مقاله درمورد سرمایه شرکت های پذیرفته شده و شرکت‌های پذیرفته شده

الف) منابع فارسی:
اسکات،ویلیام آر. (1390). تئوری حسابداری مالی،ترجمه پارسیان،علی. انتشارات ترمه، 304-305.
اشرفزاده، حمید رضا و مهرگان، نادر، (1387)، اقتصاد سنجی پانل دیتا. تهران: موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
آذر عادل،مومنی منصور،(1385)،”آمار و کاربرد آن در مدیریت”،تهران،سمت،ج2،چاپ دهم.
آذر، عادل و مومنی، منصور، (1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
آقایی و همکاران، (1392). محتوای ارزشی افشا اجباری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13، 235-252.
بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه،(1389). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه.
بدری، (1387)، چرخش موسسات حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های ‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
برزگری خانقاه، (1375)، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس در ایران ،دانشگاه شهید بهشتی.
بیک بشرویه، سلمان، (1390)، ” تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حساس یگانه یحیی، فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم
حساس یگانه، ی. (1387)، پایان نامه دکتری حسابداری (P.H.D)، دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ،ص 21.
حسینی و رهبری خرازی،(1386)، کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی و حاکمیت شرکتی، مجله حسابدار، شماره182، بهار 86.
حسینی، سید علی،(1386). بررسی رابطه بین کیفیت افشا ( قابلیت اتکا و به موقع بودن ) و مدیریت سود. رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
خاکی،(1382)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر دانا..
رسائیان، ا. (1389)، بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه، 110، 191- 204.
ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی (متن کامل)، باقر پرهام، چاپ دوم، آراء و نظرهای ماکس وبر درباره نظریه علم، 540- 553.
سرمد زهره ،(1384). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه.
ساعی و همکاران،(1392)، عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی ، تهران. تحقیقات حسابداری، شماره 14، ص67-44
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.