مقاله درمورد اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت و اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت

اثربخشی نقشی
2-3-4-3) اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش استراتژیک
گوداشتاین و دیگران (1994) معتقدند هر چه اندازه هیات مدیره بزرگ تر بوده و از نظر تخصصی متنوع تر باشد، این مسئله علی رغم اثرات مثبت در حوزه های دیگر، در ایفای نقش استراتژیک از جانب هیات مدیره (از جنبه اعمال تغییرات استراتژیک) تاثیر منفی می گذارد. این در حالیست که
روئیگراک و دیگران (2006) میان دو عامل اندازه هیات مدیره و مشارکت استراتژیک هیات مدیره رابطه منفی پیدا ننمودند. از نظر برانینگی و دیگران (2007) و روئیگراک و دیگران (2006) میان تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و ایفای اثربخش نقش استراتژیک هیات مدیره رابطه مثبتی وجود دارد. از سوی دیگر بیلیموریا (2000) معتقد است حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش استراتژیک (از منظر طرح موضوعات جدید استراتژیک) اثر مثبتی داشته باشد.
2-3-4-4) اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش نظارتی
فیچ و شیوداسانی (2006) معتقدند چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر ایفای نقش نظارتی آنان تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر جنسن (1986) معتقد است حضور اعضای مستقل در ترکیب هیات مدیره می تواند در ایفای اثربخش تر نقش نظارتی هیات مدیره موثر باشد. از سوی دیگر هیلمن و دالزیل (2003) معتقدند حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش نظارتی اثر مثبتی داشته باشد.
2-3-4-5)اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش خدماتی
احمد و دیگران (2006) اشاره دارند که اندازه هیات مدیره با اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی (از جنبه اطلاع رسانی مالی به ذینفعان) رابطه ای معکوس و تعداد اعضای مستقل حاضر در ترکیب هیات مدیره با اثربخشی هیات مدیره در ایفای این نقش رابطه ای مثبت دارد. چن و جگی (2000) نیز معتقدند با افزایش تعداد اعضای مستقل هیات مدیره بر کیفیت نقش خدماتی هیات مدیره از جنبه
اطلاع رسانی مالی به ذینفعان افزوده می شود. میس (1986) معتقد است اعضای هیات مدیره ای که در چندین هیات مدیره عضویت دارند، بهتر از سایرین می توانند نقش خدماتی خود را ایفا نمایند. کارپنتر و وستفال (2001) نیز از منظری دیگر معتقدند وجود تنوعی از اعضای متخصص و با تجربه در هیات مدیره می تواند در ایفای نقش خدماتی آنان موثر باشد.
2-3-4-6)اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش تامین منابع
چن (2008) معتقد است چند عضویتی بودن عضو هیات مدیره در ایفای نقشهایی همچون نقش تامین منابع یک نقطه قوت محسوب می شود. از سوی دیگر سینق و وینی کامب (2004) معتقدند حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش تامین منابع (از منظر ارتباطی) اثر مثبتی داشته باشد.
2-3-4-7) اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت
در رابطه با اثر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت خصوصاً از منظر جنبه های مربوط به ترکیب هیات مدیره، نظرات متنوع و گاهاً ضد و نقیضی وجود دارد. این تاثیرات از منظر اندازه، تعداد اعضای مستقل هیات مدیره، چندعضویتی بودن اعضاء و ترکیب جنسیتی ترکیب هیات مدیره قابل بحث و بررسی است. در ادامه هر یک از این تاثیرات بصورت مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
2-3-4-7-1)اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت
محققانی مختلفی همچون گوئست (2009) در فضای خارجی و محققانی همچون رسائیان (1389) درفضای داخلی معتقدند اندازه هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه منفی دارد؛ در حالیکه محققانی همچون دالتون و دیگران (1999) این رابطه را مثبت می دانند. تحقیقات نیکبخت و دیگران (1389) درفضای داخلی نشان می دهد که رابطه ای میان اندازه هیات مدیره و عملکرد هیات مدیره وجود ندارد. از سوی دیگر دی و چائوهان (2009) در یکی از جامع ترین تحقیقات، اثرات یاد شده را در ارتباط با شرکتهای خصوصی (بدون سرمایه گذاری مشترک)، خصوصی (با سرمایه گذاری مشترک)، دولتی و شعبه های شرکتهای خارجی در کشور هند مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس این تحقیق اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای خصوصی (با و بدون سرمایه گذاری مشترک) و شعب شرکتهای خارجی موثر بوده است و در مورد شرکتهای دولتی به تایید نرسیده است.
2-3-4-7-2)اثر استقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
همبریک و جکسون (2000) معتقدند هر چه تعداد اعضای مستقل هیات مدیره در ترکیب هیات مدیره بیشتر باشد، عملکرد شرکت بهتر خواهد بود؛ نتیجه ای که محققانی همچون دونالدسون و دیویس (1991) خلاف آن را به تایید رسانده اند.
2-3-4-7-3) اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
در رابطه با اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره تحقیقات پیترا و دیگران (2008) نشان می دهد که این مسئله تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته است؛ در حالیکه در نتیجه تحقیقات فیچ و شیوداسانی (2006) چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره از ارزش سهام داران کاسته است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.