مقاله درباره کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

فرضیه سوم : با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : بین تیپ شخصیتی درون گرا با بهره هوشی دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد .
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون x2 محاسبه شده ( 54/8) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان (5% ) از x2 جدول ( 48/3) بزرگتر است پس بین تیپ شخصیتی درون گرا با بهره هوشی دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه چهارم : بین تیپ شخصیتی درون گرا با بهره هوشی دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود دارد .
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون x2 محاسبه شده ( 56/12) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان (5% ) از x2 جدول ( 48/3) بزرگتر است پس بین تیپ شخصیتی درون گرا با بهره هوشی دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه پنجم : بین تیپ شخصیتی برون گرا و عزت نفس دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد .
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون x2 محاسبه شده ( 54/22) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان (5% ) از x2 جدول ( 48/3) بزرگتر است پس بین تیپ شخصیتی برون گرا با عزت نفس دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه ششم : : بین تیپ شخصیتی برون گرا و عزت نفس دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود دارد
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون x2 محاسبه شده ( 78/9) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان (5% ) از x2 جدول ( 48/3) بزرگتر است پس بین تیپ شخصیتی برون گرا با عزت نفس دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه هفتم : بین تیپ شخصیتی درون گرا و عزت نفس دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون x2 محاسبه شده ( 34/13) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان (5% ) از x2 جدول ( 48/3) بزرگتر است پس بین تیپ شخصیتی درون گرا با عزت نفس دانشجویان دحتر رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه هشتم : بین تیپ شخصیتی درون گرا و عزت نفس دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود دارد
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون x2 محاسبه شده ( 4/0) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان (5% ) از x2 جدول ( 48/3) کوچکتراست پس بین تیپ شخصیتی درون گرا با عزت نفس دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود ندارد .
فرضیه نهم : مقایسه بهره هوشی دانشجویان دختر و پسر
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون t محاسبه شده (06/2 ) با درجه آزادی (51 ) در سطح اطمینان 5% از t جدول (2 ) بزرگتر است پس فرض صفر ما رد می شود و میزان ضریب هوشی پسران بیشتر از دختران می باشد .
تفسیر فرضیه دهم : مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر و پسر
با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : چون t محاسبه شده (29/2 ) با درجه آزادی (51) در سطح اطمینان 5% از t جدول (2 ) بزرگتر است پس فرض صفر ما رد می شود و میزان عزت نفس پسران بیشتر از دختران می باشد .
پیشنهادات :
1 – اهمیت عزت نفس از اساسی ترین عوامل رشد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان است برخورداری از اراده ، اعتماد به نفس ، قدرت تصمیم گیری ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و ارزشمندی دارد پس می توانیم بگویم که با وجود تمام این عوامل بهره هوشی بالا می تواند عزت نفس را افزایش دهد .
2 – بهتر است که در انجام تحقیقات با چنین موضوع هایی یعنی تیپ های شحصیتی برون گرا و درون گرا ویژگی های هر تیپ به صورت روشن بیان شود تا افراد بتوانند با مراجعه به آن تیپ شخصیتی خود را تعیین کنند و بتوانند روابط اجتماعی خود را بر پایه این شناخت بنا سازند
3 – پیشنهاد می شود که در رابطه با شخصیتهای درون گرا و برون گرا و ارتباط آن با عزت نفس و بهره هوشی تحقیقات بیشتری صورت گیرد زیرا با انجام همین تحقیقات می توان خیلی از مسائلی را که در رابطه با شخصیت پیش می آید حل کرد و با انجام تحقیقات بیشتر راه حل های بهتر و بیشتری بدست می آید .
4 – پیشنهاد می شود که تحقیق با استفاده از نمونه های بزرگتر صورت گیرد زیرا انجام تحقیق با نمونه های کوچک و محدود تعمیم پذیری را با مشکل مواجه می کند
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.