مقاله درمورد برنامه ریزی ریاضی و گازهای گلخانه ای

رابطه (5) نشان می دهد که یک پیشامد وقتی ضرورتا و لزوما رخ خواهد داد که پیشامد متمم آن (متناقض با آن) هیچ امکانی برای وقوع نداشته باشد.
بر اساس رابطه (5) می توان نتیجه گرفت:
(6)
رابطه فوق اصل ممیزه اندازه های لزوم نامیده می شود.
از (5) نیز نتیجه می شود که:
(7)
(A´)
در این رابطه بوضوح می توان دید که پیشامد A وقتی کاملا ممکن است که هیچ لزوم و حمیتی برای وقوع پیشامد متمم (متناقض با) آن نباشد.
با توجه به اینکه A= A´ آنگاه از رابطه ی (5) و (6) نتیجه می شود:
(8)
N(A A´)=(A´)]=N()=0
که در واقع داریم )=1-´
نتیجه 1:
چون اگر باشد آنگاه با توجه به رابطه ی (4) داریم:(A´)=1
و با قرار دادن در رابطه (5): )=´
نتیجه 2: N(A)
چون اگر N(A) آنگاه بر اساس رابطه (8) خواهیم داشت 0 = (A´) و آنگاه با توجه به رابطه (5) نتیجه می شود: ´)=1-0=1
نتیجه 3: بر اساس روابط و استدلال های فوق می توان نتیجه گرفت:
توزیع امکان
فرض کنید X یک مجموعه مرجع و π یک اندازه امکان بر P(X) باشد. در این صورت تابع عضویت (X) را که متناظر با یک زیر مجموعه فازی از X است و به صورت زیر تعریف می شود، تابع توزیع امکان متناظر با اندازه امکان می نامیم.
(9)
همچنین خود مجموعه فازی را یک توزیع امکان می نامیم.]53[
2-4-2- مرور مقالات در حالت عدم قطعیت فازی و امکانی
بیشتر مسائل نیازمند تصمیم گیری در شرایط واقعی و در محیطی نادقیق رخ می دهند. بنابراین بسیاری از ضرایب، اهداف و محدودیت ها را نمی توان به صورت قطعی و بدون ابهام برآورد کرد. در عمل، دسترسی نداشتن به نمونه های کافی و یا در دست نداشتن یک مدل آماری زیر بنایی موجب برآورد های آماری ناکارآمد خواهد شد. در نتیجه استفاده از یک مدل تصمیم قطعی در این شرایط منجر به دستیابی به جواب هایی غیر واقعی خواهد شد]54[. در این شرایط تئوری فازی چارجوبی تئوریک و مفهومی را برای اداره و مدیریت چنین وضعیت نادقیقی فراهم می کند. تئوری مجموعه های فازی نخستین بار به وسیله ی بلمن و زاده در سال 1965 در فرایند تصمیم گیری به کار گرفته شد]55[ و مفهوم برنامه ریزی ریاضی فازی به صورت کلی نخستین بار به وسیله تاناکا و همکارانش در سال 1973 مطرح شد]56[. اولین روش برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی توسط زیمرمن در سال 1978 ارائه شد. زیمرمن درروش خودکه MAX-MIN نام گرفت از طرح و بیان بلمن و زاده مبنی بر اینکه یک تصمیم بهینه عبارت از اشتراک وتقاطع محدودیت ها و تابع هدف می باشد استفاده کرد]57[. از آن پس تکنیک های بسیاری برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی توسعه یافتند که در قالب دو دسته کلی برنامه ریزی خطی فازی و برنامه ریزی خطی مبتنی بر تئوری امکان قرار گرفتند.
اندازه گیری و کنترل تولید گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه لجستیک یک چالش مهم برای شرکت های امروزی با توجه به افزایش نگرانی در مورد اثرات زیست محیطی از فعالیت های کسب و کار است. این مقاله که توسط ترابی و همکارانش (2012) ارائه شده است، یک مدل برنامه ریزی ریاضی فازی مبتنی بر چند هدفه برای طراحی پیکربندی استراتژیک یک شبکه لجستیک سبز تحت شرایط نامشخص پیشنهاد می کند. این مدل با هدف به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و کل هزینه های استقرار شبکه به طور همزمان به منظور ارائه یک توازن معقول بین آنها است. علاوه بر این، برای حل مدل پیشنهادی بهینه سازی فازی چند هدفه، یک رویکرد راه حل فازی تعاملی بر اساس اندازه گیری اعتبار توسعه یافته است. یک مطالعه موردی صنعتی نیز برای نشان دادن کاربرد مدل پیشنهادی و همچنین سودمندی از روش راه حل آن ارائه شده است]58[.
شو در سال 2007 در رابطه با مساله توزیع کالاها برای مراکز توزیع امداد در ناحیه های آسیب دیده با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی دو مدل بهینه سازی که یکی برای چندین آیتم و دیگری برای اقلامی که در گروه های شبیه به هم هستند، ارائه کرده است. در واقع یک مدل برنامه ریزی فازی را در بحران ارائه کردند که هدف در آن کم کردن هزینه ها و بیشینه کردن رضایت مندی نقاط آسیب دیده می باشد]59[.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.