مقاله درمورد بورس اوراق بهادار و حقوق صاحبان سهام

H0: Random Effect
H1: Fixed Effect
مادالا (1988) برای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس را با نشان داده و آمارهی M را بهصورت رابطهی زیر ارائه نموده است:
M = (3-14)
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها
-41. مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی وارزیابی فرضیه‌های پژوهش اهمیت ویژه‌ای دارد و از اساسیترین مراحل انجام هر پژوهش است. در این فصل ابتدا با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، به برآورد الگوی ارائه شده در فصل سوم پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از چارچوب نظری و مباحث ارائه شده در فصل دوم، به بررسی و تحلیل رابطه انعطاف‌پذیری مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود. برآورد مدل با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده و برای آزمون فرضیهها از نرم افزار Eviews استفاده شده و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعهی آماری در این پژوهش شرکتهایی هستند که از سال 1388 تا 1391 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران بودهاند که ویژگیهای آنها در فصل اول پژوهش ذکر شد. در ادامه به معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش و همچنین تصریح الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده پرداخته می‌شود، سپس به برآورد الگو با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته و در انتها، خلاصهای از مطالب ذکر شده در این فصل ارائه می‌گردد.
4-2. آمار توصیفی:
4-2-1. بررسی آمارههای توصیفی متغیر انعطافپذیری مالی
جدول 4-1: آمارههای توصیفی متغیر انعطافپذیری مالی
آماره سال 88 سال 89 سال90 سال 91
میانگین 7076/0 7283/0 7629/0 7690/0
میانه 68/0 67/0 70/0 69/0
انحراف معیار 3125/0 3431/0 4111/0 4117/0
بیشینه 42/3 42/3 42/3 42/3
کمینه 13/0 8/0 10/0 19/0
چولگی 076/3 056/2 098/3 024/3
کشیدگی 08/24 39/16 64/15 20/14

  منابع تحقیق با موضوع راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده مورد انتظار

نتایج حاصل از جدول تأیید میکند که میانگین نسبت بدهی در طی دوره 88-91 در حال افزایش بوده و در سال 89 به 90جهش بزرگی داشته است. اما میانه اهرم مالی شرکت‌های تولیدی طی دوره روند نوسانی دارد. همانند میانگین، انحراف معیار اهرم مالی شرکتهای تولیدی نیز طی دوره 88-91 یک روند صعودی داشته و در سال 90 نسبت به 89 دارای جهش بزرگتری نسبت به بقیه سال ها می باشد. بیشینه مقدار اهرم مالی در هر چهار سال مورد بررسی نیز بیشتر از یک بوده و نمایانگر این است که در شرکت های فوق جمع حقوق صاحبان سهام مقداری منفی داشته و در بسیاری از موارد زیان انباشته آنها از نصف سرمایه شرکت بیشتر شده و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت گشته است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.