مقاله درمورد سنجش از دور و خروجی ها

تغییر حالت را برای قوانین مختلف نسبت به زمان در شکل زیر مشاهده می شود :

شکل(2):تغییر حالات در برابر زمان برای قوانین مختلف
در اشکال بالا همه ی سلولها با حالت صفر شروع به کار کرده اند.
2-2-2-قوانین تحلیل خودکار سلولی
در مدل CA سیستم از یک شبکه منظم از سلول ها تشکیل یافته است که هر یک از این
سلول ها دارای یک ارزش یا حالت هستند.در هر مرحله زمانی،یک سری از قوانین در سراسر شبکه اجرا می شوند و وضعیت هر سلول بر اساس این قوانین به روز می شود.در این مدل سلول ها دارای ارتباط متقابل هستند.هر یک از این سلول ها دارای یک وضعیت است و این وضعیت در دوره زمانی بعدی،تحت تاثیر وضعیت سلول های همسایه و یک سری قوانین ممکن است تغییر کند.این قوانین عناصر تشکیل دهنده CA می باشند و عبارت است از شبکه سلولی،وضعیت سلولی،همسایگی،زمان و قوانین انتقال.
2-2-2-1-شبکه سلولی
فضایی که CA در آن وجود دارد شبکه CA نام دارد و در طول زمان،تکامل می یابد.این شبکه می تواند از یک تا N بعد داشته باشد اما بیشتر مدل های CA،بویژه مدل هایی که با اهداف فضایی و شهری ساخته شده اند(مانند مدل های شهری)،در یک شبکه دو بعدی تشکیل می شوند.این امر ناشی از طبیعت پیکسلی داده های سنجش از دور و دیگر منابع و همچنین برنامه نویسی آسان تر است(.(Narendra,1989در مدلسازی سیستم شهری با استفاده از مدل CA،در تعریف شبکه سلولی،انتخاب شکل و مقیاس سلول بر خروجی های مدل،بسیار تاثیرگذار است.در مدلسازی شهری معمولا به علت طبیعت داده های ورودی و سهولت محاسبه و برنامه نویسی،سلول های همگن مورد استفاده قرار می گیرد اما تحت شرایطی خاص،استفاده از سلول های غیر همگن به علت واقعی تر بودن شکل آن ها (مانند قطعات زمین) ممکن است مناسب تر باشد.مقیاس سلول،سطح جزییات و روابط متقابل بین سلول هار را نشان می دهد.سلول های بزرگتر،حجم داده ها را کاهش می دهند اما منجر به کاهش دقت فضایی نیز می شوند.در مدل های شکل (3) تاثیر مقیاس سلول را نشان می دهد.

  پایان نامه رشد و توسعه اقتصادی و ترمینولوژی حقوق

شکل (3):ناحیه مورد نظرb.سلول با اندازه کوچکc.سلول با اندازه بزرگa
2-2-2-2-وضعیت سلولی
وضعیت سلولی،حالتی است که هر سلول در فرایند CA می تواند داشته باشد.برای دو مدل CA مختلف با عناصر یکسان هر چه تعداد وضعیت تعریف شده برای سلول کمتر باشد،آن مدل ساده تر خواهد بود.در مدل های شهری با توجه به هدف مدلسازی و وضعیت سلول ها،معمولا طبقه بندی های کاربری زمین،ارزش زمین،پوشش زمین و… مورد استفاده قرار می گیرد.در برخی موارد نیز وضعیت سلول ها به صورت باینری،توسعه یافته یا توسعه نیافته(شهری یا غیر شهری)تعریف می شوند.
2-2-2-3-همسایگی
عملکرد CA در مدل های شهری،با تعریف همسایگی نشان داده می شود.همسایگی در بردارنده خود سلول و تعدادی سلول دیگر در شعاع خاصی از سلول مورد آزمایش است.بر اثر روابط متقابل بین سلول مورد آزمایش و همسایه آن و تحت تاثیر قوانین انتقال،سلول به وضعیت های مختلف تغییر پیدا می کند.اندازه همسایگی برای مدل های مختلف CA،فرق دارد.در CA یک بعدی،هر سلول دارای سه سلول همسایه است(شکل 4).مشهورترین همسایگی در CA دو بعدی،همسایگی مور،شامل 9 سلول به صورت 3*3 سلول و همسایگی ون شامل 5 سلول است(شکل 5 و 6 ).در برخی مدل های CA،همسایگی به صورت 5*5 یا 7*7 تعریف شده اند.

شکل(4):همسایگی یک بعدی

شکل (5):همسایگی ون دو بعدی

شکل (6):همسایگی مور

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.