مقاله شرکت های پذیرفته شده و شاخص های عملکرد مالی

گیتزمن تحقیقی را در سال 2006 تحت عنوان “افشای به موقع و اظهارات پیش‌بینی شده و مدیریت استراتژیک نهادهای حقوقی” انجام داد. او در این تحقیق این پرسش را مطرح می‌کند و می‌گوید “شرکتهایی که افشاگری واضحتری دارند، آیا دارای الگوی ثابتتری از مالکیت حقوقی هستند؟”. همچنین در این تحقیق، به وجود شواهدی در رابطه با افزایش در افشاء و نوسان قیمت سهام در کوتاه مدت اشاره می‌کند و وجود ارتباط بین افشاء و نوسان قیمت سهام را ذکر می‌کند. همچنین در این تحقیق به بیان وجود رابطه بین میزان افشاء و ساختار مالکیت شرکت به نسبت میزان مالکیت حقوقی اشاره دارد (گیتزمن، 2006).
نورواتی و دیگران در کشور مالزی پژوهشی انجام دادند با عنوان رابطه اعضای هیأت مدیره شرکت، کمیته حسابرسی و کیفیت افشای مالی در شرکتهایی که برای اولین بار سهام خود را در بورس عرضه می‌کنند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود شرکتهایی که در آنها اعضای هیأت مدیره غیرموظف بیشتر است و همچنین کمیته حسابرسی بزرگتری دارند، کیفیت افشای بیشتری نیز دارند (نورواتی و دیگران، 2009).
هرمالین و ویزباچ (2010) بیان می دارند که افزایش افشاء همانند یک شمشیر دو لبه است، یعنی از یک سو با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش هزینه های نمایندگی می شود و از سوی دیگر با افزایش هزینه های ناشی از حضور مدیران برای افشاء منجر به مشکلات نمایندگی اضافی می شود. نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان می دهد که در صورت ثابت ماندن سایر شرایط شرکت های بزرگ تر نسبت به شرکت های کوچ کتر تمایل بیشتری به اتخاذ قوانین سخت گیرانه تر و دقیق تر افشاء دارند و شرکت های با کیفیت افشای بهتر از مدیران با توانایی های بالاتری استفاده کردند. همچنین در این تحقیق نشان داده شد که بهبود حاکمیت شرکتی که منجر به افشای بیشترمی شود، افزایش اخیر در پاداش مدیر عامل و نسبت های جا به جایی مدیر عامل را توجیه می کند.
دیرنگ وهمکاران (2010) نتیجه گرفتند که مدیران ارشد نیز نقش مهمی در تعیین نرخ مالیات شرکت های پلایا. آنها استدلال می کنند که مدیران اجرائی، CFOs، و دیگر مدیران ارشد می توانید اجتناب از مالیات با تنظیم تاثیر می گذارد “لحن در بالا.” آنها همچنین نشان می دهد این است که یک ارتباط قوی بین رفتار یک مدیر فردی مالیات بر اجتناب و مدیریت دیگر “سبک” مدیر یا / پس زمینه زندگینامه او وجود ندارد.
جستن مندزاک (2013) در مقاله خود با عنوان (هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود) پرداخت. نتایج نشان داد که هیئت مدیره های مشترک با افشاهای داوطلبانه ارتباط منفی و با کیفیت سود ارتباط مثبت دارد. همسو با تحقیقات قبلی در این تحقیق نیز دریافت که اندازه ی شرکت و استقلال ریاست هیئت مدیره با افشاهای داوطلبانه ارتباط مثبت دارد. اما هیئت های مشترک تاثیر چشمگیری بر عدم پرداخت مالیات ندارد. این مطالعه از نقطه نظر حسابداری شواهدی ارائه می کند که نشان می دهد قوانین و سیاست‌های نظارتی محدود کننده ی مدیریت های مشترک ضرورت ندارند.
2-5-2- مطالعات داخل ایران
محمد علی آقایی و حسین اعتمادی (1388) در مقاله خود به بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی ( تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی ، نفوذ مدیر عامل ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل ، اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیئت مدیره ، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیئت مدیره ) و محتوای اطلاعاتی سود پرداخته است . برای جمع آوری اطلاعات از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 تا 1386 استفاده شده است یافته های پزوهش نشان می دهد که رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می باشد . همچنین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی نیز هیچ تاثیری بر بهبود محتوای اطلاعاتی سود ندارد.
کاشانی‌پور و پارچینی (1388) در پژوهشی با عنوان “رابطه افشای اطلاعات اختیاری و اعضای غیرموظف هیأت مدیره” به بررسی رابطه دو مکانیسم کنترلی یعنی افشای اختیاری (مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف (مکانیسم کنترل داخلی) می‌پردازد. نتیجه پژوهش آنها نشان داد که رابطه معنی‌داری بین این دو متغیر وجود دارد (کاشانی‌پور و پارچینی، 1388).
نیکو مرام و محمد زاده سالطه ، (1389) در مقاله خود به عنوان « ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود» پرداخته اند. آنها نتیجه گرفتند که هیچ رابطه خطی معنا دار بین عوامل توانایی حاکمیت شرکتی و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد. از طرفی نتائج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی ، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.
بنی مهد و محسنی شریف (1389) در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن پرداختند. نتایج حاکی از این است که رتبه افشاء با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط معنادار مثبت دارد. اما با نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت سهام رابطه معنادار منفی دارد. همچنین رابطه ای میان بازده دارایی ها، نوع حسابرس و نوع واحد تجاری با رتبه افشاء مشاهده نشد
حساس یگانه و دیگران (1391) در مقاله به عنوان « بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران » پرداختند . آنها نتیجه گرفتند که بین وجود سهامداران نهادی و شاخص های عملکرد مالی رابطه وجود دارد.
معین الدین ، محمود و فتانه دهقان ( 1391) در مقاله به عنوان « اثر ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای اطلاعات » بررسی کرده اند ، آنها دریافت کردند که بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز قدرت با امتیاز نهایی افشای شرکتی و اجزای آن رابطه معنی داری وجود دارد. در حالی که بین نسبت مدیران غیر موظف در هیأت مدیره وامتیاز نهایی افشای شرکتی واجزای آن رابطه معنی داری وجود ندارد.
علیرغم تحقیقات انجام شده در زمینه افشای اختیاری و کیفیت سود اما در ارتباط با هیئت مدیره مشترک، شرکت مورد بررسی قرار نگرفته است .
این تحقیق با نوآوری در این زمینه درصدد است تا به بررسی این موضوع بپردازد.
جدول 2-1- خلاصه و جمع بندی بعضی از تحقیقات انجام شده
نام محقق عنوان تحقیق نتایج تحقیق
هو و ونگ (2001 ) رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه در این تحقیق به نتیجه رسیدند که بین کمیته حسابرسی با افشای داوطلبانه اطلاعات ارتباط مستقیمی وجود دارد. در حالی که بین درصد مدیران مستقل هیأت مدیره با افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه معناداری وجود ندارد. و میزان حضور خانوادگی در ترکیب هیأت مدیره با افشای داوطلبانه اطلاعات در بورس رابطه معکوس دارد.
اوژن و همکاران ( 2006 ) رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات در بازار بورس سنگاپور به این نتیجه رسیده اند که افزایش افشای داوطلبانه گزینش نادرست، سطح معاملات آگاهانه، هزینه، ریسک و متوسط حجم معاملات را کاهش می دهد که ممکن است در نتیجه کاهش معاملات آگاهانه بوده باشد. آنان همچنین نشان داده اند که سطوح بالاتر معاملات آگاهانه شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش، حجم معاملات و نوسان های قیمت را افزایش می دهد، در حالی که سطوح بالاتر از معاملات ناآگاهانه شکاف قیمت را کاهش و حجم معاملات را افزایش می دهد .
هرمالین و ویزباچ (2010)
نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان می دهد که در صورت ثابت ماندن سایر شرایط شرکت های بزرگ تر نسبت به شرکت های کوچکتر تمایل بیشتری به اتخاذ قوانین سخت گیرانه تر و دقیق تر افشاء دارند و شرکت های با کیفیت افشای بهتر از مدیران با توانایی های بالاتری استفاده کردند. همچنین در این تحقیق نشان داده شد که بهبود حاکمیت شرکتی که منجر به افشای بیشترمی شود، افزایش اخیر در پاداش مدیر عامل و نسبت های جا به جایی مدیر عامل را توجیه می کند.
دیرنگ وهمکاران (2010)
نتیجه گرفتند که مدیران ارشد نیز نقش مهمی در تعیین نرخ مالیات شرکت های پلایا. آنها استدلال می کنند که مدیران اجرائی، CFOs، و دیگر مدیران ارشد می توانید اجتناب از مالیات با تنظیم تاثیر می گذارد “لحن در بالا.” آنها همچنین نشان می دهد این است که یک ارتباط قوی بین رفتار یک مدیر فردی مالیات بر اجتناب و مدیریت دیگر “سبک” مدیر یا / پس زمینه زندگینامه او وجود ندارد.
جستن مندزاک (2013) هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود نتایج نشان داد که هیئت مدیره های مشترک با افشاهای داوطلبانه ارتباط منفی و با کیفیت سود ارتباط مثبت دارد. همسو با تحقیقات قبلی در این تحقیق نیز دریافت که اندازه ی شرکت و استقلال ریاست هیئت مدیره با افشاهای داوطلبانه ارتباط مثبت دارد. اما هیئت های مشترک تاثیر چشمگیری بر عدم پرداخت مالیات ندارد. این مطالعه از نقطه نظر حسابداری شواهدی ارائه می کند که نشان می دهد قوانین و سیاست های نظارتی محدود کننده ی مدیریت های مشترک ضرورت ندارند.
محمد علی آقایی و حسین اعتمادی (1388) تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی ، نفوذ مدیر عامل ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل ، اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیئت مدیره ، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیئت مدیره یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می باشد . همچنین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی نیز هیچ تاثیری بر بهبود محتوای اطلاعاتی سود ندارد.
نیکو مرام و محمد زاده سالطه ، (1389) ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود آنها نتیجه گرفتند که هیچ رابطه خطی معنا دار بین عوامل توانایی حاکمیت شرکتی و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد. از طرفی نتائج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی ، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.