مقاله رایگان با موضوع معنی دار بودن و تحلیل واریانس

کل 119.960 187

مطابق جدول توصیفی 4-10 ، حد بالا و حد پایین مثبت می باشند که این خود نشان دهنده وجود اختلاف قابل توجهی در میانگین پیش ازمون و پس ازمون میباشد.حال برای بیان معنی دار بودن یا نبودن اختلاف میانگین میان دو گروه پیش ازمون و پس ازمون از سطح معنی داری ، ازازمون تحلیل واریانس استفاده میکنیم.بر طبق جدول 4-11 و با کمک ازمون تحلیل واریانس،مشاهده میکنیم که Sig برابر 000/0 می باشد وچون Sig. کمتر از 05/0 است، فرض رد میشودو در نتیجه فرض مورد تایید قرار می گیرد. در نتیجه نمایندگان شرکت های بیمه استان اصفهان معتقدند میزان تاثیر گذاری عامل «رقابت میان شرکت های بیمه» در شرکت های بیمه استان اصفهان بایکدیگرتفاوت معناداری دارد.

نمودار 4-6 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 1 برای چهار شرکت بیمه
فرضیه فرعی 2: میزان تاثیر گذاری عامل «ورود شرکت های بیمه تازه وارد» به صنعت بیمه در شرکت های بیمه استان اصفهان بایکدیگرتفاوت معناداری دارد.
: میزان تاثیر گذاری عامل «ورود شرکت های بیمه تازه وارد» به صنعت بیمه در شرکت های بیمه استان اصفهان بایکدیگرتفاوت معناداری ندارد.
: میزان تاثیر گذاری عامل «ورود شرکت های بیمه تازه وارد» به صنعت بیمه در شرکت های بیمه استان اصفهان بایکدیگرتفاوت معناداری دارد.
برای پاسخ به فرضیه فرعی 2 ، از سؤالهای 7 الی 10 پرسشنامه استفاده می‌کنیم. این سؤالات بصورت زیر می‌باشند :
سؤال 7 : ورود شرکت های بیمه تازه وارد بر عملکرد شرکت های موجود تاثیر گذار می باشد.
سؤال 8 : به نظر شما ورود شرکت های تازه وارد به صنعت بیمه استان بر ضریب نفوذ بیمه استان تاثیرگذار می باشد.
سؤال 9 : به نظر شما ورود شرکتهای تازه واردبه صنعت بیمه استان در گسترش فرهنگ بیمه تاثیرگذار می باشد.
سؤال10 : به نظر شما تاسیس شرکت های بیمه درسالهای اخیر با توجه به نیاز بازار انجام گرفته است .
برای آزمون فرضیه فرعی 2، ابتدا برای هر شرکت بیمه به صورت جداگانه از آزمون –t یک نمونه‌ای استفاده می‌کنیم و سپس آزمون رابرای کل داده ها انجام می دهیم . نتیجه آزمون شامل دو خروجی می باشد. خروجی اول مربوط به آمار توصیفی آزمون است. میانگین نمره فرضیه فرعی 2 مربوط به نمایندگان بیمه دانا برابر 3041/3 ، جهت نمایندگان بیمه آسیا میانگین 2006/3 ،جهت نمایندگان بیمه نوین میانگین 0208/3 ،جهت نمایندگان بیمه رازی میانگین 3276/3 وبرای تمام نمایندگان بدون در نظرگرفتن محل فعالیت میانگین 2061/3 می باشد که بزرگتر از 3 است. پس به نظر نمایندگان میزان تاثیر گذاری عامل « ورود شرکت های بیمه تازه وارد » در شرکت های بیمه استان اصفهان بیشتر از حد متوسط است.
جدول 4-12 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 2
N میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف استاندارد سطح اطمینان 95 درصدی مینیمم ماکزیمم
حد پایین حد بالا
بیمه دانا 37 3.3041 .60420 .09933 3.1125 3.5059 2.25 4.75
بیمه اسیا 86 3.2006 .52555 .05667 3.723 3.3146 1.50 4.25
بیمه نوین 36 3.0208 .59574 .09929 2.8269 3.2121 1.50 4.00
بیمه رازی 29 3.3276 .43355 .08051 3.1733 3.4800 2.50 4.25
کل 188 3.2061 .54882 .04003 3.1304 3.1304 1.50 4.75
برای بیان معنی دار بودن یا عدم معنی دار بودن اختلاف میانگین متغیر عامل « ورود شرکت های بیمه تازه وارد » در شرکت های بیمه استان اصفهان در بین چهار شرکت بیمه دانا،اسیا،نوین و رازی از ازمون تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده میکنیم.
جدول 4-13 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی2
ANOVA

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.