منابع مقاله با موضوع مهارت های ارتباطی-خرید و دانلود پایان نامه کامل-خرید فایل

روان پریشی با ۷۷% بوده است . پایانی آزمایی برروی ۹۴ بیمار نامتجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین ۷۸% تا۹% بوده اند.
در تحقیق دیگری که در ایران توسط جواد بهادریان (۱۳۷۲)انجام یافته پایایی آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته که نهایتاً حساسیت و کارآیی آن بیش از ۹۰ درصد بدست آمده است (اسماعیلی ،۱۳۸۳ ).
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
هر آیتم به صورت زیر نمره گذاری می شود :
هیچوقت = صفر کمی =۱ تاحدی ۲ زیاد =۳ بسیار زیاد =۴

– روش بدست آوردن نمرۀ خام و استاندارد هر مقیاس : نمرات آیتم ها از برگه آزمون به نیمرخ منتقل شده و مجموع نمرات برای هر یک از ۹ مقیاس و آیتم های اضافی آن بدست می آید سپس هر نمره (به استثنای آیتم های اضافی) به تعداد آیتم های خاص آن مقیاس تقسیم می شود . پس از بدست آوردن نمره خام هر مقیاس بایستی به جداول تبدیل نمره خام T رجوع و با توجه به جنسیت و بیمار بودن یا نبودن و همچنین سطوح آسیب شناسی نمره استاندارد را بدست آورد .

– روش بدست آوردن نمرۀ شاخص های کلی :
GSI= بدست آوردن کل نمرات ۹ مقیاس و آیتم های اضافی و سپس تقسیم بر ۹۰
PST= شمارش تعداد پاسخ های علامت مثبت (پاسخ های غیر صفر).

PSDI= کل نمره ۹ مقیاس و آیتم های اضافی بر نمره PST تقسیم می شود.

۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله
الف) معرفی مقیاس :
این مقیاس توسط کسیدی و لانگ (۱۹۹۶) طی دو مرحله ساخته شده و دارای ۲۴ سؤال می باشد که ۶ عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در بر گیرندۀ ۴ ماده آزمون می باشد . این عوامل عبارتند از :
– در ماندگی : این عامل بیانگر بی یاوری فرد در مؤقعیت های مسأله زا می باشد .

– مهارگری حل مسأله : بعد مهار گری بیرونی – درونی را در موقعیت های مسأله زا منعکس می کند.

– سبک خلاقیت : نشان دهندۀ برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مساله زا است .

– اعتماد در حل مساله : بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است .
– سبک اجتناب : تمایل جهت رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله با آنها را منعکس می کند .

– سبک روی آورد :نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آنها را نشان می دهد .

از بین شیوه های حل مساله ،سبک خلاقیت ، سبک اعتماد در حل مساله و سبک روی آورد به عنوان شیوه های سازنده حل مساله می باشند و سبک درماندگی ، سبک مهارگری حل مساله و سبک اجتناب به عنوان شیوه های غیر سازنده حل مساله در افراد محسوب می شوند.
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس :

این مقیاس توسط محمدی و صاحبی (۱۳۸۰) اعتبار یابی شده و ضرایب آلفا بالاتر از ۵۰/۰ (بجز سبک روی آورد) و میانگین آلفا برابر با ۶۰/۰ می باشد (محمدی و صاحبی ،۱۳۸۰) پس با توجه به میانگین همبستگی درونی ماده آزمون ها ، این مقیاس از اعتبار لازم بر خوردار است . همچنین در پژوهش دیگری اعتبار این مقیاس با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۷۷/۰ و ضریب روایی آن برابر با ۸۷/۰ بدست آمده است ( بابا پور خیرالدین و همکاران ، ۱۳۸۲).

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

سوالات این مقیاس به صورت زیر نمره گذاری می شود:
بلی=۲ خیر = صفر نمی دانم = ۱
جمع این نمرات نشان دهندۀ نمرۀ کلی هر کدام از عوامل شش گانه است . بنابراین هر یک از عوامل با داشتن ۴ سؤال ، نمره ای برابر با حداقل صفر و حداکثر ۸ خواهند داشت ،هر عاملی که بالاترین نمره را داشته باشد نشان می دهد فرد به هنگام مواجهه با مشکلات روزمره ازآن شیوه برای حل مشکلات استفاده می کند .

۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)

الف) معرفی مقیاس :
این مقیاس یک مقیاس خود گزارش دهی است ، از این مقیاس در آموزش ، پژوهش و شناسایی تعارض ارتباطی موجود بین افراد، گروه ها و سازمان ها استفاده می شود و شامل ۲۸ ماده است . این مقیاس دارای ۵ زیر مقیاس می باشد که عبارتند از :

شیوۀ همراهانه (۷ ماده ): این شیوه شامل تبادل اطلاعات و بررسی اختلاف ها برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای طرفین است. این مقیاس با شیوه حل مسأله در ارتباط است و ممکن است به راه حل خلاقانه در حل مساله منجر شود .

شیوۀ مهربانانه (۶ ماده): این شیوه در تلاش برای کاهش اختلافات است و برای بر آورده کردن انتظارات ومسائل دیگران بر تشابهات تاکید می کند، شخصی که از این شیوه استفاده می کند برای بر آورده کردن نیاز و مسائل دیگران ، مسائل خود را نادیده می گیرد.

شیوۀ سلطه گرانه (۴ ماده) : این شیوه با مؤقعیت های انزوا ، اعطاء مسئو لیت به دیگران ، یا دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن در ارتباط است . شخصی که از این روش استفاده می کند از بر آورده کردن انتظارات خود و دیگران نا توان است .

ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس

اعتبار درونی مقیاس در تحقیقات مختلف از ۷۲/۰ تا ۸۱/۰ گزارش شده است (کرکران ،مالینک رودت ، ۲۰۰۰) . همچنین در تحقیق دیگری اعتبار درونی مقیاس برابر با ۸۱ بدست آمده است (باباپور خیرالدین ، زیر چاپ).
روایی (روایی سازه) این مقیاس با بهره گرفتن از تحلیل عامل محاسبه شده و مورد تایید قرار گرفته است . در پژوهشی (باباپور خیرالدین ، زیر چاپ) با بهره گرفتن از شاخص اعتبار ، ضریب روایی برابر با ۹۰% بدست آمده است.

ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات:
سوالات این مقیاس به شکل لیکرت ۵ نقطه ای نمره گذاری می شود و در بر گیرندۀ عبارات:
کاملا مخالفم=۱ مخالفم=۲ نظری ندارم=۳ موافقم=۴ کاملا موافقم=۵
هر یک از سؤالات می تواند نمره ای را از ۱ تا ۵ کسب کند و سپس با توجه به تعداد ماده های هر زیر مقیاس ، نمرۀ کلی آن زیر مقیاس به دست می آید. سرانجام نمرۀ کلی زیر مقیاس بر تعداد ماده های آن تقسیم و نمره نهایی آن بدست می آید. هر زیر مقیاسی که بالاترین نمره را داشته باشد نشان دهندۀ این است که فرد در موقعیت های تعارضی و ناسازگاری بیشتر از آن شیوه استفاده می کند.

از بین شیوه های ۵ گانه حل تعارض ارتباطی ، شیوه های مهربانانه و همرهانه ، روش سازندۀ حل تعارض می باشند و شیوه های اجتنابی و سلطه گرانه ، روش غیر سازنده حل تعارض می باشند و شیوه مصالحه گرانه حالت بینا بینی دارد (هاریگوپال ،۱۹۹۵؛نقل از باباپور،۱۳۸۱)

۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) معرفی مقیاس
این مقیاس توسط جرابک(۱۹۹۶) ساخته شده است و اجرای آن برای نوجوانان و جوانان مناسب می باشد . مقیاس جرابک دارای ۳۲ آیتم می باشد.

ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس:
همسانی درونی این مقیاس با روش دو نیمه عبارت است از : همبستگی فرم ها ۸۵/۰ و با فرمول اسپیرمن براون ۹۲/۰ .

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات:
این مقیاس دارای ۳۲ آیتم می باشد و نمره گذاری آن برای تعدادی از سؤالات بدین ترتیب است:
هرگز=۱ بندرت=۲ بعضی اوقات=۳ اغلب=۴ همیشه=۵
و برای دیگر سؤالات، نمره گذاری به صورت معکوس می باشد.
از ۳۲ آیتم این مقیاس ، ۱۸ آیتم مربوط به سطح جرأتمندی عادی است و نمرات بالاتر از آن نشان دهندۀ سطح جرأتمندی بالا و نمرات پایین تر نشان دهندۀ سطح جرأت مندی پایین می باشد.

۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی
این مهارت ها شامل سه دسته از مهارت های زندگی هستند که بیشتر به عنوان مهارت های ارتباطی شناخته می شوند، این مهارت ها عبارتند از:

About the author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *