منابع تحقیق درمورد نتایج برآورد مدل و ناهمسانی واریانس

در این بخش، برای هر یک از فرضیه‌های پژوهش ابتدا الگوی لازم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل پژوهش برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر می‌شود. هم‌چنین برای هر فرضیه آزمون مفروضات آماری مربوط به آن شامل بررسی نرمال بودن باقیمانده‌ها، همسان بودن واریانس باقیمانده‏ها، استقلال باقیمانده‌ها و خطی بودن مدل همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن ارائه می‏گردد.
1-6-4) نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
هدف از آزمون فرضیه اول پژوهش بررسی رابطه بین بازده غیرعادی برآوردی سهام و متغیر مجازی پرداخت سود سهام در فرضیه اول است و فرضیه آماری آن به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
: بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت نیست.
: بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت است.
این فرضیه با استفاده از مدل (1) به صورت داده‌های ترکیبی برآورد می‌شود و در صورتی که ضریب در سطح اطمینان 95% معنی‌دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

(1)

برای این‌که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده‌های ترکیبی در برآورد مدل مورد‌نظر کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون چاو یا F مقید و به منظور این‌که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب‌تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. نتایج حاصل از این آزمون‌ها در نگاره 5-4 ارائه شده است.
نگاره 5-4 نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1)
آزمون تعداد آماره مقدار آماره درجه آزادی P-Value
چاو 784 0546/1 (668،111) 0033/0
هاسمن 784 8067/56 4 0000/0
با توجه به نتایج آزمون چاو و P-Value آن (0033/0)، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و بیان‌گر این است که می‏توان از روش داده‌های پانل استفاده نمود. هم‌چنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (0000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و فرضیه پذیرفته می‌شود. لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک لازم است است علاوه بر بررسی عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل، آزمون‏هایی در ارتباط با نرمال بودن باقیماندها، همسانی واریانس‌ها، استقلال باقیمانده‌ها و عدم وجود خطای تصریح مدل (خطی بودن مدل) نیز انجام شود. برای آزمون نرمال بودن جملات خطا از آزمون‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از این آزمون‏ها، آزمون جارکیو- برا می‌باشد که در این پژوهش نیز از این آزمون استفاده شده است. نتایج آزمون جارکیو- برا حاکی از این است که باقیمانده‌های حاصل از برآورد مدل پژوهش در سطح اطمینان 95% از توزیع نرمال برخوردار هستند، به‌طوری که احتمال مربوط به این آزمون (2844/0) بزرگ‌تر از 05/0 می‌باشد. یکی دیگر از مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک همسانی واریانس باقیمانده‌ها می‌باشد. در صورتی که واریانس‌ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی نااریب نبوده و کم‌ترین واریانس را نخواهد داشت. در این مطالعه برای بررسی همسانی واریانس‌ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت این آزمون که کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0000/0)، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. هم‌چنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده‏ها که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون می‌باشد و خود همبستگی نامیده می شود از آزمون دوربین واتسون (D-W) استفاده شده است. با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 19/2 بوده و از آن‌جا که بین 5/1 و 5/2 می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقیمانده‏ها مستقل از هم می‌باشند. علاوه بر این، برای آزمون این‌که مدل دارای رابطه خطی است و این‌که آیا مدل مورد‌نظر پژوهش از نظر رابطه خطی بودن و یا غیر خطی بودن درست تبیین شده است یا خیر از آزمون رمزی استفاده گردیده است. با توجه به این که سطح اهمیت آزمون رمزی (2403/0) بزرگ‌تر از 05/0 می‏باشد، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی‌باشد. خلاصه نتایج آزمون‏های فوق در نگاره 6-4 ارائه شده است.
نگاره 6-4 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1)
آماره Jarque-Bera آماره Breusch-Pagan آماره Durbin-Watson آماره Ramsey
D
6521/1 2844/0 6446/11 0000/0 19/2 4282/1 2403/0
با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های چاو و هاسمن و هم‌چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک، مدل (1) پژوهش با استفاده از روش داده‌های پانل و به‌صورت اثرات ثابت برآورد می‏شود. نتایج برآورد مدل در نگاره 7-4 ارائه شده است. شکل برآورد شده مدل با استفاده از نرم‏افزار 7 Eviews به صورت زیر خواهد بود:

  انسان موجودی اجتماعی است و به عنوان یک استراتژی

نگاره 7-4 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش با استفاده از روش اثرات ثابت
متغیر وابسته: بازده غیر عادی برآوردی سهام
تعداد مشاهدات: 784 سال – شرکت
متغیر ضریب آماره t P-Value رابطه
جزء ثابت 6068/0- 3387/2- 0196/0 منفی

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.