مقاله رایگان با موضوع مشخصات جمعیت شناختی و تکنیک های آماری

اگر ضریب آلفای کرونباخ از 7/0 بیشتر باشد، آنگاه سوالات پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه این تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده می کنیم. پرسشنامه شامل 24 سوال می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برابر 762/0 می باشد که بزرگتر از 7/0 است پس سوالات پرسشنامه از پایایی قابل قبول برخوردار است.
جدول 3-4: خروجی آزمون
تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ
24 762/0
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان، بررسی پاسخ های نمایندگان به سوالات پرسشنامه و توصیف متغیرهای اصلی تحقیق از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی و محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است.
این تحقیق برمبنای مقایسه عملکرد فعالیت چهارشرکت بیمه ای دانا ،آسیا،نوین ورازی در استان اصفهان
بوده و لذافرضیات تحقیق براساس وجود ویا عدم وجود اختلاف در میان عوامل رقابتی بر فعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان ارائه گردیده است.برای بررسی درستی فرضیه های تحقیق از آزمون –t یک نمونه ای و آزمون چند نمونه ای Anova استفاده می شود. تمامی تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 19 انجام می شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
پس از این که پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها تناسب دارند، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت نموده، در بوته آزمون قرار دهد و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می آید که بوسیله آن کلیه فعالیت های پژوهشی تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند (دلاور،1382).
داده‌‌های جمع‌آوری شده در هر تحقیق ، اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند.
در این فصل، ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان استان اصفهان از لحاظ شرکت محل فعالیت ،سطح تحصیلات ، جنسیت ، میزان سابقه و منطقه محل فعالیت را بررسی می‌کنیم و جداول فراوانی مربوط به مشخصات جمعیت‌شناختی نمایندگان استان اصفهان و نمودارهای فراوانی مربوطه را رسم می‌کنیم. سپس صحت و سقم فرضیه‌های تحقیق را با توجه به نظر نمایندگان چهارشرکت دانا،آسیا،نوین ورازی بررسی می‌کنیم.
4-1) بررسی مشخصات جمعیت‌شناختی نمایندگان استان اصفهان
4-1-1) شرکت محل فعالیت
جدول 4-1 : جدول فراوانی تعداد نمایندگان از هر شرکت بیمه در استان اصفهان
نام شرکت فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی
نمونه بیمه دانا 37 19.7 19.7 19.7
بیمه اسیا 86 45.7 45.7 65.4
بیمه نوین 36 19.1 19.1 84.6
بیمه رازی 29 15.4 15.4 100.0
کل 188 100.0 100.0

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.