پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص های آمادگی …

۵۲/۰ ±۸۴/۹

بالستیک

۳۷/۰

(پیشآزمون)P

* معنیداری در سطح ۰۵/۰ ≥ P
۴-۳٫ بررسی اثر متغیرهای مستقل
۴-۳-۱٫ توان حداکثر
توان حداکثر قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۴/۰ = P) ولی پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده شد (۱۹/۲ = T، ۰۳/۰ = P). در مقایسه بین دو گروه، گروه تمرین مقاومتی بالستیک (% ۶۷/۲۸) نسبت به گروه تمرین مقاومتی (% ۸۹/۹) افزایش معناداری نشان داد.
۴-۳-۲٫ توان حداقل
توان حداقل قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۲۴/۰ = P) ولی پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده شد (۸۸/۱ = T، ۰۴/۰ = P). در مقایسه بین دو گروه، گروه تمرین مقاومتی بالستیک (% ۹۹/۳۳) نسبت به گروه تمرین مقاومتی (% ۳۸/۲۲) افزایش معناداری نشان داد.
۴-۳-۳٫ توان میانگین
توان میانگین قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۲۶/۰ = P) ولی پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده شد (۴۴/۲ = T، ۰۲/۰ = P). در مقایسه بین دو گروه، گروه تمرین مقاومتی بالستیک (% ۴۲/۲۸) نسبت به گروه تمرین مقاومتی (% ۹۵/۱۸) افزایش معناداری نشان داد.
۴-۳-۴٫ شاخص خستگی
شاخص خستگی قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۹۵/۰ = P) ولی پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده شد (۱۱/۲ = T، ۰۳/۰ = P). در مقایسه بین دو گروه، گروه تمرین مقاومتی بالستیک (% ۴۲/۲۹) نسبت به گروه تمرین مقاومتی (% ۷۵/۱۷) کاهش معناداری نشان داد.
۴-۳-۵٫ قدرت پا
قدرت پا قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۰۸/۰ = P). پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده نشد (۷۸/۰ = T، ۴۴/۰ = P). نتایج آزمون T وابسته نشان داد که قدرت پا در هر دو گروه افزایش معناداری داشته است (گروه تمرین مقاومتی بالستیک ۱۱/۳ = T، ۰۰۶/۰ = P و گروه تمرین مقاومتی ۳۲/۴ = T، ۰۰۱/۰ = P)
۴-۳-۶٫ سرعت ۵ متر
سرعت ۵ متر قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۸۸/۰ = P). پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده نشد (۹۵/۰ – = T، ۳۴/۰ = P). نتایج آزمون T وابسته نشان داد که سرعت ۵ متر در هر دو گروه بهبود معناداری داشته است (گروه تمرین مقاومتی بالستیک ۸۳/۴ = T، ۰۰۰۱/۰ = P و گروه تمرین مقاومتی ۱۹/۲ = T، ۰۵/۰ = P)
۴-۳-۷٫ سرعت ۳۰ متر
سرعت ۳۰ متر قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۶۸/۰ = P). پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده نشد (۸۸/۰ = T، ۳۷/۰ = P). نتایج آزمون T وابسته نشان داد که سرعت ۳۰ متر در هر دو گروه بهبود معناداری داشته است (گروه تمرین مقاومتی بالستیک ۰۳/۲ = T، ۰۴/۰ = P و گروه تمرین مقاومتی ۱/۲ = T، ۰۵/۰ = P)
۴-۳-۸٫ چابکی
رکورد آزمون چابکی اسلالوم قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۱۹/۰ = P) ولی پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین دو گروه تمرین مقاومتی و مقاومتی بالستیک تفاوت معناداری مشاهده شد (۰۷/۲ = T، ۰۵/۰ = P). در مقایسه بین دو گروه در رکورد آزمون چابکی اسلالوم، گروه تمرین مقاومتی بالستیک (% ۵۲/۴) نسبت به گروه تمرین مقاومتی (% ۱۹/۱) بهبود معناداری نشان داد.
۴-۳-۹٫ مهارت