مقاله رایگان با موضوع مدل کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد سازمان

3-1. مقدمه
از پژوهش تعاریف گوناگون به دست داده شده است. برخی آن را شناخت حقیقت دانسته اند و بعضی آن را جست و جو برای کسب آگاهی‌هایی جدید و حقیقی با روش علمی، با تلاش برای کشف حقایق یا اثبات نظریه ای خاص یا پرده برداشتن از مجهولات دانسته اند. گروهی دیگر گفته اند: پژوهش عبارت است از مطالعه آگاهانه، برنامه ریزی شده و روش مند به هنگام مواجهه با مسئله ای پیچیده و مبهم، به قصد ایجاد وضوح و رفع پیچیدگی و ابهام از آن مسئله، نکات برجسته تعاریف مذکور عبارت است از حرکت، تلاش، نظم و دقّت، داشتن هدف و روش علمی به انگیزه دست‌یابی به حقایق و پاسخ‌ها. پژوهش عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، تحت عنوان روش شناسی یاد میشود. این سؤال که چگونه دادهها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرند، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی پژوهش است. پاسخ این سؤال را میتوان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهشهای علوم انسانی و دیدگاههای فلسفی زیربنایی آنها بهدست آورد. بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تایید قرار میگیرد یا رد میشود. به عبارت دیگر روش پژوهش، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالهای پژوهش را فراهم میآورد(ساعی ارسی، 1387).
در این فصل نخست جامعه آماری و حجم نمونه مشخص می گردد،سپس روش نمونه گیری و بعد آن ابزار اندازه گیری و اعتبار آن ارائه می گردد و سرانجام روش تجزیه و تحلیل داده ها و واحد تجزیه و تحلیل پژوهش شرح داده می شود .
3-2.جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد، می‌توان آنرا دقیق‌تر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود یا به عبارتی جامعه آماری مجموعه ای از افراد، اشیاء و …است که حداقل در یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا میکند و مایلیم دربارهی آن استنباط کنیم. جامعه آماری ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخص تطبیق می کنند.
جامعه آماری این تحقیق را دو گروه شکل می دهند: گروه اول شامل روسا ،معاونین ، مسئولین واحدها وکارشناسان شعبههای تامین اجتماعی استان زنجان و گروه دوم مشتریان یا همان مراجعین که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند را شامل می گردد. درتحقیق حاضرباتوجه به محدود بودن جامعه آماری در زمان جمع آوری داده ها با استفاده ازفرمول کوکران(Cochran) حجم نمونه مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به شرح زیر تعیین گردید.در مورد روسا ،معاونین ، مسئولین واحدها وکارشناسان شعبه های تامین اجتماعی نیز حجم نمونه برابر تعداد کل آنها در نظر گرفته شد (n=N).

  دانلود پایان نامه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کشورهای توسعه یافته

=Nتعداد کل جامعه آماری (139000=N)
t2=962/1 = t استیودنت وقتی که سطح معناداری آزمون برابر 05/0 باشد
d2=2(05/0) = 0025 /0تقریب در برآورد پارامتر مورد مطالعه
=p 5/0احتمال وجود صفت
q =5/0احتمال عدم وجود صفت
=n حجم نمونه (ساعی ،1389،ص43)
ازآنجاییکه هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان زنجان برمبنای میزان دستیابی به اهداف و استراتژی های تدوین شده درسال1389می باشد ،بنابراین باید ازکسانی برای اظهارنظرسوال کردکه اولا”نسبت به اهداف واستراتژی های مجموعه، اطلاع و اشراف کافی داشته باشند وثانیا” درمورد عملکرد واحد در دستیابی به این اهداف واستراتژی ها نیزبتوانند نظرکارشناسی ارائه دهند.درنتیجه روساومعاونین و مسئولین واحدها و کارشناسان شعبههای تامین اجتماعی استان زنجان که دارای شرایط فوق هستند، به عنوان جامعه آماری برای گروه اول انتخاب شده اند.
یکی از ابعاد مهم مدل کارت امتیازی متوازن ،مشتری می باشد.درتحقیق حاضرپرسشنامه ای جهت سنجش نظرات این گروه هم طراحی گردیده است.مشتریان در این پژوهش همان مراجعینی هستند که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان زنجان قرار دارند .
3-3.روش نمونه گیری
روشهای نمونه گیری آماری که عموما در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد، به قرار زیر است:
3-3-1. نمونه گیری تصادفی ساده
در این نوع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می‌شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N وحجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است. انتخاب نمونه تصادفی ساده را به دو شیوه می‌توان انجام داد:
شیوه اول به صورت قرعه کشی و شیوه دوم با استفاده از جدول اعداد تصادفی.
برای انتخاب یک نمونه تصادفی ساده به شیوه قرعه کشی باید با توجه به چارچوب نمونه گیری از میان افراد جامعه یک نمونه به حجم نمونه مورد نظر از میان افراد فهرست شده به حکم قرعه انتخاب کرد.
در شیوه دوم، باید حجم جامعه مورد نظر را N قرار داد. سپس به تعداد ارقام تشکیل دهنده حجم جامعه، ستون یک رقمی در جدول اعداد تصادفی منظور داشت (مثلا حجم جامعه 50 شامل دو رقم است بنابراین دو ستون یک رقمی در جدول اختیار می کنیم). پس از آن یک نقطه شروع به طور تصادفی برای انتخاب واحدها اختیار کرد. سرانجام عمل انتخاب را از این نقطه آغاز کرده و هر عددی که کوچکتر یا مساوی N باشد را به عنوان نمونه انتخابی منظور داشت.
3-3-2. نمونه گیری طبقه ای

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.