مقاله درمورد ماتریس مقایسه و تفکیک طبقات

اشکال (14) تا (22) رفتار طیفی طبقات را نشان می دهد که بیانگر میزان تفکیک طبقات در نظر گرفته شده با استفاده از معیارهای بافت است.با توجه به نمودار های زیر و جداول جدایی پذیری طبقات،باندهای مناسب برای طبقه بندی انتخاب شد.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد استفاده از اطلاعات طیفی به تنهایی باعث افزایش صحت طبقه بندی نمی شود.با استفاده از باندهای سنجنده ماهواره ای و نمونه های تعلیمی اقدام به تهیه نشان های طیفی از معیار های بافت شد.اشکال (14) تا (16) جدایی پذیری طبقات با استفاده از معیار مقایسه جفتی را نشان می دهد که در تصویر شماره (16) تفکیک پذیری بین طبقات پایین است.اشکال (17) تا (19) جدایی پذیری طبقات با استفاده از معیار تعداد طبقات متفاوت را نشان می دهد که در این اشکال نیز جدایی پذیری طبقات به نسبت پایین است.اشکال (20) تا (22) جدایی پذیری طبقات با استفاده از پیکسل های متفاوت از پیکسل مرکزی را نشان می دهد که استفاده از این شاخص به تنهایی نیز در طبقه بندی نتایج مطلوبی را نشان نمی دهد.بنا بر این نتیجه می شود که تحلیل بافت به تنهایی نتایج مطلوبی را در طبقه بندی نظارت شده نشان نمی دهد

شکل(15):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار ماتریس مقایسه جفتی سال 2009

شکل(16):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار ماتریس مقایسه جفتی سال 2011

شکل(17):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار ماتریس مقایسه جفتی سال 2013

شکل(18):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار تعداد طبقات متفاوت سال 2009

شکل(19):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار تعداد طبقات متفاوت سال 2011

  معیارهای کیفی و قابلیت دسترسی

شکل(20):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار تعداد طبقات متفاوت سال 2013

شکل(21):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار پیکسل های متفاوت از پیکسل مرکزی سال 2009

شکل(22):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیارپیکسل های متفاوت از پیکسل مرکزی سال 2011

شکل(23):رفتار طیفی پدیده ها حاصل از معیار پیکسل های متفاوت از پیکسل مرکزی سال 2013
نمودار ها نشان می دهد که کاربری های تعیین شده به تنهایی با استفاده از شاخص های بافت بر روی باندهای مورد استفاده به خوبی قابل شناسایی نمی باشد.اگر نمودارهای طیفی در حداقل دو باند از هم جدا و دور شده باشند می توان گفت پدیده ها قابل جداسازی است.
5-1-1-معادلات خط خاک و شیب
معادلات زیر جهت محاسبه فاصله از خط خاک و شیب شاخص های PVI,PVI 1,DVI,WDVI,MSAVI1 استفاده شد که در آن باند مادون قرمز به عنوان متغیر وابسته و باند قرمز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است و برای محاسبه شاخص های PVI2,PVI3,TSAVI1,TSAVI2 باند مادون قرمز به عنوان متغیر مستقل و باند قرمز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.