منابع و ماخذ مقاله دانش آموزان دختر

برطرف گردیده و پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مطابق این ضریب پایایی پرسشنامه 83/0 می باشدکه مورد تایید است.
گفتارچهارم:نمونه گیری
جامعه ی آماری عبارت است از همه ی اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم ؛ به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک خصیصه مشترک باشند. نمونه در معنای کلی هر جزء یا نسبتی از جامعه است ، خواه معرف باشدیا معرف نباشد و به هر نحوی که انتخاب شده باشد.ولی در پژوهشهای علمی به بخشی از جامعه که معرف یا نماینده آن جامعه است و همه ویژگی ها را که از لحاظ موضوع پژوهش مهم تلقی می شود به تناسب دارا باشد و بتوان از راه مشاهده و تجزیه و تحلیل اطلاعات و براساس اصول این ویژگی ها و مشخصات جامعه را استنباط کرد ، نمونه گفته می شود. باید توجه داشت که یک نمونه لزوما معرف واقعی جامعه نیست . امکان دارد نمونه های مختلفی که به صورت تصادفی از یک جامعه آماری انتخاب می شوند با یکدیگر متفاوت باشند،ولی می توان مقدار تفاوتهای نمونه ها را با جامعه با شاخصی که خطای استاندارد نامیده می شود محاسبه کرد.برای نمونه گیری روشهای مختلفی وجود دارد که در این پژوهش روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است.چنانچه افراد جامعه را بتوان به صورت سلسله مراتبی از انواع واحدهای اندازه‌گیری با اندازه‌های متفاوت مورد نظر قرار داد می توان نمونه‌گیری چند مرحله‌ای را به کار برد. جامعه آماری همه ی دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 آموزش و پرورش شهرستان قم می باشد، زیرا براساس بررسی‌های انجام شده بیشترین ناهنجاری های در این نواحی بوده است.تعداد نمونه تحقیق هم 164 نفر دانش آموز است که به صورت تصادفی از مدارسی در هر دو ناحیه انتخاب گردیده است.

توزیع فراوانی ناحیه آموزش و پرورش دانش آموزان پاسخ دهنده
جدول3-1
ناحیه آموزش و پرورش
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
2
82
50.0
50.0
50.0
4
82
50.0
50.0
100.0
مجموع
164
100.0
100.0
نمودار3-1توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه
جدول 3-2توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
اول
50
30.5
30.5
30.5
دوم
40
24.4
24.4
54.9
سوم
54
32.9
32.9
87.8
چهارم
20
12.2
12.2
100.0
مجموع
164
100.0
100.0
نمودار3-2 توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه

جدول3-3 توزیع فروانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
تعداد پاسخ
164
پاسخ داده نشده

میانگین
16.43
انحراف استاندارد
1.003
سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

15
35
21.3
21.3
21.3
16
51
31.1
31.1
52.4
17
51
31.1
31.1
83.5
18
27
16.5
16.5
100.0
مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-3 : توزیع فراوانی سن دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه
گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها
تکمیل پرسشنامه ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. پرسشنامه زمانی غیر مستقیم است که پرسشگر آن را بر مبنای پاسخ هایی که پاسخگو می دهد تکمیل نماید. پرسشنامه زمانی مستقیم گفته می شود که پاسخگو شخصا آن را تکمیل نماید. در این صورت پرسشنامه را یا پرسشگر به دست شخص پاسخگو داده و در ضمن توضیحات لازم را به او می دهد یا این پرسشنامه با پست یا وسیله دیگری برای پاسخگو فرستاده می شود که چندان قابل اعتماد نیست. در این پایان نامه محقق با مراجعه به مدارس و ارائه مجوز صادره از سوی اداره آموزش و پرورش هر دو ناحیه با رعایت قوانین و مقررات خاص مدرسه و با همکاری مسولین مدرسه شخصا پرسشنامه را در بین دانش آموزان توزیع نموده است. در واقع توزیع پرسشنامه توسط خود محقق انجام پذیرفته و امکان پاسخگویی به سوال های احتمالی دانش آموزان و رفع اشتباهات فراهم بوده است وتکمیل پرسشنامه به صورت مستقیم می باشد.
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها

  دانلود پایان نامه حقوق درباره : جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده های آماری در نرم افزار رایانه ای مربوط وارد شده و به وسیله نرم افزار spss وexcel داده ها تحلیل شده و نتایج آماری جهت تحلیل کیفی آماده شده است. جهت ارائه نتایج آماری هر یک از متغیرها جداول و نمودار هایی طراحی گردیده است. هر یک از جداول بیانگر فراوانی پاسخ پرسش شوندگان و نیز درصد فراوانی هر یک از پاسخ ها ، درصد معتبر و تجمعی است. علاوه بر این موارد میانگین تاثیرگذاری عوامل از منظر همه دانش آموزان مشخص گردیده است.
در پایان جداول مربوط به متغیرها که تاثیر هریک از آنها را به طور جداگانه سنجیده است، در جدول جداگانه ای میانگین تاثیر گذاری هر یک از متغیرهای (عوامل) در هر دو ناحیه به طور جداگانه سنجیده شده است و به نوعی یک بررسی مقایسه ای انجام پدیرفته است.
همانطور که قبلا اشاره شد در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که دارای پنج گزینه خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب به هریک از این گزینه ها اعداد یک تا پنج تعلق می گیرد. به طور مثال چنانچه میانگین 4 باشد بیانگر تاثیر زیاد متغیر در بروز رفتارهای ناهنجار دانش آموزان است درصورتی که عدد بدست آمده در میانگین به صورت اعشار باشد چنانچه کمتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر زیاد و در صورتی که بیشتر ازچهار و نیم باشد بیانگر تاثیر خیلی زیاد متغیر است.
مبحث دوم: ارائه داده های آماری
گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی
الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی

جدول3-4
تعداد پاسخ
164
پاسخ داده نشده

میانگین
4.01
انحراف استاندارد
1.201
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
10
6.1
6.1
6.1
کم
12
7.3
7.3
13.4
متوسط
21
12.8
12.8
26.2
زیاد
45
27.4
27.4
53.7
خیلی زیاد
76
46.3
46.3
100.0
مجموع
164
100.0
100.0
نمودار3-4
از مجموع 164 دانش‌آموز از هر دو ناحیه همه به این سؤال پاسخ داده‌اند و میزان تأثیر این عامل از منظر همه دانش آموزان به این صورت است: (10 نفر معادل 1/6 خیلی کم، 12 نفر معادل 3 /7 کم،21 نفر معادل 8/12 متوسط، 45 نفر معادل 4/ 27 زیاد، 76 معادل 3/46 خیلی زیاد). مطابق جدول 3-22و نمودار 3-22میانگین تأثیرگذاری این عامل از منظر دانش آموزان ناحیه 2 (02/4 درصد) و از منظر دانش آموزان ناحیه 4 (99/3 درصد) است. میانگین مجموع تأثیرگذاری این عامل از منظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر (01/4 درصد) است، بنابراین نتیجه کلی مطابق با تحلیل آماری بیانگر این است که این عامل به میزان (زیاد) در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تأثیرگذار است.
ب: میانگین و توزیع فراوانی بیماری هاومشکلات جسمانی
جدول 3-5
تعداد پاسخ
164
پاسخ داده نشده

میانگین
2.75
انحراف استاندارد
1.158
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
24
14.6
14.6
14.6
کم
48
29.3
29.3
43.9
متوسط
52
31.7
31.7
75.6
زیاد
25
15.2
15.2
90.9
خیلی زیاد
15
9.1
9.1
100.0
مجموع
164
100.0
100.0
نمودار3-5
فراوانی تأثیرگذاری عامل بیماری‌ها و مشکلات جسمانی در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان هر دو ناحیه بدین شرح است: (24 نفر معادل 6/14 خیلی کم، 48 نفر معادل 3/29 کم،52 نفر معادل 7/31 متوسط،25 نفر معادل 2/15 زیاد، 15 نفر معادل 1/9 خیلی زیاد). میانگین تأثیرگذاری این عامل مطابق جدول 3-22و نمودار 3-22 ازنظر دانش آموزان ناحیه 2 برابر 57/2 و از نظر دانش آموزان ناحیه 4 برابر 93/2 است.
همچنین میانگین مجموع تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر 75/2 است که این به لحاظ مقیاس آماری بیانگر این است که این عامل به میزان متوسط در بروز رفتار ناهنجار دانش آموزان تأثیر دارد.
گفتار دوم:بررسی میزان علل خانوادگی
الف: میانگین و توزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده
جدول3-6
تعداد پاسخ
164
پاسخ داده نشده

میانگین
3.19
انحراف استاندارد
1.266
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
24
14.6
14.6
14.6
کم
21
12.8
12.8
27.4
متوسط
44
26.8
26.8
54.3
زیاد
50
30.5
30.5
84.8
خیلی زیاد
25
15.2
15.2
100.0
مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-6
فراوانی تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان هر دو ناحیه بدین‌صورت است: (24 نفر معادل 6/14 خیلی کم، 21 نفر معادل 8/12 کم، 44 نفر معادل 8/26 متوسط، 50 نفر معادل 5/30 زیاد، 25 نفر معادل 2/15 خیلی زیاد). مطابق جدول 3-22و نمودار 3 -22میانگین تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان ناحیه 2 برابر 05/3 و ازنظر دانش آموزان ناحیه 4 برابر 33/3 بوده و میانگین مجموع تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر 19/3 است که با توجه به مقیاس آماری بیانگر تأثیر عامل وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده به میزان متوسط در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان است.

  تحقیق رایگان درمورد حمایت خانواده

ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی
جدول 3-7

تعداد پاسخ
164
پاسخ داده نشده

میانگین
3.33
انحراف استاندارد
1.297
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
19
11.6
11.6
11.6
کم
23
14.0
14.0
25.6
متوسط
46
28.0
28.0
53.7
زیاد
37
22.6
22.6
76.2
خیلی زیاد
39
23.8
23.8
100.0
مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-7

فراوانی تأثیرگذاری این عامل در رفتار نابهنجار دانش آموزان هر دو ناحیه بدین‌صورت است: (19 نفر معادل 6/11 خیلی کم،23 نفر معادل 0/14 کم،46 نفر معادل 0/28 متوسط، 37 نفر معادل 6/22 زیاد، 37 نفر معادل 8/23 خیلی زیاد). مطابق جدول 3-22و نمودار 3-22میانگین تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان ناحیه 2 برابر 99/2 و ازنظر دانش آموزان ناحیه 4 برابر 67/3 است.میانگین مجموع تأثیرگذاری این عامل ازنظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر 33/3 است که مطابق با مقیاس آماری بدین معنا است که عامل عدم پایبندی والدین مسائل مذهبی به میزان متوسط در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان هر دو ناحیه تأثیر دارد.
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین
جدول3-8
تعداد پاسخ
164
پاسخ داده نشده

میانگین
3.19
انحراف استاندارد
1.553
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
39
23.8
23.8
23.8
کم
18
11.0
11.0
34.8
متوسط
29
17.7
17.7
52.4
زیاد
29
17.7
17.7
70.1
خیلی زیاد
49
29.9
29.9
100.0
مجموع
164
100.0
100.0
نمودار3-8
فراوانی تاثیرگذاری این عامل در بین دانش آموزان بدین شرح است: ( 39 نفر معادل 8/23 خیلی کم، 18 نفر معادل 0/11 کم، 29 نفر معادل 7/17متوسط، 29 نفر معادل 7/17 زیاد، 49 نفر معادل 9/29 خیلی زیاد). مطابق جدول3-22 و نمودار3-22 میانگین تاثیرگذاری این عامل در بین دانش آموزان ناحیه 2 برابر90/2 و در بین دانش آموزان ناحیه 4 برابر 48/3 می باشد. همچنین میانگین تاثیرگداری این عامل در بین دانش آموزان هر دو ناحیه برابر19/3 است که مطابق مقیاس آماری بیانگر تاثیرگذاری این عامل به میزان متوسط در بروز رفتارهای ناهنجار دانش آموزان دارد.
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین
جدول 3-9
تعداد پاسخ
164
پاسخ داده نشده

میانگین
2.72
انحراف استاندارد
1.165
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
27
16.5
16.5
16.5
کم
46
28.0
28.0
44.5
متوسط
50

30.5
30.5
75.0
زیاد
28
17.1
17.1
92.1
خیلی زیاد
13
7.9
7.9
100.0
مجموع
164
100.0
100.0
نمودار3-9
فراوانی تاثیر گذاری این عامل در بین دانش آموزان بدین شرح است: ( 27 نفر معادل 5/16 خیلی کم،46 نفر معادل0/28 کم،50

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید