مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و جهت یابی ‏اطلاعات مشتری

به منظور احراز روایی پرسش‌نامه، علاوه بر اخذ نظر اساتید مجرب دانشگاهی در رشته مدیریت، روش تحقیق و آمار، با برخی از مدیران ارشد سازمان‌ها و مدیران سطوح میانی از جمله فروش و بازاریابی نیز مشورت گردید و روایی پرسش‌نامه طی چند مرحله ویرایش توسط آن‌ها تأیید گردید.
3-8-2 پایایی پرسش‌نامه
اعتبار به مفهوم دارا بودن ویژگی تکرارپذیری در ابزار سنجش می‌باشد. منظور از پایایی پرسش‌نامه، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که برای سنجش پدیده‌ی‌ موردنظر تهیه شده‌‌اند. به منظور کسب پایایی پرسش‌نامه از نرم افزار SPSS استفاده شده است بدین صورت که برای سنجش اعتبار پرسش‌نامه و تجزیه و تحلیل پایایی مدل از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این آلفا بیانگر این مطلب است که سوالات همپوشانی و همسویی داشته‌اند و نیز اینکه پاسخ‌گویان در جواب به سوالات دقت و حوصله بالایی را مبذول داشته‌اند یا خیر. در آزمون پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری، نتیجه آزمون نشان داده است که قابلیت اعتماد پرسش‌‌نامه در حد قابل قبولی است و میزان برآورد (پایایی) پرسش‌نامه تحقیق حاضر برابر با 0.826 بوده است.
3-8 قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق: دوره‌ی زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 1389 تا زمان حال می‌باشد.
قلمرو مکانی تحقیق: دفتر نمایندگی و فروش شرکت های سخت افزار و IT درتهران و شهرستان های استان خراسان قلمرو مکانی تحقیق محسوب می‌شود که انجام عملیات میدانی و تکمیل پرسش‌نامه‌ها در آن صورت گرفته است.
قلمرو موضوعی تحقیق: بررسی ارتباط بین کارایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و جهت یابی اطلاعات مشتری در بازار.
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در تجزیه و تحلیل داده‌ها از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی به منظور توصیف داده‌ها و تلخیص خصوصیات مفاهیم، مولفه‌ها و متغیرهای پژوهش و از فنون آمار استنباطی نیز برای استنباط در مورد جامعه و تعمیم یافته‌های حاصل از نمونه‌گیری به جامعه مورد بررسی استفاده شد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پرسش‌نامه از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شد. در بخش آمار توصیفی، از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، میانگین و جداول و نمودارهای آماری و در بخش آمار استنباطی از آزمون میانگین های دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس جهت آزمون فرضیه ها استفاده می گردد.
3-10 مدل تحقیق :
ـ ارتباط جهت یابی ‏اطلاعات مشتری بر اجرای CRM در بازارهای کسب و کار مثبت است.
– ارتباط اجرای CRM بر عملکرد شرکت در بازارهای کسب و کار ارتباطی مثبت است.

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد ماشین بردار پشتیبان و ویژگیهای ساختاری

فصل چهارم
تجزیه ‌و‌تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه ‌و‌تحلیل قرار گرفته و پردازش اطلاعات در دو قسمت توصیفی و استنباطی آورده شده است. در این فصل به دنبال این موضوع هستیم که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده‌های نمونه‌ای پاسخی برای سوال تحقیق (که بررسی ارتباط بین کارایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (‏CRM‏) و جهت یابی ‏اطلاعات مشتری شرکت در بازار)، بیابیم.
4-2 بررسی عمومی داده ها
درجدول (4-1)، تعداد اعضای نمونه به تفکیک جنسیت آورده شده‌است. بر اساس یافته های جدول 59.7 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 40.3 درصد زن هستند.
جدول1-4 : حجم نمونه آماری براساس جنسیت
فراوانی درصد

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.