مقاله درمورد تصاویر ماهواره ای و ماتریس مقایسه

کشاورزی
شهر
باغ شهر
باغ
مرتع
جاده
کشاورزی شامل زیر طبقات کشاورزی با کشت متراکم،کشاورزی با کشت سبک و کشاورزی شخم خورده و… بود.طبقه شهر شامل شهر ساخته شده،اراضی تازه ساخته شده با قطعات پراکنده و اراضی قطعه بندی شده در آینده است.مرتع شامل زیر طبقات مرتع طبیعی،مرتع کوهستانی و مرتع مسطح بود.
4-1-7-نشان های طیفی
پس از تهیه نمونه های تعلیمی مرحله بعد پردازش ایجاد نشان های طیفی است.نشان طیفی دارای اطلاعات اماری مربوط به ارزش های بازتابی سلول های موجود در نمونه های تعلیمی برای هر کلاس است.ارزش بازتاب این نشان ها در باندهای مختلف دارای درجاتی از همپوشانی است که نشان دهنده در هم رفتگی طیفی بین انواع مختلف پوشش است.طمپوشانی برخی از نشان های طیفی به دلیل ماهیت نا مناسب کلاس های تعریف شده پوشش زمین است.در نهایت همپوشانی معمولا وجود دارد چون برخی عوارض الگوهای بازتاب را در چند باند توزیع می کنند.
4-1-8-پردازش تصاویر ماهواره ای به روش تحلیل بافت
بهره گیری از پنجره لغزان می تواند به منظور بارزسازی اطلاعات بافت به کار رود(فرانکلین،2001).برای اعمال فیلتر بر روی تصویر یک پنجره فیلتر در نطر گرفته می شود و برای تعیین درجه روشنایی جدید پیکسل ها این پنجره بر روی تمام تصاویر حرکت میکند و تصویر جدید را بوجود می آورد.پنجره فیلتر ماتریسی است که شامل مجموعه ای از ضرایب می باشد.مقدار هر پیکسل در تصویر خروجی با قرار دادن پنجره بر روی پیکسل متناظر در تصویر ورودی و ضرب کردن تمام مقادیر پیکسل های زیر پنجره در وزن آن بدست می آید.پنجره های فیلتر می تواند 3×3و5×5 و غیره باشد.در این پژوهش از سه معیار بافت به منظور طبقه بندی تصاویر ماهواره ای مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از:ماتریس مقایسه جفتی((Binary comparison matrix،تعداد طبقات متفاوت (Number of (different classes و پیکسل های متفاوت از پیکسل مرکزی (Center versus Neighbors).
NDC=تعداد طبقات متفاوت در ناحیه پنجره 3×3
CVN=تعداد سلول های متفاوت از سلول مرکزی در ناحیه پنجره 3×3
BCM=تعدادجفت های متفاوت در ناحیه پنجره 3×3
4-1-9-پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی
هدف اصلی در اغلب آنالیزهای سنجش از دور که برای بررسی پوشش گیاهی به کار گرفته می شود این است که داده های باند های طیفی مختلف را که می تواند بیانگر پارامترهایی نظیر درصد پوشش گیاهان، زیست توده و شاخص سطح برگ باشد به یک مقدار واحد در هر پیکسل کاهش دهد. در واقع دیدگاه رایج جدید در زمینه ی بررسی و پایش پوشش های گیاهی استفاده از شاخص های سنجش از دور پوشش گیاهی استDrysdale,2003)).
این شاخص ها یک ترکیب ریاضی از باندهای متعدد تصاویر رقومی ماهواره ای هستند که از اختلاف معنی دار بازتابش پوشش گیاهی در طول موجهای آبی، قرمز، سبز و مادون قرمز نزدیک استفاده می کنند. این شاخص ها به صورت یک عملیات ریاضی ساده مانند جمع، تفریق، نسبت گیری و یا دیگر ترکیبات خطی می باشند که ارزش هر پیکسل در باندهای مختلف را به یک شاخص عددی تغییر می دهند Matsushita,2007)).
در نواحی که پوشش گیاهی پراکنده است شاخص تعدیل شده یا اصلاح شده پوشش گیاهی SAVI به جای NDVI پیشنهاد شده است. شاخصNDVI و شاخصEVI از شاخص های پوشش گیاهی جهانی هستند که برای آماده نمودن دائمی اطلاعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی به کار گرفته می شوند(Pettorelli,2007).
شاخص های پوشش گیاهی دیگری نظیر شاخص پوشش گیاهی PVI و شاخص تعدیل شده خاک ( SAVI) در ناحیه مادون قرمز مرئی و قرمز وجود دارند که تحت تاثیر خصوصیات خاک قرار نمی گیرند( Huete,2004).
شاخص NDVI 1 تا 1- در تغییر است .شاخص RVI از صفر تا بینهایت متغیر است.
شاخص WDVI نسخه خلاصه شده ای از شاخص PVI است اما دارای دامنه نامحدود است. WDVI خیلی حساس به تغییرات اتمسفری است (QI,1999)
شاخصSAVI شاخص بینابینی در شاخص نسبت بر مبنای نسبت های شاخص های عمودی دارد. یعنی اینکه این شاخص ها نه عمودی هستند و نه هم دیگر را در یک نقطه قطع می کنند و از مبدا عبور می کند.تغییرات از 1+ تا 1- است
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.