مقیاس اندازه گیری و سرمایه اقتصادی

– در روز قیامت به اعمال و رفتار ما دقیقا رسیدگی می شود و نیکوکاران در بهشت و بدکاران به جهنم خواهند رفت.
– قرآن کلام خداست و هرچه می گوید حقیقت محض است.
– این دنیای پر از ظلم و جور با ظهور حضرت مهدی (عج) پر از عدل و داد خواهد شد.
– من به وجود فرشته اعتقاد دارم.
بعد عاطفی
چقدر با جملات زیر موافقید ؟
– کسی که به خدا ایمان دارد از مرگ نمی ترسد.
– گاهی احساس می کنم به خدا نزدیک شده ام.
– بدون اعتقادات دینی احساس می کنم زندگیم پوچ و بی هدف است.
– هرگاه به حرم یکی از امامان و اولیاء میروم احساس معنوایت عمیقی به من دست می دهد.
– بعضی وقت ها احساس ترس از خداوند به من دست می دهد.
– گاهی احساس توبه می کنم و از خدا می خواهم تا برای جبران گناهم به من کمک کند.
بعد مناسکی
– هرچند وقت یکبار برای برای ادای نماز جماعت به مسجد می روید؟
– در ایام ماه رمضان (چنانچه مریض یا مسافر نباشید) چقد روزه می گیرید؟
– تا چه حد قرآن می خوانید؟
– آیا نماز می خوانید؟
– آیا در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداری که در مساجد و تکیه ها تشکیل می شود شرکت می کنید؟
مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در این سنجش ، لیکرت می باشد که هر گویه پنج درجه ارزشی « کاملا موافق، موافق، بینابین ، مخالف و کاملا مخالف » را در بر می گیرد اما در بعد آخر یعنی بعد مناسکی گزینه های پاسخ هر چند در سطح لیکرت می باشند اما به ترتیب گویه های ارایه شده درای پاسخ هایی بدین شرح می باشند: برای گویه اول این بعد از متغیر دینداری « هر روز، روزهای تعطیل ، بعضی وقت ها، به ندرت ، اصلا» برای گویه دوم، « هر روز ، بیشتر روزها ، بعضی روزها ، به ندرت، اصلا » برای گویه سوم این بعد از متغیر دینداری پاسخ هایی به شرح « حداقل روزی یک بار، هفته ای یکبار، گاهی، به ندرت ، اصلا» برای گویه چهارم « هر روز ، روزهای تعطیل ، بعضی وقت ها، به ندرت ، اصلا» و برای گویه پنجم گزینه های پاسخ به صورت « در همه آنها، در بیشتر آنها ، در بعضی از آنها ، به ندرت ، اصلا » می باشد.وسپس ارزش های هر گویه بین 4-0 متغیر می باشد. حاصل جمع عددی ارزش هر یک از گویه ها در کل نمره آزمودنی را نشان می دهد که بین 104-0 نوسان دارد. ضریب پایایی این متغیر در تحقیق حاضر از طریق آلفای کرونباخ برابر با 84/0 بدست آمده است که در حد قابل قبولی است.
3-12-5- سرمایه اقتصادی : شامل درآمد و بقیه انواع منابع مالی است که در قالب مالکیت جلوه نهادی پیدا می کند. سرمایه اقتصادی مقدمه دسترسی افراد به سایر امکانات و سرمایه هاست (زارع و همکاران ،1391)گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه اقتصادی در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-7 :گویه های سنجش متغیر سرمایه اقتصادی
گویه ها
متغیر سرمایه اقتصادی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.