مقاله درمورد تصاویر ماهوارهای و کاربری اراضی

شکل(36):نقشه طبقه بندی نظارت شده سال 2009

شکل(37):نقشه طبقه بندی نظارت شده سال 2011

شکل(38):نقشه طبقه بندی نظارت شده سال 2013
به منظور انجام فرایند مارکف زیر طبقات مربوط به هر طبقه به طبقه اصلی تبدیل شد و شش کلاس اصلی کشاورزی،شهر،باغ شهر،باغ،مرتع و جاده در نظر گرفته شد.

شکل(39):نقشه طبقه بندی کلی سال 2009

شکل(40):نقشه طبقه بندی کلی سال 2011

شکل(41):نقشه طبقه بندی کلی سال 2013
جدول مساحت طبقات کاربری هر سال محاسبه شد. ..جدول (4) مساحت طبقات هر کاربری در هر سال را نشان میدهد.مشاهده می شود که اختلاف کلاس های مختلف متفاوت است و این نشان دهنده مفید بون و قابلیت استفاده از مدل مارکف در پیش بینی تغییرات کاربری است.
جدول شماره(4):مساحت طبقات کاربری سال های 2009،2011 و 2013:
جاده مرتع باغ باغ شهر شهر کشاورزی طبقات
112.95 29831.13 663.3 5064.3 11992.41 939.42 2009
221.1 25724.25 378.36 6586047 15256.8 386.46 2011
379.44 20030.85 134.1 8353.35 19969.47 111.06 2013
با توجه به نقشه های طبقه بندی شده به روش نظارت شده و جدول مساحت طبقات مشاهده می شود شهر بیشترین مساحت واصلی ترین نوع کاربری زمین را دارا می باشد.دومین نوع کاربری مرتع،سومین نوع کاربری باغ شهر،چهارمین نوع کاربری کشاورزی و پنجمین نوع کاربری باغ می باشد.با توجه به نقشه های کاربری بدست امده از سال های 2009 و 2011 و 2013 و براساس جدول شماره (4)مشاهده می شود که میزان تغییرات مساحت اراضی شهری،کشاورزی،مرتع،شهر و باغ شهر طی دوره های مورد مطالعه یکسان نبوده است و در سال های اخیر رشد مناطق شهری بسیار چشمگیر بوده است.در سال 2009 مساحت شهرها در حدود 11992.41 هکتار بوده است که این مقدار در سال 2011 به 15256.8 و در سال 2013 به 19969.48 هکتار رسیده است و این نشان دهنده گسترش سریع شهرها به دلیل افزایش جمعیت می باشد.کاربری کشاورزی در سال 2009 مساحتی در حدود 939.42 هکتار می باشد که این مقدار در سال 2011 به 386.46 هکتار و در سال 2013 به 111.06 هکتار کاهش یافته است و در مکانهایی که امکان آبیاری وجود ندارد و امکان شخم زدن وجود دارد به اراضی کشت دیم تبدیل شده است و در جاهایی که امکان شخم و کشاورزی یا به دلیل محدودیت شخم و وجود شیب و یا به دلیل دوری از روستاها به اراضی مرتعی تبدیل گردیده استو این امر باعث نشان دهنده تبدیل این نوع کاربری به کاربری های دیگر از جمله شهر،باغ شهر یا باغ می باشد.کاربری مرتع در سال 2009 مساحتی در حدود 29831.13 هکتار را دارا می باشد که این مفدار در سال 2011 به 25724.25 هکتار و در سال 2013 به هکتار 20030.85 کاهش یافته است که این امر می تواند نشان دهنده تبدیل کاربری مرتع به کاربری های شهری میباشد.کاربری باغ شهر در سال 2009 مساحتی در حدود 5064.3 هکتار و در سال 2011 مساحتی در حدود 6586.47 هکتار و در سال 2013 به 8353.35 افزایش یافته است.کاربری باغ در سال 2009 مساحتی در حدود 663.3 هکتار و در سال 2011 مساحتی در حدود 378.36 هکتار و در سال 2013 به 134.1 هکتار کاهش یافته است و نشان دهنده تبدیل این نوع کاربری به کاربری های باغ شهر و شهر می باشد.مشاهده می شود بیشترین رشد کاربری مربوط به اراضی شهری می باشد که به دلیل رشد روز افزون جمعیت و افزایش مهاجرت می باشد.بیشترین تغییرات مربوط به دوره زمانی 2009-2011 می باشد.
5-6-فرایند مارکف
بعد از اجرای تحلیل زنجیرۀ مارکف بر روی دو نقشه کاربری اراضی بدست آمده از طبقهبندی تصاویر ماهوارهای، یک ماتریس احتمال انتقال، ماتریس مساحت انتقال یافته، و چند تصویر احتمال شرطی ایجاد شد(جداول 5 تا 7). در جداول زیر، ردیف نشاندهنده پوشش زمین دوره اول و ستون نشاندهنده پوشش زمین در دوره دوم است

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.