منابع مقاله درباره حملات تروریستی

بالغ و ظرفیتهای بالقوه خطرناک مینامند. تعریفآنها ازمردان نظامی بالغ مورد انتقاد منتقدان بوده است. منتقدان میگویند این تعریف توجیهی برای کشتار افراد ناشناخته است. با این تعریف تمامی مبارزان، مرد بالغ بهعنوان شورشی و افراد غیرشهروند تلقی میشوند مگر خلاف آن ثابت شود. اگر چنین باشد میزان کشتار غیرنظامیان بیشتر خواهد شد. با چنین استدلالی میتوان افراد غیر نظامی را هدف قرار داد درصورتی که آنان مستقیماً درعملیات خصمانه نقش نداشته باشند.
یک مجلهآمریکایی به مقالهای از ارتشآمریکا اشاره مینماید که در یک روزنامه نظامی به چاپ رسیده ودرآن مجوز کشتن وبمباران کودکان افغان را مجاز شمرده است. ارتش در روزنامه «میلیتری تایمز» تصریح نموده که کودکان اهداف مشروع و قابل قبول درجنگ به حساب میآیند زیرا برخی اوقات طالبان ودیگر گروههای شبه نظامی از آنها استفاده میکنند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل درتوصیههای خود در این گزارش از مقامات آمریکا خواسته تا به موارد زیر عملنمایند:
* اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از کشتار و قطع عضو شدن غیرنظامیان؛ ازجمله کودکان و انجام تحقیقات و اجرای عدالت در مورد اعضای ارتش آمریکا که مسئول خشونت و بد رفتاری ها علیه کودکان هستند.
* بازداشت کودکانی که با گروههای نظامی همکاری مینمایند به عنوان آخرین راهحل، فراهم کردن امکانات آموزشی و رفاهی برای همه افراد زیر18 سال و اینکه آمریکا تضمین کند این کودکان به زندان کشورهای دیگر که درآنها خطر شکنجه و بدرفتاری وجود دارد منتقل نخواهند شد.
*ممنوعیت کامل ارسال اسلحه و نیروهای ارتش آمریکا به کشورهایی که از کودکان به عنوان سرباز درجنگ استفاده میشود.

*ارتقاء امکان دسترسی به مکانیزم گرفتن پناهندگی برای کودک ـ سربازها.
نیروهای آمریکا ومتحدانش درافغانستان تاکنون صدها کودک را بازداشت وبرخی از آنها را بیش از یک سال درشرایط بسیار بد وبدون داشتن دسترسی به کمکهای قانونیمناسب، آموزش وخدمات رفاهی نگهداریکردهاند. همچنینکودکان برخلاف استانداردهای بینالمللیدرکنار افراد بزرگسالزندانی میشوند. گزارشهای سازمانملل نشان میدهد که بسیاری از این کودکان مورد شکنجه و بد رفتاری قرارگرفتهاند.
کمیته حقوق کودک سازمان مللازآمریکا میخواهد کودکان زندانی را از بزرگسالان جدا کرده و به آژانسهای بشردوستانه بینالمللی ویونیسف(صندوق حمایت ازکودکان سازمانملل) اجازه دهد از بازداشتگاههای کودکان بازدید نمایند تا بتوانند کمکهای قانونی لازم را به آنها ارائه دهند. درگزارش دیگری که از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمانملل(یونیسف) منتشرگردیده اعلام شد؛ خشونت علیه کودکان افغان، نقضحقوق کودکان بعلت حمله به مدارس، کشته شدن کودکان وسوءاستفادهی جنسی ازآنان درکشور افغانستان رو به افزایش است. آنچه از اینگزارش بر میآید این که مشخصگردید کودکان قربانی اصلی خشونت و جنگ درافغانستان هستند.
«هلیده اف. جانسون» مدیراجرایی یونیسف میگوید: اینگزارش نشان دهنده اوضاع و موقعیت وخیم کودکان درافغانستان است که لحظهبه لحظه وخیمتر میشود. وی میافزاید: کشتار و قتلعام کودکان، تخریب مدارس بههنگام حضوردانشآموزان، سوءاستفاده جنسی ازکودکان ومسائل دیگرازموارد خشونت علیه کودکان افغان بهشمار میرود. ایندرحالی است که کودکان 12ساله چه دختر و چه پسر بمنظور عملیات شهادت طلبانه وحملات انتحاری به خود بمب بسته و به پایگاههای نظامیان آمریکاییحمله میکنند وجان خود را بر سر این موضوع از دست میدهند. براساس برخی گزارشات دریک حمله هوایی که در افغانستان بوقوع پیوسته است، دست کم 30 تن از 47 نفرجان باختگان کودکان بودهاند که این آمار بسیار نگران کننده است.
همچنین کودکان ونوجوانان بین سنین15 تا17سال اغلب ربوده شده و برای فروش به کشورهای دیگر قاچاق میشوند و یا اینکه درکشورهای دیگر به انجام کارهای سخت وادار میشوند ونیز کودکانی که یتیم هستند یا درموقعیت و وضعیت بدخانوادگی از نظر اقتصادی به سر میبرند و یا بطور کلی فقیرند ، بیشاز سایرین در معرض فروش توسط باندهای قاچاق انسان، سوءاستفاده جنسی یا انجام کارهای دشوار قرار دارند.
جنگ درافغانستان باعث شده که هزاران کودک کشته یا آواره یا در بدترین شرایط از نظرتغذیه، آموزش، بهداشت وغیره زندگیرا سپرینمایند. آنچه مسلم است اینکه کودکان درافغانستان بیشترین صدمات را متحمل شدهاند. روی آوردن کودکان به شرکت درعملیاتهای انتحاری، سوءاستفادههای جنسی، انواع بیماریها و … نتایجی است که جنگهای پیدرپی برای کودکان افغانی بدنبال داشته است و تاکنون هیچ نهاد یا سازمان بینالمللی نیز نتوانسته است مجرمین چنین جنایاتی را محاکمه نماید. این در حالی است که اینکشورها (آمریکا و متحدانش) ندای حمایت از حقوق بشر را سر میدهند وخودشان را حامیان حقوق بشردرجهان مینامند. همچنین تعدادی از کودکان بعلت اختلافات فرقهای، مذهبی و سیاسی در افغانستان کشته میشوند که بیشتر این وقایع بیارتباط به حضور واشغال افغانستان توسط بیگانگان نیست.
ب :بررسی وضعیت کودکان و تأثیرجنگ برآنان درعراق:
در دو دهه گذشته کودکان عراقی درکنار بقیهی جمعیت عراق، سوژهای نقضگسترده و خشونت بار حقوق انسانی خود قرارداشتهاند. اینحقوق به خاطر جنگ، اشغال بیگانگان و تحریمهای بینالمللی خلق شدهاند. عراق هماکنون یکیاز بدترین نقاط برای کودکان درخاورمیانه و شمال عراق است. بر اثر جنگ در عراق، میلیونها کودک زیرخط فقر زندگیمیکنند، میلیونها کودک زیرپنج سال از سوءتغذیه رنج میبرند و دهها کودک روزانه میمیرند.
از زمان هجوم نیروهایآمریکایی و همپیمانانش درسال2003 به عراق، نیروهای اشغالگر و دولت عراق به شکلیگسترده دنتوانستهاند اساسیترینحقوق کودکان عراق را مطابق موازین سازمان ملل درزمینه حقوق کودکان عملینمایند. اینموازین برنیازها وحقوق کودکان برایزندگی درمحیطی امن کهشامل شرایط مناسب برای رشد فیزیکی، ذهنی، اخلاقی و مذهبی است تأکید دارد.
هرچنددرعراق به دلیل وضعیت جاری، جمعآوری منظم اطلاعات مربوط به آثار خشونت و تعارض بر کودکان، کاری دشوار است و با وضعیت امنیتی فعلی بسیار مشکل است که بتوان به تعداد کودکان قربانی و یا درگیرخشونت بطورکلی اشاره نمود ولیکن تعداد زیاد کشته، مثله وزخمی متعاقب حملات تروریستی فراوان است. درگزارش دبیرکل سازمانملل به آماری ازخشونتها ونادیده گرفتنحقوق کودکان منتشر شده است. بطورمثال درمارس 2006 درجریان یک حملهی نیروهای چندملیتی درمنطقه«ال اسحاقی»یک خانواده و11نفرشامل 5 کودک که یکی ازآنها یک ماهه بوده از بین رفتند. بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت که از کانتینرهای بهداشتی و بیمارستانهای تحت پوشش خود در همه نقاط ازجمله کردستان جمعآوری کرده، از اول ژانویه تا31 آگوست 2006، 139 کودک کشته و مجروح گردیدهاند. همچنین شرکت کودکان در عملیات انتحاری هم بهعنوان عامل وهم قربانی وجود دارند. بر اساس گزارشات سازمانهای غیردولتی در میان 20000 فرد دزدیده شده در عراق نیمی از آنهارا کودکان وزنان تشکیل میدهند.
قدرتهای فاتح درعراق مسئولیت نقض حقوق کودکان، عهدنامهها قوانین بینالمللی
را بردوش خود دارند. اینکشورها چهارچوب اجتماعی عراق را نابود کردهاند. ازلحاظ نژادی کشور را پاک سازی نمودهاند تا وحدت را درعراق نابود کنند، سیستمهای آب تصویه شده را از بین برده اند، امکانات بهداشتی و آموزشیرا تخریب واز بین بردهاند ومناطق پرچمعیت رامکرر بمباران کردهاند ودرتمامی اینموارد به زندگی کودکان آسیبهای جدی وارد نمودهاند. همچنین زندگی درکشوری جنگزده به روان کودکان آسیبهای مخرب وارد کرده واضطراب وافسردگی را همراه با بیماریهای روانی، درشکلی گسترده درکشور پخش کرده است.

براثرجنگ، سازمانها ونظامهایداخلی کشورعراق که میبایست از وضعیت فیزیکی، اجتماعی وحقوقی کودکان، زنان وجوانان اینکشور حمایت کند، نابود شده و یا به نوعی ناکارآمد شدهاند. درنتیجه کشور عراق را در روندی روزمره قتل، سرقت، آدم ربایی، خشونتهای جنسی، قاچاق انسان، سربازگیری اجباری برای گروهکهای مسلح، کارغیرقانونی کودکان و منع آزادیهای اجتماعی در برگرفته است.
سازمانهای بینالمللی و ارگانهای مدافع حقوق بشر نیزدر این میان بیشتر ازهمه مسئول نادیده گرفتن حقوق کودکان هستند. زیرا اینسازمانها وارگانها نتوانستهاند مسئولیت خود را درمورد هشدارهای کافیدر مورد جلوگیری از خشونت علیه جوانان و کودکان و جامعهی شکنندهی عراق به درستی انجام بدهند و نیز نتوانستهاند خطرهای موجود را درزمان مناسب خود تشخیص ودرمان نمایند. هرچندآمار و ارقام واقعی در مورد مرگ ومجروح شدن کودکان درعراق منتشرنمیشود اما برخی گزارشات حکایت ازآن دارد که بیش از یک میلیون کودک تا ژانویهی 2011 قربانی یورش کشورهای غربی به عراق شدهاند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

براساس بیانیهی8 آگوست2011 سازمان مللمتحد، کودکان بسیاری به شکلهای غیرمستقیم قربانی این جنگ شدهاند. کودکان از طریق بیماریها، قحطی یا نبود غذای کافی، اقتصاد ازهم پاشیده، نبود فرصتهای کافیبرای زندگی، تغییرهای زیستمحیطی ونبود خدمات دولتیکافی، حذف حقوق بشراز زندگیروزمرهی مردم و جابجاییهای گستردهی جمعیت باعث آسیبهای گسترده گردیدهاند. همچنین نابودی تأسیسات صنعتی ونظامی باعث شده است تا فلزات سنگین ودیگر موادآلودهکننده وآسیبزننده درهوا، خاک وآب پخش بشوند. درننتیجه اپیدمیهای بیماری گسترش یافته وامکانات کافی برای مقابله با این اپیدمیها وجود نداشتهباشد. امروزه ما شاهد تولدهای همراه با نقصژنتیک وسرطان درجمعیت کودکانعراق هستیم وبرخی مناطق این کشورعملاً غیرقابل زندگی شده است. پزشکان متخصص درمنطقه «فلوجه» عراق میگویند: از سال 2005 تاکنون بیماریهای نایاب به شدت و بطور گسترده درجمعیت این منطقه گسترش یافته است. سرطان، مخصوصاً سرطان خوندرعراق بشدت روبه افزایش است. مشکلات ژنتیکیدرکودکان، آنهارا از زمان تولدمستعد سرطانساخته واینمورد ازسال1991تا 2003سال بهسال روبه افزایش بوده است. بمبهای منفجرنشده، مینهای زمینی، بمبهای خوشهای عمل نکرده باعث شده تا حدود 25% کودکانزیر14 سال عراقکشته یامجروح شوند. براساسآمارهای ناقصنشان میدهد که کشتهها وزخمیهای بمبهای خوشهای عمل نکرده بین سالهای1991 تا 2007 میلادی بین5500 تا 80 هزارکودک را تحت تأثیرخود قرارداده است که از این تعداد 7/45 % بین 15 تا 29 سال سن داشته و 9/23% زیر14سال بودهاند.
صلیبسرخ جهانیمیگوید: اززمان یورشآمریکا به عراق درسال2003 تاکنون نرخ سوءتغذیه در کودکان از19% به 28% رسیده است. تنها از هرسه کودک عراق 1 کودک به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارد و ازهر چهار کودک، یک کودک از سوءتغذیهی گسترده ای رنج میبرد، آلودگیهای زیست محیطی شامل آب ناسالم بر70% جمعیت عراق تأثیر مستقیم گذاشته وباعث شده تا از هر 8 کودک یک کودک قبل از پنج سالگی فوت نماید.
گزارش سازمانجهانیغذا وسازمان جهانی کشاورزی (فائو) عراق را در بین22 کشوری قرار داده که از فقر واقعی وفقر غذایی رنج میبرند و این موضوع را ناشی از جنگ ونبود کمکهای دولتی عنوان کرده است. میلیونها کودک عراقی نیازمندکمکهای اورژانسی هستند و درفقر مطلق زندگی میکنند. والدین در این شرایط از کودکان خود مخصوصاً از پسرها میخواهند به جای مدرسه برای امرار معاش وکسب درآمد سر کار بروند. در این زمینه یونیسف تخمین میزند از هر9 کودک بین 5 تا 14 ساله عراقی،1نفر سرکار میرود و به کارهایی مثل واکسزدن، دست فروشی و گاریکشی اشتغال دارند. وضعیت اقتصادی پائین اغلب خانوادهها باعث شده که آنها ازنیازهای اساسی زندگی مانندغذای کافی، خدمات پزشکی، سلامت و بهداشت جسم وروان وامنیت کافی برای زندگی بهره ای نداشته باشند. نابودهی وتعطیلی مدارس و دانشگاهها، جابجاییگسترده جمعیت وکشته شدن یا فراری شدن بخش عمدهای از معلمان باعث شده تا تحصیلات کودکانعراقی دچار مشکل شود ودرنتیجه شانس کودکان برای زندگی بهتر درآینده به شدت کاهش پیدا کند واین باعث میشودکه کودکان از حق تحصیل ومجانی بودن تحصیلات محروم شوند.
ج : بررسی وضعیت کودکان

Author: 90