مقاله درمورد تصاویر ماهواره ای و ماهواره لندست

شکل(27):جدایی پذیری کمی طبقات حاصل از باندهای خام سال 2009

شکل(28):جدایی پذیری کمی طبقات حاصل از باندهای خام سال 2011

شکل(29):جدایی پذیری کمی طبقات حاصل از باندهای خام سال 2013
اشکال (29) تا (31) جدایی پذیری کمی طبقات با استفاده از باندهای خام و معیارهای بافت را نشان می دهد. تفکیک پذیری طبقات با استفاده از معیار بافت در ماهواره لندست 8 تصویر 2013 بسیار پایین تر از تفکیک پذیری طبقات در تصاویر 2009 و 2013 لندست 5 می باشد.

شکل(30):جدایی پذیری کمی طبقات حاصل از باندهای خام و معیارهای بافت سال 2009
از چپ به راست باندهای b1 , b2,b3,b4,b5 باندهای BCM، b6 باند CVN ، باندهای b1,b3,b4,b6 باندهای NDC و wb1,wb2 باندهای خام هستند.

شکل(31):جدایی پذیری کمی طبقات حاصل از باندهای خام و معیارهای بافت سال 2011
از چپ به راست باندهای wb2,wb3,wb5 باندهای خام،b2 و b6 باندهای BCM،b2,b4,b6 باندهای CVN و b3,b5,b6 باندهای NDC هستند.

شکل(32):جدایی پذیری کمی طبقات حاصل از باندهای خام و معیارهای بافت سال 2013
از چپ به راست به ترتیب b9 باند CVN،b10 باند NDC و wb4,wb7,wb11 باندهای خام هستند.
بررسی قابلیت جدا شدن طبقات کاربری تعریف شده بر اساس میانگین انه در هر باند و باندهای استفاده شده نشان دهنده جداشدگی قابل قبول انهاست.
5-3-میزان جدایی پذیری نقاط تعلیمی با آزمون جدایی پذیری JM
به منظور بررسی جدایی پذیری نمونه های تعلیمی در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای از آزمون جدایی پذیری JM استفاده شد.پس از تهیه تصاویر حاصل از تلفیق و تعریف نمونه های تعلیمی هدف،به منظور تعیین قابلیت تفکیک پذیری طبقه های مورد نظر از معیار فاصله جفری ماتوسیا(Richard,1999) استفاده شده.در این روش تفکیک پذیری طبقه ها نسبت به هم بر مبنای نمونه های تعلیمی هر یک از طبقات بر اساس محاسبات آماری تعیین می شود.بر اساس نتایج این محاسبات می توان در زمینه چگونگی ادغام طبقه ها تصمیم گرفت(درویش صفت،1377).از بین مقادیر اولیه و ترکیبات حاصل از پردازش تصویر،تصاویری که بهترین تفکیک پذیری طیفی و JM برای طبقات برخوردار بودند انتخاب شده و در طبقه بندی به روش حداکثر احتمال شرکت داده شدند.استفاده از فنون تلفیق در بسیاری از تحقیقات موجب افزایش صحت طبقه بندی می گردد ( Yuhendra,2012).گلوگردی و همکاران بر اساس معیار جفری ماتوسیا برای تعیین واحدهای سنگی سازندهای گچساران و آغاجاری در شهرستان بهبهان از باندهای خام و نسبت گیری شده استفاده کردند و سپس مناسب ترین باندها که قادر به جداسازی طیفی طبقات بودند را انتخاب کردند.جداول شماره (1) تا (3) قدرت تفکیک پدیده ها را نشان می دهد. پس از تهیه نمونه های تعلیمی و رقومی کردن محدوده انها و استخراج نشان های طیفی ویژه هر کاربری و انتخاب باندهای مناسب برای طبقه بندی قابلیت جدا شدن طبقات کاربری بر اساس نمونه های تعلیمی مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش تمام کاربری ها با زیر کلاس های آنها قرار گرفتند.این کار برای افزایش دقت طبقه بندی انجام گرفت.جداول (1) تا (3) نتایج جدایی پذیری کمی نمونه های تعلیمی طبقات کاربری اراضی سال های 2009 و 2011 و 2013 با استفاده از آزمون JM را نشان می دهد.با توجه به اعداد و نزدیک بودن آنها به 2000 نشان می دهد که کلاس ها به نسبت خوبی از یکدیگر جدا شده اند.
جدول شماره (1):میزان جدایی پذیری نقاط تعلیمی طبقات کاربری اراضی
با آزمون JM در تصویر سال 2009:
جاده مرتع
3 مرتع

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.