مقاله درمورد اطلاعات حسابداری و ارزیابی عملکرد

• آیا عملکرد یک شرکت را می‌توان در طی یک دوره زمانی به‌نحو مناسب مقایسه کرد؟
• چه تغییراتی، در صورت وجود، در خط‌مشی‌های حسابداری یا کاربرد خط‌مشی‌ها، استفاده از براوردها و قضاوتهای مدیریت انجام شده است؟
• چگونه این تغییرات در مقایسه با رویه‌های گذشته منجر به بهبود شده‌اند (یعنی کدامیک از خصوصیات کیفی مدل بهتر تامین شده است)؟
• شما به چه موارد افشای مشخصی به‌منظور اثبات مناسب بودن ارائه اثر تغییرات در همه دوره‌های گزارش شده می‌توانید اشاره کنید؟
• چه شاخصی نشان می‌دهد این تغییرات توسط مدیریت به‌منظور دستیابی به نتایج خاص حسابداری انجام شده است؟
شفافیت (صراحت و روشنی)
این خصوصیت بر قابل فهم بودن، سازمان و جامعیت اطلاعات تاکید دارد. برای تفکر در مورد شفافیت می‌توان این سئوال را پرسید که:
• آیا اطلاعات مالی شرکت به طریق سازمان‌یافته، روشن و موجز ارائه شده و به‌نحو مناسب بین صراحت و کفایت توازن برقرار است؟
• شرکت به چه طریقی می‌تواند فراتر از حداقل الزامات مطلق، اصول پذیرفته شده حسابداری را افشا نماید؟
• آیا شرکت ارائه اطلاعات مالی را به سهولت و سازمان‌یافته انجام می‌دهد (محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری را درنظر بگیرید)؟
• آیا زبانِ مورد استفاده در گزارشهای مالی را غیرحسابداران به آسانی می‌فهمند؟
• چگونه شرکت در گزارشهای مالی از نمودارهای روشن و ساده برای مفهومتر شدن اطلاعات مالی استفاده می‌کند؟
• آیا صورتهای مالی و سایر موارد افشا (مثل گزارش هیئت‌مدیره) مجموعه‌ای جامع، منسجم و متمرکز از اطلاعات مالی را که گویای تمامی داستان باشد، تشکیل می‌دهد؟
 تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
اطلاعات حسابداری هنگامی سودمنداست و میتواند به تصمیم گیریها کمک کند که ازویژگیهای کیفی لازم برخوردارباشد.اما لحاظ داشتن تمام این ویژگیها بطور یکجا در تهیه  وارائه کلیه اطلاعات حسابداری بدلیل تضاد بین این ویژگیها عملا دشوارو غیرممکن است لذا به منظورکاهش یا رفع این گونه تضادها ناگزیرباید به ویژگیهایی که برای تحقق هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی ضروری ترست بهای بیشتری داد ودرموارد لزوم از برخی  به نفع سایر ویژگیها صرفنظرکرد. 
اهداف ارائه اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی
کلیه‌ی واحدهای اقتصادی برای اداره‌ی فعالیت روزانه، ارزیابی عملکرد گذشته و طرح ریزی فعالیت های آینده‌ی خود به اطلاعات و گزارش های حسابداری نیاز دارند. بنابراین اهداف ارائه ‌ی اطلاعات حسابداری در گارش های مالی چنین است:
الف: ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی:
نتایج حاصل از عملیات حسابداری، نقاط ضعف و قوت عملکرد گذشته‌ی واحد اقتصادی را آشکار می‌سازد و راهنمای برنامه های آینده قرار می‌گیرد.
ب: قضاوت در مورد چگونگی استفاده‌ی واحد اقتصادی از منابع موجود:
از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مندرج در صورت های مالی می‌توان به کارایی واحد اقتصادی، در استفاده از منابع موجود پی برد و ارزیابی کرد که آیا واحد اقتصادی از امکانات و ظرفیت دارایی‌های خود استفاده می‌کند یا با ظرفیت بدون استفاده مواجه است؟
ج: پیش بینی روند سود آوری واحد اقتصادی در آینده:
اطلاعات مندرج در صورت های مالی علاوه بر این که چگونگی عملکرد گذشته‌ی واحد اقتصادی را نشان می‌دهد، در طرح ریزی عملیات و فعالیت های آینده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. چرا که (( با مقاییسه‌ی صورت های مالی دوره های مختلف، می‌توان جهت گرایش فعالیت های واحد اقتصادی و مسیر آینده را معلوم ساخت و علل این گرایش را تعیین کرد و بر این اساس به موقع فعالیت های زیان آور را متوقف ساخت و متقابلاً فعالیت های ثمربخش را همچنان ادامه داد.)) بنابراین اطلاعاتی که از طریق گزارش های مالی ارائه می‌شود ، باید مربوط ، مناسب و کامل باشند. و در ارائه‌ی اطلاعات مالی نیاز ها و خواسته های سرمایه گذاران اصلی ، موسسات سرمایه گذاری ، تحلیلگران مالی و سایر استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرد. کلیه اطلاعات مربوط و با اهمیت باید در صورت های مالی ارائه شود به طوری که گزارش های مالی، تصویر کاملی از فعالیت ها و رویدادهای مالی واحد اقتصادی را ارائه کند. رعایت اصل اهمیت در ارائه‌ی اطلاعات در گزارش های مالی به این لحاظ است که اطلاعات جزئی و کم اهمیت ممکن است باعث گردد که اطلاعات اصلی و با اهمیت از نظر دور بماند.
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.