مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و شرکت های پذیرفته شده

3-6-2- آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری درمورد پذیرش یارد فرضیه صفر،آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ( ) 5% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد ( ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر ( ) رد می شود. دراین حالت باضریب اطمینان 95% کل مدل معنی دارخواهدبود. در صورتیکه مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض پذیرفته شده ومعنی داری مدل درسطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار نمیگیرد.
3-6-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر،آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ( )، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر ( ) رد می شود. در این حالت باضریب اطمینان 95% ضریب موردنظر ( ) معنی دارخواهدبودکه دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
3-6-4- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها
با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقیق برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمونF مقید، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی داری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول ( ) باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول ( ) باشد فرض صفر رد می شود.
3-7- خلاصه فصل
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعی بر آن دارد تا رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق (از سال 1385 لغایت 1390) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‏دهد. فرضیات تحقیق بر اساس مدل های ارائه شده، با استفاده از روش داده‏های پانل مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و هر یک ازمتغیرهای مستقل تصمیم گیری می شود.

  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام

فصل چهارم :
تجزیه وتحلیل یافته ها
4-1- مقدمه
پس از ارائه روش پژوهش در فصل قبل و جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها، دراین فصل با بهره گیری از روش های مناسب ومشخص آماری به بررسی و تجزیه وتحلیل این داده ها خواهیم پرداخت تا نهایتاً با تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده بتوانیم پاسخی مناسب برای پرسش های این تحقیق بیابیم. تجزیه وتحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی ودر نهایت پردازش می شوند تازمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود. دراین فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سودشرکتهارابطه معنی داری وجود دارد یا خیر. ساختار فصل با توجه به فرضیه های مورد بررسی تنظیم گردیده است. ابتدا آمار توصیفی ارائه می شود و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری تشریح شده به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می گردد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای انجام شده بر مبنای طرح پژوهش در این فصل ارائه شده است. با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارند، داده ها جمع آوری، دسته بندی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است..
این پژوهش به آزمون رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود درشرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس واوراق بهادار در تهران را بررسی نموده است. در این فصل ابتدا با کمک آمار توصیفی، شاخص‎های متغیرها بیان می‎شود و براساس این شاخص‎ها، آزمون فرضیه‎ها انجام میشوند. سپس با استفاده از آمار استنباطی و بر اساس تئوری احتمالات در‎باره جامعه آماری قضاوت صورت میگیرد. برای انجام تجزیه و تحلیل‎های توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است.
علائم اختصاری مربوط به متغیرهای پژوهش که در آزمونهای آماری مورد استفاده قرار گرفته است، به شرح زیرند:

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.