختر موظف به رعایت حجاب و پوشش مناسب می‌باشند، حال نقض این هنجار به نحوی نقص ارزش حجاب و عفت است. احترام نیز در جامعه ما یک ارزش است و هنجار رعایت احترام و ادب در مقابل اولیای مدرسه بر اساس آن شکل گرفته است. همچنین صداقت یک ارزش است و این قاعده که محصل نباید تکالیف درسی خود را ا ز روی دست دوستش کپی کند یک هنجار است که بر اساس آن شکل‌گرفته است. برخی از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان همچون خسارت به اموال مدرسه، سرقت، تقلب و توهین مطابق مواد آیین‌نامه انضباطی مدارس نیز نقص هنجارهای رسمی جامعه است. در نتیجه رفتارهای نابهنجار دانش آموزان از منظر جامعه‌شناسی تمام رفتارهایی است که نقض هنجارهای مدرسه و جامعه باشد خواه آن رفتارها مطابق با قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد مانند فرار از مدرسه، تأخیر در ورود به مدرسه و کلاس. .

3 – از منظر حقوق جزا
برای تعریف رفتار نابهنجار از منظر حقوق جزا باید از منظر دو دیدگاه حقوقی و جرم‌شناسی به این مقوله نگریسته شود؛ زیرا نگاه هریک از این دوگروه به رفتار نابهنجار متفاوت بود ه و تفاوت جرم و رفتار نابهنجار را مشخص می‌سازد. جرم در لغت به معنای بزه، گناه است. همچنین به معنای عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است. از منظر حقوقی جرم بیانگر نقض قوانین هر کشوری براثر یک عمل خارجی است مشروط بر اینکه انجام‌وظیفه‌ی قانونی و یا اعمال حقی، آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات باشد. مطابق قانون جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است.
بنابراین از دیدگاه حقوقی، رفتار نابهنجار در صورتی موردتوجه قرار می‌گیرد که مصداق جرم باشد بدین معنا که غیرقانونی بوده و به‌طور رسمی در اسناد اداره پلیس و دادگاه‌ها ثبت شود و فرد نابهنجار در صورتی مجرم محسوب می‌گردد که رفتارش غیرقانونی بود و مطابق قانون جرم شناخته شود و بتواند به‌وسیله پلیس تحت تعقیب قرارگرفته و بعضاً در دادگاه محاکمه گردد.

اما جرم از منظر جرم‌شناسان معنای وسیع‌تری داشته و آنان تنها به معنای قانونی جرم تکیه نمی‌کنند بلکه ازنظر آنان رفتارهای چون فرار از مدرسه، فرار از خانه، نقض قوانین خاص مدرسه اگرچه مصداق جرم نبوده ولیکن رفتاری است که نقض هنجارهای اجتماعی بوده موجب اختلال در نظم نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) می‌گردد و می‌تواند شاخص یک شخصیت بزهکارانه باشد.
اصطلاح دیگری که در حقوق جزا با آن روبرو هستیم بزهکاری است؛ «بزهکاری عبارت است از ترک انجام‌وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد این اصطلاح غالباً معادل جرم به‌ویژه در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان به کار می‌رود. بزهکاری کودکان و نوجوانان در معنای غیرحقوقی آن شامل رفتارهایی چون فرار از مدرسه و کنترل والدین می‌شود بنابراین تعبیر بزهکاری گاهی به شخصی نسبت داده می‌شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به‌طورکلی فردی سرکش و ضداجتماعی است.»
جرم‌شناسان و به‌طورکلی علم جرم‌شناسی رسالت خود را در شناسایی علل و عوامل بروز رفتار نابهنجار و جرم در میان آحاد مردم دانسته تا با به‌کارگیری نظریات و دستاوردهای علوم مختلف راهکارهای مناسب برای پیشگیری از انواع نابهنجاری و جرم را در جامعه پیدا نماید؛ بنابراین جرم‌شناسان در راستای رسالت خود صرفاً به مطالعه جرم نمی‌پردازند بلکه تمامی رفتارهای نابهنجار را که زمینه بروز جرم می‌شود مطالعه می‌کنند. می‌توان نتیجه گرفت که رفتار نابهنجار گستره‌ی وسیع‌تری از جرم دارد، بدین معنا که تمام رفتارهای نابهنجار جرم نیست ولی هرجرمی نوعی نقض هنجارهای جامعه و بیانگر نوعی ناهنجاری رفتار است.
بنابراین از منظر حقوقدانان جزا رفتار نابهنجار دانش آموزان به رفتارهایی اطلاق می‌گردد که نقض هنجارهای رسمی جامعه (قوانین و مقررات جزایی) باشد مانند سرقت، توهین، برقراری روابط نامشروع؛ و سایر رفتارهای نابهنجار که در این چارچوب؛ یعنی نقض قوانین جزایی نباشد مانند فرار از مدرسه، عدم انجام تکالیف، آرایش‌های خلاف عرف هرچند نابهنجار است اماجرم نیست.
منظور از رفتار نابهنجار در این پایان نامه، همان مفهوم موسع رفتار نابهنجار است که مورد توجه جرمشناسان و جامعه شناسان است .
ج – پیشگیری
در مورد پیشگیری دیدگاه‌ها و بینش‌های مختلفی وجود دارد که هر یک تعریفی را از پیشگیری ارائه می‌دهد؛ اما به‌طورکلی و با توجه به فلسفه حقوق کیفری و دیدگاه‌های جرم‌شناسی پیشگیری را در دو مفهوم عام و خاص می‌توان تعریف کرد. تعریف عام از پیشگیری عبارت است از هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که برای مقابله با جرم و باهدف کاهش جرم صورت می‌گیرد.
«هینگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش‌هایی می‌دانند که یک یا چند مورد از جنبه‌های زیر را داشته باشند: از وقوع رفتار نابهنجار جلوگیری کند، شروع رفتار نابهنجار را به تأخیر بیندازد، آثار یک رفتار نابهنجار موجود را کاهش دهند، رفتارهایی را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می‌شود را گسترش دهند، از سیاست‌های سازمانی، اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد حمایت کنند.»
درواقع اکثر جرم‌شناسان و نهادهای بین‌المللی بر مفهوم خاص پیشگیری از جرم تأکید می‌کنند؛ در این مفهوم پیشگیری تنها شامل اقدامات غیر کیفری باهدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم‌زا و نیز اثرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی است. «موریس کوسن، جرم‌شناس کانادایی پیشگیری را چنین تعریف می‌کند: مجموعه‌ی اقدامات و تدابیر غیر قهرآمیز که باهدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم پیرامون علل جرائم اتخاذ می‌گردد.»درنتیجه به لحاظ فلسفی یک رابطه عموم مخصوص مطلق در مورد پیشگیری در دو مفهوم عام و خاص برقرار است .
1- پیشگیری بر اساس مدل پزشکی
این تقسیم‌بندی منسوب به برانتینگهام و فاوست است؛ آنان پیشگیری را بر اساس الگوی پزشکی به سه سطح اول، دوم و سوم تقسیم کردند. پیشگیری در سطح اول بیانگر اقداماتی است که معطوف به تغییر شرایط جرم‌زای اطراف اعم از طبیعی و اجتماعی است. پیشگیری سطح دوم بیانگرشناسایی و مداخله در موقعیت گروه یا جمعیت‌هایی است که در معرض خطر بزهکاری هستند. پیشگیری سطح سوم درجایی است که انحراف یا جرمی صورت گرفته است؛ بنابراین اقداماتی اتخاذ می‌شود که از تکرار آن جلوگیری نماید. پیشگیری سطح اول نظیر دخالت در مرحله قبل از جرم شامل خانواده، آموزش‌وپرورش و غیره است. پیشگیری سطح دوم نظیر تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، بد سرپرست یا بی‌سرپرست است.
2- پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی که یکی از اقسام پیشگیری غیر کیفری است متضمن حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم است، نخستین بار در اندیشه‌های مکتب تحققی به‌ویژه انریکوفری مطرح‌شده است. پیشگیری اجتماعی با تغییر شرایط محیط اجتماعی، ارتقا سطح فرهنگ و به وجود آوردن خود نظارتی در شهروندان از ارتکاب جرم پیشگیری می‌کند.
این پیشگیری به دو نوع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری رشدمدار یا زودرس تقسیم می‌گردد. پیشگیری جامعه مدار با استفاده از تدابیر و اقدامات مناسب درصدد است با از بین بردن یا کاهش عوامل جرم‌زای محیط اجتماعی از انحرافات در جامعه پیشگیری نماید. پیشگیری رشد مدار متضمن اقداماتی در جهت کاهش یا حذف عوامل خطرآفرین و یا عوامل تقویت‌کننده و حمایتی برای مقاوم‌سازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر است؛ که در صورت عدم توجه زمینه بزهکاری آنان در آینده فراهم می‌شود.
3 – پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی نخستین بار توسط سه تن از جرم‌شناسان انگلیسی به نام کلارک، می هیوو و کرینش مطرح شد. بر اساس تعریف آنان پیشگیری عبارت است از اقدامات و روش‌هایی برای کاهش فرصت ارتکاب جرم که به‌سوی شکل خاصی از جرم نشانه می‌رود و متضمن طراحی محیطی و مدیریت بلا واسطه یا همان نظارت تحت نفوذ درآوردن هر چه پایدارتر و سازمان‌یافته‌تر محل وقوع جرم است. ژرژ پیکا پیشگیری وضعی را این‌گونه تعریف می‌کند: اقدام به محدود کردن فرصت‌های ارتکابی جرم یا مشکل کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه.
بنابراین باید بگویم پیشگیری وضعی بیانگر ایجاد تغییر در شرایط خاصی است که افراد در آن مرتکب جرم می‌شوند و درواقع تدابیری که فرصت‌های جرم را کاهش می‌دهد. این تدابیر و تغییرات می‌تواند درزمینه های مختلفی چون دشوار ساختن ارتکاب جرم، کاهش منافع آن و غیره باشد.
مبحث دوم: پیشینه تاریخی
گفتار اول: آموزش‌وپرورش قبل از تأسیس مدارس رسمی در ایران
الف: قبل از اسلام
بر اساس تقسیمات تاریخی، دوران قبل اسلام در ایران شامل دوران باستان و دربرگیرنده‌ی سلسله‌های بزرگی همچون هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان است، آموزش‌وپرورش در زمان هریک از این سلسله‌ها با توجه به پیشرفت و نیاز جامعه متفاوت بوده است؛ اما جو حاکم بر جامعه به لحاظ اعتقادی و طبقاتی بودن در این دوران تا حدود زیادی مشابه است که در ذیل بدان اشاره می‌نماییم. جو حاکم بر جامعه قبل از ورود اسلام به ایران به‌گونه‌ای بود که خود زمینه را برای بروز انحرافات فراهم می‌کرد؛ زیرا در این زمان مردم به لحاظ اعتقادی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌بردند، آنان به سنگ، درخت و آنچه نفع و ضرر آن را تشخیص نمی‌دادند سجده نموده و سر تسلیم فرود می‌آوردند. در این زمان دین در گرداب فلسفه یونان و افکار بشری، انحراف و خرافات از تواضع و تسلیم در مقابل خدا بیرون آمده بود و از حوادث دنیا به خدا پناه برده نمی‌شد. ساختار جامعه طبقاتی بوده و همواره کسانی در طبقات بالا قرار داشتند، طبقات پایین را مورد ظلم و ستم قرار می‌دادند.
در این دوران آموزش‌وپرورش جنبه‌ی رسمی نداشته و آموزش بیشتر در آتشکده‌ها و در کنار کاخ‌ها بر گذار می‌شده است وآموزش در سه بعد تربیت اجتماعی، شخصی و شغلی صورت می‌پذیرفت. ازجمله معایب و اشکالات آموزش‌وپرورش در آن زمان این بود که با توجه به ساختار حاکم بر جامعه امکان فراگیری علم و دانش برای تمام مردم فراهم نبود؛ بدین معنا که آموزش امری طبقاتی بوده است و بیشتر به طبقات اعیان و اشراف اختصاص داشته است. این امر باعث می‌شد همواره بخش عظیمی از مردم در جهل و نادانی بمانند. بررسی نارسایی‌های اجتماعی و فسادهای خطرناک در طول تاریخ، نشان می‌دهد که جهل و نادانی یک عامل بسیار مهم در عقب‌ماندگی توده‌های مردم و بروز جنگ‌ها و کشتارها و انحرافات جنسی به شمار می‌آید. اشکال دیگر نحوه آموزش بود زیرا آموزش در این دوران مبتنی بر روش القاء عقیده بوده؛ بدان معنا که ایجاد حس فرمان‌برداری مطلق و کورکورانه در برابر قدرت قوه قهریه، شخصیت افراد را از بین می‌برد و منجر به ایجاد یک نوع عبودیت و بندگی بی‌حدوحصر و اطاعت کورکورانه می‌شد.
فراگیری علم و دانش برای دختران در این زمان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده و آموزش آنان بیشتر توسط پدر و مادر و در جهت آمادگی برای خانه‌داری و انجام وظایف مادری صورت می‌گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در دینکرت به نقل از اوستا آمده به دختران باید خانه‌داری آموخت. البته آموزش دختران طبقات بالا (نجبا) شامل فراگیری فنون سوارکاری، چوگان‌بازی و موسیقی بوده است.

  پایان نامه حقوق درباره : قرارداد بیع متقابل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما به‌طورکلی و در مقایسه بازمان حال تربیت دختران ساده‌تر بوده است ؛ زیرا در این دوران که دختران به مکتب نرفته و خط ننوشته بودند هر پدر و مادری برحسب اصول ساده و هماهنگ

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید