مقاله درمورد طبقه بندی اطلاعات و تصاویر ماهواره ای

کاربری اراضی طبقه مراتع طبیعی

کاربری اراضی طبقه باغات انگور

کاربری اراضی طبقه باغ رضی

کاربری اراضی طبقه اراضی کشاورزی

کاربری اراضی طبقه اراضی کشاورزی

کاربری اراضی طبقه جنگل کاری
4-1-2-1-1-آماده سازی و پردازش تصاویر ماهواره ای
پردازش های اولیه بر روی داده های خام با هدف تصحیح هر گونه خطای رایج از طریق سیستم تصویر برداری و یا شرایط اتمسفر در هنگام سنجش صورت می گیرد.بسته به نوع سنجنده،سکوی حامل سنجنده،چرخش زمین و سایر عوامل نا خواسته ممکن است در تصویر منتج خطا های متنوع رادیومتریک و ژئومتریک تحمیل شده باشد(رسولی،1387).پیش از تحلیل و طبقه بندی اطلاعات،فرایندهای تصحیح رادیو متریک(برای کاهش و یا حذف دو نوع خطای عمده اتمسفری و خطای دستگاهی)،هندسی و اتمسفری بر روی تصاویر مورد استفاده صورت گرفته است.
4-1-3-تهیه اطلاعات جانبی
از نقشه موجود منطقه مانند نقشه توپوگرافی 25000/1 به عنوان اطلاعات جنبی در فرایند دور سنجی استفاده شد.همچنین بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق عملیات میدانی تهیه شده است.از طریق عملیات میدانی مذکور نسبت به تهیه نمونه های تعلیمی مورد نیاز برای طبقه بندی و واقعیت زمینی برای اعتبارسنجی نقشه های پوشش/کاربری منطقه اقدام شده است.
4-1-4-آشکارسازی تصاویر ماهواره ای
آشکارسازی تغییرات، فرآیند شناسایی تفاوتها در وضعیت یک شیء یا پدیده بوسیله مشاهده آن در زمانهای متفاوت است(Lu et al., 2004). انتخاب روش و الگوریتم برای بازیابی و کشف این تغییرات به دلیل تأثیر در نتیجه آشکارسازی، اقدامی مهّم و اساسی است(غلامعلی فرد و همکاران، 1391).
برای آشکار سازی و استخراج اطلاعات مفیدتر از تصاویر ماهواره ای تصاویر رنگی کاذب ایجاد شد.تصاویر رنگی از نطر توانایی چشم از لحاظ تفسیر چشمی و تفکیک پدیده های مختلف دارای کیفیت بالاتری نسبت به تصاویر با تن خاکستری می باشد.در این مطالعه برای نمایش واضح تر دیده های خاص،تصاویر با ترکیب رنگی کاذب تهیه و تولید شدند.جهت ایجاد این تصاویر از متداول ترین ترکیب های رنگی کاذب که در آن از باندهای 1،4 و 7 استفاده می شود تحت عنوان RGB بهره گرفته شد.
4-1-5-تهیه نمونه تعلیمی
عملیات میدانی به منظور تهیه نمونه های تعلیمی ((Training sample و تعیین کاربری های اراضی انجام شد.تهیه نمونه تعلیمی جهت تعیین طبقات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.نمونه های آموزشی مجموعه پیکسل هایی هستند که به عنوان نمونه ای معرف و یا با شباهت زیاد به هر طبقه بود.تعداد و بزرگی قطعات نمونه تعلیمی هر طبقه به عوامل زیادی از قبیل وسعت طبقه،یکنواختی،همگنی و یکپارچگی طبقه بستگی دارد.هر چه طبقه وسیع،نا همگن و پراکنده تر باشد،تعداد قطعات نمونه بیشتری باید انتخاب شوند.میانگین ارزش رقومی قطعات نمونه هر باند باید بسیار به هم نزدیک باشند.قطعات نمونه همگن دارای توزیع نرمال با انحراف میانگین پایین خواهند بود(درویش صفت،1377).بر اساس ویژگی های طیفی طبقات انتخاب شده(محدوده تغییرات ارزش عددی پیکسل ها)،تعداد پیکسل های هر نمونه آموزشی و همچنین تعداد نمونه های آموزشی متفاوت بود.هر چه تعداد نمونه های آموزشی بیشتر و توزیع و پراکنش آنها در سطح منطقه یکنواخت تر باشد در برگیرنده اطلاعات طیفی دقیق تری از آن طبقه خواهد بود.پس از تعیین و آشنایی طبقات کاربری پوشش زمین برای تشخیص چشمی تغییرات از تصاویر رنگی مجازی برای گرفتن نمونه های تعلیمی استفاده شد.هدف از انتخاب نمونه های آموزشی در طبقه بندی تصاویر ماهوا ره ای بدست آوردن الگو برای تشخیص و طبقه بندی سایر پدیده هاست.در انتخاب نمونه های اموزشی سعی گردید که این نمونه ها پراکنده در کل تصویر پخش شده باشند تا طبقه بندی از دقت بالایی برخوردار باشد.نقطه قابل توجه در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای داشتن نمونه های آموزشی صحیح از پدیده ها و عوارض زمینی است که می توتند نتایج طبقه بندی را کاملا تحت تاثیر قراردهد.نمونه های تعلیمی ایجاد شده بر اساس اطلاعات انواع کاربری هایی است که در بازدید میدانی بدست امد.فهرستی از انواع پوشش های زمین شناسایی شده و بر هر یک ID های خاصی اختصاص داده شد.اگرچه نمونه های تعلیمی را به هر طریقی می توان رقومی کرد اما نمی توان به آنها هر عددی را اختصاص داد.
4-1-6-انتخاب نوع و تعداد کلاس ها
این امر با توجه به هدف مشخص کردن محدوده کاربری های اراضی در داخل محدوده طرح بود و همچنین با در نظر قرار دادن اطلاعات حاصل از برداشت ها و بازدید های صحرایی،محدوده طرح در شش طبقه اصلی به شرح زیر انتخاب گردید و هر یک از طبقات اصلی شامل چند زیر طبقه بود:

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.