مقاله درمورد پایه ی ششم ابتدایی و عملکرد دانش آموزان

اضطراب ریاضی به عنوان یک حالت ناراحتی در زمانی که دانش آموز می خواهد تکالیف ریاضیاتش را انجام دهد ، پدید می آید . ویژگی های اصلی این ناراحتی شامل : دوست نداشتن ، نگرانی و ترس ، با تظاهرات خاص رفتاری مانند تنش ، ناامیدی ، پریشانی ، ناتوانی و بهم ریختگی روانی در هنگام دست زدن به کارهای ریاضی می باشد . علاوه بر این ، احساس اضطراب می تواند منجر به وحشت ، تنش ، ناتوانی ، اضطراب ، خجالت ، ناتوانی کنار آمدن ، عرق کف دست ، معده عصبی ، اشکال در تنفس و از دست دادن توانایی تمرکز باشد ( آقاجانی و همکاران، 1391 ) .
بیان مسأله
در جامعه ی ما افراد زیادی در مقاطع آموزش و پرورش در حال تحصیل هستند و علاوه بر آن نگرش سنتی و احتمالا منفی به یادگیری و کاربرد ریاضی وجود دارد . این مشکل به خصوص در مورد ریاضیات پررنگ تر و جدی تر می نماید ( عماری ، 1383 ) . بنابراین باید تدبیری اندیشد تا از فواید و اهمیت های این درس حداکثر استفاده را برد و راه موفقیت در آن را هموارتر نمود . الگوی راهبردهای حل مسأله روشی ست که طبق آزمایشات و تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار خواهد آمد .
مطالعه ی عملکرد آدمی در حل مسأله موضوع تازه ای نیست ، نخستین پژوهش های تجربی در این باره حداقل به 90 سال پیش معطوف است . معهذا مطالعه ی حل مسأله در حیطه های خاص نظیر مسائل ریاضی ، حل مسائل فیزیک و … سنت پژوهشی تازه تری می باشد (عماری،1383 ) .
به خصوص که در دهه ی اخیر هدف از آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی به طور کلی تغییر کرده است . دیگر بر چهار عمل اصلی تأکید نمی شود زیرا این کار را ماشین حساب ها انجام می دهند ( برومزر ، آگاتا ، کامبوباچ ،ترجمه کرامتی ،1386 ) .
همچنین دیگر هدف تنها پرورش نخبه ها و علاقه مندان به ریاضی یا افراد خاصی که می خواهند رشته ریاضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نیست ، بلکه در این برنامه ، هدف از آموزش ریاضی ، بهترزندگی کردن دانش آموزان می باشد . بنابراین برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره ، کسبمهارت های مدلسازی ریاضی و حل مسأله ، رشد مهارت های تفکر ، برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر آنها ، برقراری ارتباط بین ریاضی و سایر علوم و در حالت کلی ، به کارگیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی و تفسیر و تحلیل آنها از جمله هدف های اصلی این درس است ( راهنمای معلم ریاضی ششم ابتدایی ، 1390 ).
دانش آموزان ایرانی از این قائده مستثنی نیستند . نتایج به دست آمده از سومین مطالعه ی بین المللی ریاضی و علوم تیمز نشان می دهد که برون دادهای آموزشی کشور حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری دارد . نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون ریاضی از میانگین کشورهای شرکت کننده در مطالعه بسیار پایین تر بوده است . به گونه ای که در مطالعه ی تیمز متوسط نمره ی کشورهای شرکت کننده 495 بود (شیوندی چلیچه ، 1389 ).
با توجه به اینکه یکی از مهم ترین روش ها و راهبردهای تدریس که دستیابی به این مهم را ممکن می سازد و در این زمینه بسیار راهگشاست ، راهبردهای حل مسأله است و با توجه با اینکه این روش برای اولین بار در کتاب ریاضی پایه ی ششم ابتدایی در ایران در حال اجراست پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر این روش و راهبردهای آن بر کاهش اضطراب ریاضی کودکان پایه ی ششم شهرستان قزوین است ، چرا که اضطراب ریاضی نیز معضلی ست که از دیرباز گریبان گیر کودکان ایرانی به خصوص دختران ایرانی است .
اهمیت و ضرورت پژوهش
جورج پولیا ریاضیدان نامدار بین المللی و نویسنده ی پرفروش ترین کتاب های ریاضی در دیباچه ی ویرایش دوم کتاب چگونه مسأله را حل کنیم صفحه نهم چنین می نویسد : « ریاضیات این افتخار مشکوک را دارد در برنامه ی آموزشگاه ها کمتر جالب توجه همگان است … معلمان آینده از مدارس ابتدایی عبور می کنند برای آنکه از ریاضیات بیزار شوند … و سپس به مدارس ابتدایی باز می گردند تا به نسل تازه ای نفرت داشتن از ریاضیات را تعلیم دهند . »
« معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد . اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش و پا افتاده بگذارند ، علاقه و دلبستگی آنها را می کشد و مانع رشد و تکامل عقلی آنها می شود . ولی اگر کنجکاوی دانشجویان را با مطرح کردن مسائلی متناسب با دانش آموزان و شناخت آنها برانگیزد ، و در حل کردن مسائل با طرح کردن پرسش هایی راهنما را به یاری آنان برخیزد ، می تواند ذوق و شوق و وسیله ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد » ( پولیا ، ترجمه آرام، 1369 ) .
زندگی در جوامع امروزی نیازمند به کارگیری مهارت های گوناگون است از جمله این مهارت ها می توان به حل مسأله ، استدلال ،فرضیه سازی ، آزمایش فرضیه و تخمین ، مهارت های محاسبانی ، تفکر جبری ، درک مفاهیم هندسی ، پیش بینی نتایج و … اشاره کرد با وجود این یافته ها مطالعات تیمز حاکی از آن است که میزان دستیابی به این مهارتها کمتر از حد انتظار است ( لشکر بلوکی ، 1392 ) .
اگرچه ریاضیات از دروس بنیادی مهم در دوران تحصیل می باشد زیرا دانش آموزان در این درس درست اندیشیدن را می آموزند اما اغلب نمی دانند درس ریاضی را چگونه باید آموخت . بنابراین پدیده هایی چون اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان و نمره ایجاد می شود و باعث ضعف عملکرد دانش آموزان می شود .
بخشی از این ضعف به رویکردها و روش های آموزش بر می گردد که در بناکردن درک معنادار و تعمیم آموخته ها به موقعیت واقعی نقش اساسی دارند ( لشکر بلوکی ، 1392 ) . این موضوع و از سویی تردید در کارآمدی کلاس های سنتی درس ریاضی که منجر به اضطراب در دانش آموزان شده ، از جمله تحمیل قدرت معلم ، مواجهه ی عمومی و محدودیت در زمان از سوی دیگر پرداختن به روش های نوین تدریس ریاضیات را موجه می نماید ( موسوی ، 1390 ) .
پژوهش حاضر با تمرکز بر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی به ارزیابی روش های بهبود این مسأله خواهد پرداخت . چرا که اگر اضطراب جنبه ی مزمن و مداوم پیدا کند ، می تواند منبع شکست ، سازش نایافتگی ، استیصال گسترده ای تلقی شود که فرد را از بخش عمده ی توانمندی هایش محروم می سازد ( دادستان ، 1371 ) . بنابراین اکنون زمان آن فرارسیده است تا این کمبودها را جبران نموده و نظام های کاربردی برای آموزش حل مسأله که روشی متفاوت و راهگشاست ایجاد کنیم و آموزش و پرورش به پژوهش های متعدد و گسترده ای نیاز دارد ، تا ابتدا اصول حاکم بر این آموزش و سپس شیوه های کاربردی آن را کشف نموده و نهایتا جایگاه این شیوه را در یک برنامه ی درسی آموزشگاهی مشخص کند ( به نقل از شیوندی چلیچه، 1389 ) .
اهداف پژوهش
هدف کلی
تعیین اثر بخشی راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین
اهداف جزئی
تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین
تعیین اثر بخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین
تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین
تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین
فرضیه های پژوهش
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.