منابع تحقیق درمورد عدالت اجتماعی-دانلود متن کامل

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

دموکراسی داشته‌اند، که می‌توان گفت حدود 90 درصد از پاسخگویان نسبت به دموکراسی علایق مثبتی داشته‌اند. یافته‌های این پژوهش نشانگر تمایلات زیاد مذهبی پاسخگویان و در کنار آن تمایل شدید به دموکراسی و مشارکت سیاسی عمومی است، و در عین حال رابطه آماری معنی‌داری میان دو متغیر تمایل به دموکراسی و دینداری مشاهده شده است. همچنین تفاوت معناداری میان مشاغل گوناگون نسبت به دموکراسی و عدم وجود تفاوت معنی‌دار میان زنان و مردان، و وجود بیشترین همبستگی میان ارزشهای دینی با تمایل به دموکراسی از یافته ‌های این پژوهش است.
محمد عبداللهی و محمد عثمان حسین‌بر(1385) در تحقیقی به بررسی «هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران» پرداختند. تحقیق از نوع پیمایش و با بهره گرفتن از پرسشنامه بود نمونه تحقیق 1120 نفر از اعضای شش قوم آذری، بلوچ، کرد، فارس، عرب و لر انجام گرفت. جامعه آمار تحقیق کلیه اعضای 18 سال و بالاتر اقوام ساکن در شهرهای تبریز، زاهدان، اصفهان، سنندج، اهواز و خرم‌آباد بودند. نتایج تحقیق حاکی از نگرش مثبت یا نسبتا مثبت اقوام مورد بررسی به دموکراسی می‌باشد. قومیت‌هایی که زبان و مذهب آنها متفاوت با زبان و مذهب رسمی هست گرایش بیشتری به دموکراسی داشتند. دیگر یافته‌های این تحقیق نشان دادند که سن، وضعیت تاهل، محل تولد، نوع شغل، درآمد، تلویزیون و رادیو ایران، با نگرش به دموکراسی دارای رابطه معناداری نیستند و این بدان معناست که این عوامل تاثیر چندانی بر گرایش افراد به دموکراسی ندارند. جدول(2-2) زیر نیز توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب نگرش به دموکراسی به تفکیک قومیت را نشان می‌دهد.

جدول(2-2) توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب نگرش به دموکراسی به تفکیک قومیت
نگرش به دموکراسی قومیت(درصد) جمع
آذری بلوچ عرب فارس کرد لر فراوانی درصد
منفی 9/5 4 7/7 4 0 3 50 5/4
تا حدودی مثبت 6/50 33 2/49 6/44 8/10 39 467 7/41
مثبت 3/43 63 1/43 4/51 2/89 58 603 8/53
جمع(تعداد) 320 100 130 350 120 100 1120 100

هانان ‌سلوین و وارن ‌او . هاگسترام در تحقیقی به بررسی طرز تفکر دانشجویان(افکار و عقاید) درباره آزادی های مدنی بویژه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب سیاسی و فرقه‌های مذهبی در بین 900 نفر از دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا، مقیم کوی دانشگاهی برکلی پرداختند. محققین با مرجع قرار دادن شغل پدر، نشان می‌دهند که سهم بزرگی از ایستار‌های آزاد منشی به فرزندان کار‌گرانی تعلق دارد که نیازمندی‌ها‌یشان را به نسبت بهتر از سایر دانشجویان تامین می‌کنند. به نظر محققان مزبور همین استقلال مالی ایستار‌ آزادمنشانه‌تر دانشجویان را تبیین می‌کند که به نسبت بیشتر از والدین‌شان به آزادیهای مدنی تعلق خاطر دارند(Selvin&Hagstrom,1960).
لیپست در مطالعه‌ای تحت عنوان “دموکراسی و اقتدارگرایی طبقه کارگر” در سال 1959 بر نقش عوامل ساختاری بر اقتدارگرایی تاکید می‌کند. لیپست معتقد است افرادی که به طبقه کارگر تعلق دارند در گرایش‌های اجتماعی خود اقتدارگرا از سایر افراد متعلق به طبقات بالا می‌باشند. لیپست علت این امر را در تحصیلات پایین، مشارکت پایین در انجمن‌های سیاسی و اجتماعی، مطالعه کم، شغل‌های سطح پایین و حاشیه‌ای، ناامنی اقتصادی و الگوی خانواده اقتدارگرا، می‌بیند. لیپست اظهار می‌کند که نظر او در مورد اقتدارگرایی طبقه کارگر متعلق به جامعه غرب نیست، بلکه این مسئله شامل هر جامعه‌ای می‌باشد. اما در نگاه کلی بیان می‌کند که طبقات کارگر در جوامع صنعتی اقتدارگرایی کمتری نسبت به همتایان خود در کشورهایی در حال توسعه می‌باشند(Lipset,1956).
2-12- مدل تحلیلی تحقیق

2-13- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
بین طبقات اجتماعی و گرایش به دموکراسی رابطه وجود دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه های جزئی
1-بین تحصیلات و گرایش به دموکراسی رابطه وجود دارد(نظریه هانتینگتون و لیپست).
2-بین اشتغال(رتبه شغلی) و گرایش به دموکراسی رابطه وجود دارد(نظریه هانتینگتون).
3-بین مالکیت(مسکن و خودرو) و گرایش به دموکراسی معنی‌داری وجود دارد(نظریه لوید وارنر).
4-بین درآمد و گرایش به دموکراسی رابطه وجود دارد(نظریه لیپست).
5- بین محل سکونت و گرایش به دموکراسی رابطه وجود دارد(لوید وارنر).

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- روش تحقیق
این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می‌باشد که عناوین مختلفی از جمله تحقیقات پیمایشی، مطالعات مقطعی را به آن نسبت می‌دهند. این مطالعه به لحاظ عمق تحقیق نیز از نوع مطالعات پهنانگر می‌باشد که آن را از تحقیقات ژرفانگر همچون مشاهده مشارکتی، تحقیقات پدیدارشناختی جدا می‌کند. تحقیقات پهنانگر به دنبال تعمیم نتایج از نمونه معرف و کوچک از جامعه مورد مطالعه به کل جمعیت می‌باشد. این پژوهش همچنین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی میباشد.
3-2- سطح تحلیل و واحد تحلیل
سطح تحلیل در این پژوهش، سطح خرد میباشد و آخرین و کوچکترین واحدهای مورد بررسی را افراد تشکیل میدهند.
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار جمعآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد که شامل سوالات باز و بسته میباشد و سوالات بسته در قالب طیف لیکرت تنظیم شدهاند.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان بالای 18سال ساکن شهر گیلانغرب،که تعداد آنها بر اساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1390، (23390) نفر میباشد که در شهر گیلانغرب حضور داشتهاند را تشکیل می‌دهند. نمونه انتخاب شده در این مطالعه کسانی خواهند بود، که دارای شغل و درآمد باشند چون برای مشخص کردن جایگاه طبقاتی فرد دارا بودن مشخصه‌ های شغل و درآمد الزامی است و همچنین سن افراد پاسخگو باید بالاتر از 18 سال باشد که مجاز به شرکت در انتخابات و مشارکت در عرصه سیاسی باشند. و از طرف دیگر افراد زیر 18هنوز از نظام ارزشی تثبیت شده‌ای برخودار نیستند.
3-5- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه
نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 377 نفر میباشد که در خرداد ماه سال 1392 در شهر گیلانغرب حضور داشتهاند. حجم نمونه آماری در این پژوهش با بهره گرفتن از جدول مورگان(3-1) تعیین شده است.
جدول 3-1 مربوط به جدول مورگان
N – n N – n N – n N – n N – n
10 – 10 100 – 80 280 – 162 800 – 260 2800 – 338
15 – 14 110 – 86 290 – 165 850 – 265 3000 – 341
20 – 19 120 – 92 300 – 169 900 – 269 3500 – 346
25 – 24 130 – 97 320 – 175 950 – 274 4000 – 351
30 – 28 140 – 103 340 – 181 1000 – 278 4500 – 354
35 – 32 150 – 108 360 – 186 1100 – 285 5000 – 357
40 – 36 160 – 113 380 – 191 1200 – 291 6000 – 361
45 – 40 170 – 118 400 – 196 1300 – 297 7000 – 364
50 – 44 180 – 123 420 – 201 1400 – 302 8000 – 367
55 – 48 190 – 127 440 – 205 1500 – 306 9000 – 368
60 – 52 200 – 132 460 – 210 1600 – 310 10000 – 370
65 – 56 210 – 136 480 – 241 1700 – 313 15000 – 375
70 – 59 220 – 140 500 – 217 1800 – 317 20000 – 377
75 – 63 230 – 144 550 – 226 1900 – 320 30000 – 379
80 – 66 240 – 148 600 – 234 2000 – 322 40000 – 380
85 – 70 250 – 152 650 – 242 2200 – 327 50000 – 381
90 – 73 260 – 155 700 – 248 2400 – 331 75000 – 382
95 – 76 270 – 159 750 – 254 2600 – 335 100000 – 384
(Krejcie & Morgan,1970:608)
در این پژوهش از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است. بعد از برآورد حجم نمونه، در مرحله اول نمونهگیری، گیلانغرب را بر اساس محلات آن به هشت محله که کاملا از هم قابل تفکیک بودند تقسیم کردیم. در مرحله دوم از این هشت محله، چهار محله را به صورت تصادفی ساده انتخاب کردیم. در مرحله سوم از هر محله دو خیابان به‌ صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و .

3-6- اعتبار و پایایی وسیله اندازه‌گیری
برای آنکه بتوان به نتایج اندازهگیری اطمینان نمود و به عبارت ساده، ادعا نمود که داده های حاصل از اندازه‌گیری قابل اطمینان هستند یا نه، اندازهگیری باید دارای دو خصوصیت باشد: اعتبار و دقت. به دلیل اینکه پرسشنامه محقق ساخته بوده، بررسی اعتبار و روایی، ضروری به نظر میرسید.
3-6-1- اعتبار وسیله اندازه‌گیری
مفهوم اعتبار اشاره به این امر دارد که آیا گویه ها همان مفهوم را میسنجند که مورد نظر ماست. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و دیگران، 1387: 170). به عبارتی دیگر، اعتبار به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا فرد آن چیزی را که فکر می‌کند اندازه می‌گیرد، اندازه‌گیری می‌کند یا نه؟ به‌ عبارتی اعتبار به میزان دقت ابزار اندازه‌گیری مرتبط است. در این پژوهش برای تعیین اعتبار، از اعتبار محتوایی و یا به‌صورت خاص‌تر از اعتبار صوری استفاده شده است. بدین منظور، بعد از تنظیم پرسشنامه و قبل از اجرای آن پرسشنامه در اختیار چند متخصص قرارگرفت و بعد از تأیید متخصصین، داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد.
3-6-2- پایایی وسیله اندازه‌گیری
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. در پایایی به این سوال پاسخ داده میشود که آیا از اندازهگیری مکرر در شرایط مشابه نتایج همسانی بدست میآید یا خیر؟ (سرمد و دیگران، 1387: 166). روش های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. در این پژوهش به منظور اندازهگیری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که در جدول(3-2) ضریب آلفای ابعاد متغیر وابسته نشان داده شده است.
جدول 3-2مربوط به آلفای کرونباخ متغیرهای زیرمجموعه گرایش به دموکراسی
متغیر تعداد گویه ها مقدار آلفا کرونباخ
انتخابات 7 80/0
مطبوعات 7 82/0
پاسخگویی 5 88/0
آزادی بیان 7 81/0
مشارکت 7 77/0
آزادی 7 88/0
احزاب 5 81/0
برابری 5 88/0
حاکمیت مردم 5 88/0
قانون گرایی 10 86/0

3-7- پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها
پس از اتمام مرحله جمع‌آوری داده‌ها، کلیه اطلاعات لازم مورد بازبینی قرار گرفته و پس از ساختن دفترچه کد کامپیوتری بر اساس سطوح اندازهگیری، متغیرها و گویه‌های مورد نظر کدگذاری و استخراج گردید. در مرحله بعد کلیه اطلاعات به کامپیوتر منتقل شد و کارهای لازم برای شاخص‌سازی صورت‌گرفت. سپس برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار SPSS16 استفاده گردید.
3-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
3-8-1- تعریف مفهومی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی)
اصل حاکمیت مردم
اصل حاکمیت مردم در زمره اصول اساسی دموکراسی و به تعبیری از اصول اساسی پایه دموکراسی است. مفهوم اصلی حاکمیت مردم این است که حکومتها هویت، قدرت و موجودیت خود را تنها از اجماع و رضایت عامه مردم به دست میآوردند و با اراده مردم اجزاء و عناصر حاکمیت و حتی نوع حکومت میتواند تغییر کند(بشیریه ،1380: 177). جوهرهی دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیت» مردم است. حاکمیت مردم با دو مؤلفهی «جمعی بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می‌یابد(میراحمدی،1386:130).
اصل قانون گرایی یا حاکمیت قانون
حکومت قانون را میتوان شالوده آزادی‌های فردی و همچنین دموکراسی دانست. ارسطو بهترین دولت را دولتی می‌داند که در آن “حکومت قانون” جاری باشد نه “حکومت افراد”(بیتهام وبویل،94:1389). این اصل حافظ آزادی ها و حقوق فردی است. حاکمیت قانون مرز آزادی فرد را با توجه به آزادی دیگران، امنیت جامعه و اصل برابری تعیین میکند(بشیریه ،1380: 179).
برابری
اصل برابری به این معناست که انسانها به عنوان شهروند ارزش یکسانی دارند و باید با همه به شیوهای برابر رفتار کرد که از اصول اساسی دموکراسی است. همه انسانها به حکم انسانیت خود برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق آزادی با هم برابرند. اساس برابری در دموکراسی برابری در فرصتها است نه لزوماً در دستاوردها( همان: 34). براساس اصل برابری حکومت نه تنها باید به منافع مردم به طور مساوی اهمیت بدهد، بلکه باید به نظرات آنها نیز بطور برابر ارج نهد(بیتهام وبویل ،19:1389). معنای برابری یا مساوات اجتماعی این است که تفاوتهای موروثی از لحاظ شرایط اجتماعی وجود نداشته باشد و همه اشتغالات، همه مشاغل، همه مناصب و همه افتخارات در دسترس همگان باشد. در مفهوم دموکراسی هم فکر برابری اجتماعی و هم گرایش به یک شکلی شیوه ها و سطوح زندگی وجود دارد(آرون، 1381: 254).
اصل آزادی
اصل آزادی مبین آزادی گفتار، نوشتار، اجتماع، عقیده، ایمن بودن از تهدید خودسرانه است. از منظری اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی به این معناست که ازادی را هدف اصلی قلمداد کرده و عدالت را وسیله دستیابی به آن هدف در نظر گرفته از مولفه های دیگری است که در این حوزه مطرح می شود. بر پایه مبانی محوری دموکراسی دولت نمی تواند به بهانه ایجاد برابری و عدالت، آزادی‌های اصلی را محدود کرده و یا از بین ببرد. در بعضی از حکومتها استبدادی ممکن است شهروندان از آزادیهای بسیار برخوردار باشند اما آزادی های سیاسی مانند آزادی در رأی دادن و نامزد شدن برای تصدی مناصب مختلف آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب و اجتماعات، آزادی مطبوعات و هر نوع آزادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اراده امور اجتماع تعیین خط مشیها و تصمیم‌گیریهای اساسی جامعه مربوط میشود مربوط به حکومت‌های دموکراتیک است(بشیریه ،1380: 117).
اصل مشارکت

مشارکت انتخاب‌گرانه شهروندان در تقسیمسازیهای علاوه بر رشد و روحیه مسئولیتپذیری از انحصاری شدن روند تصمیمسازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری میکند. دموکراسی در عمل به معنای مشارکت در رقابت سیاسی شماری از گروه‌ها و جریان‌های سازمان یافته به منظور تصرف قدرت سیاسی و اداره کشور بر حسب سیاست‌ها و مواضع هر یک از گروه‌هاست. در این حالت احزاب سیاسی و انتخابات کانون و هسته اصلی زندگی دموکراتیک را تشکیل میدهند. دموکراسی منهای مشارکت مردم در سیاست تحقق نمی‌یابد(هاشمی ،1382: 38 ).
حزب
احزاب سیاسی، افرادی را که دارای دیدگاه‌ها و منافع مشترک هستند گرد هم می‌آورند و آنها را آماده مبارزه برای نفوذ سیاسی و احراز مقامات دولتی میکنند(بیتهام وبویل،27:1389). احزاب سیاسی در واقع شکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و خود به عنوان سازمان، تحت فشار گروه ها و علایق اجتماعی مختلف قرار میگیرند. در کشورهایی که دارای نظام حزبی جاافتاده‌ای هستند، احزاب سیاسی به عنوان حلقه پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم گیری سیاسی عمل می‌کنند(بشیریه،122:1390). ننسی برمئو احزاب را فضایی برای مذاکره و سازش سیاسی و طبقاتی و نهادهای کنترل اجتماعی میداند. روشه میر و همکارانش معتقدند طبقات مسلط تنها زمانی به دموکراسی تن میدهند که نظام حزبی قوی از منافع آنها حمایت کند(فاضلی،51:1389). احزاب با دست آویز قرار دادن رقابت بیشتر در راستای منافع لایه های مختلف سوداگران فعالیت میکنند(Simmons,1992:30)
انتخابات آزاد
یکی از شاخص‌های دموکراسی انتخابات است. انتخابات نقطه شروع دموکراسی و حاکمیت مردم است. افکار عمومی دنیا برای سنجش میزان دموکراسی در یک کشور انتخابات آن کشور را مبنا و میزان قرار می‌دهند. انتخابات بازتاب و بیانگر افکارعمومی است که مردم را به عنوان تنها جایگاه منبع اقتدار و مشروعیت معرفی میکند. انتخابات انتقال آرام قدرت از گروهی به گروه دیگر توسط مردم میباشد که همانا انتخابات آزاد به معنای مشارکت عمومی مردم و صاحب اقتدار دانستن آنها در قدرت و تفویض اختیار به آنها جهت انجام امورات خودشان میباشد(فلاحی ،1389 : 180). انتخابات عمدهترین وسیلهای است که مردم از طریق آن اختیار تصمیمگیری در مورد سیاست‌های دولت را در یک نظام پارلمانی کسب می‌کنند(بیتهام وبویل ،25:1389).
مطبوعات آزاد