مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شخصیت

بیان مسئله:
سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی یکی از مسائل عمده یمورد توجه روان شناسان بوده و هست ، فردی که می خواهد رفت انسانی را در هر سطحی از آن مطالعه کند با این حقیقت رو به رو است که گرچه تفاوت های فیزیکی انسان ها بسیار است اما تفاوت شخصیتی آنان که از اهمیت بسزایی هم برخوردار است فرینده تر است زیرا شخصیت آدمی روان وسیال است .
پژوهش مورد اشاره بیانگر بینادی بودن بررسی شخصیت است و از آنجایی که بررسی شخصیت و افراد آن یکی از اساسی ترین موضوعات علم روان شناسی است نظریه هایی زیادی در این باره ارائه شده است و در پژوهش حاضر دو تا از متغیر های که نظریه های زیادی رد باره ی آن ارائه شده مورد برسی قرار می دهیم که ان دو تا متغیر عبارتند از : درون گرایی و. برون گرایی ، نکته ی دیگر اینکه عزت نفس و بهره ی هوش می تواند در زندگی انسان نقش بسیار مهمی بازی کند و بر همه ی سطوح زندگی اش تأثیر بگذارد اهمیت هر یک از متغیر های موردنظر به شکل جداگانه با همدیگر غیر قابل انکار است و ابزارهای برای سنجش آنها ساخته شده است علی رغم توجه به دیرینه ی انسان به خلق و خو احوال خویش به تازگی موفق به ارئه ی روش هایی برای سنجس و تعریف ان شده است که پرسشنامه ها و ابزارهای مختلف روان سنجی و شخصیتی را شامل می شود و در این میان پرسشنامه شخصیتی درون گرایی – برون گرایی آیزنگ به مفید ترین ابزار روان سنجی تبدیل شده است و ما دراین پژوهش سعی داریم با استفاده از پرسش نامه ی آیزنگ تیپ شخصیتی دانشجویان را سنجدیه و رابطه آن با بهره هوشی و عزت نفس مورد برسی قرار دهیم ، دراین پژوهش این مسئله مطرح است که ایا بین تیپ شخصیتی درون گرایان – برون گریان با بهره هوشی و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد ؟
اهمیت وضرورت پژوهش :
شخصیت را می توان یکی از موضوعات اساسی و مهم علم روان شناسی دانست ، شخصیت یکی از موضعات پیچیده و تازه ی روان شناسی است که در حقیقت همین تازگی و پیچیدگی مطالعی آن را به موضوعی جذاب و هیجان انگیز تبدیل نموده است ، شخصیت یک موضوع بسته یا کامل نیست که ما بتوانیم قواعد و تعاریف آن را حفظ کنیم و سپس به موضعی دیگر بپردازیم ، برعکس مطالعه ی شخصیت هنوز درمان تکامل است ، کنجکاوی ذاتی آدمی درباره ی رفتارهای خویش را نیز می توان دلیل شخصیت مطالعه ی شخصیت دانست دلیل دیگر اهمیت مطالعه ی شخصیت مربوط به کاربرد علمی آن است صرف نظر از شغل و فعالیتی که داریم برای دیگران و یاد دیگران ویا در کار برکنیم مثلاً آگاهی از شخصیت انسان هایی که درکارکنان با آنها سرو کار داریم زمینه ساز بهبود کیفیت روابط بین فردی که عامل موفقیت درکار و اجتماعی است می گردد ف در عصر کنوین شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری از موفقیت های زندگی ضرورت پیدا می کند ، معلمان و پرورشکاران برای شناخت بهتر دانش آموزان نیاز دارند که ویژگی های شخصیتی آنان را مورد سنجش قرار دهند تا بتوانند برنامه و روش تربیتی خود را با این ویژگی ها ونیاز های آنان هماهنگ کنند مشاوران تحصیلی و روان شناسان بالینی برای همکاری و کمک به مراجعان و درمان جویانلازم است ویژگی های. شخصیتی آنان را مرود ارزیابی قرار دهند سنجی و خصایص شخصیت و هوش افراد برای بسیارزی از اهداف مانند استخدام ، گزینش دانشجو برای رشته های مخالف تحصیلی – راهنمایی – شغلی مشاوره های روان مانند اینها امری اساسی است زیرا کارایی افراد درمشاغل و موفقیت ها ی زندگی ب آنها در تحصیل و اثر بخشی ورش هایی درمانی وب طرو کلی سازگاری درتمامی موفقیت ها س زندگی با خصایص شخصیتی رابطه دارد . ( شریفی ، 1374، 102 )
از سوی دیگر برخورداری از حس عزت نفس قوی به مثابه یک سرمایه ی ارزشمند حمایتی برای همهی انسان هاست فرایندی شناختی ، احساسات ، انگیزه های برقراری روابط ماب ین شیوه ی زندگی و تصمیم گیری و انتخاب های ما قویاً متأثر از چگونگی احساس عزت نفس است تنها عامل تعیین کننده ی رفتار ، عزت است که ما نسبت به خود داریم به قول مازلو ماب را سلامت روانی خود احتیاج به عزت نفس مثبت و قوی د اریم ( افروز ، 1385 ،ص 128 )
پژوهش دراین زمینه لازم است زیرا با انجام چنین پژوهشی هایی می توان به دانشجویان کمک کرد که مشلات شخصیتی خود را عزت نفس کامل حل نمایند پژوهش دراین زمینه لازم است زیرا بهره هوشی هر شخص می تواند نمادی از سلامت عقل ور وخ ور وان باشد این دو مقوله یعنی عزت نفس و بهره هوشی بهم متبط هستند و هر شخصی که بهره هوشی بیشتری داشته باشد از عزت نفس بالاتری برخورد خواهد بود و پژوهش می توانند می تواند در هر جامعه ای رکن اساسی برای پیشرفت توسعه آن جامعه باشد زیرا با انجام پژوهش قبلی از راه حل خا که برای حل مشکلات وجود دارد را می توان فهمید پس عدم انجام چنین پژوهش هایی باعث عدم آگاهی و عدم آگاهی می تواند آغاز گر تمام مشکلات باشد .
اهداف پژوهش:
واقعیت این است که تلاش روان شناسان برای یافتن رابطه ی بین متغیرها ف توقف و شناخت آنان است پژوهش کنونی بودن توجه به وجود کاربرد یا عدم یافته های می کوشد تا به پیکره ی این تلاش یاری رساند چه به شکل کلی و چه به شکل مقایسه ی دو به دو … چرا که متغیرهای مورد بررسی از اهمیت ولایی برخوردار ند و یافتن هر نوع اطلاعات راجع به متغیرهای یاد شده می تواند یا دیگر یافته های روان شناسی باشد .
هدف کلی :
بررسی و مقایسه رابطه بین تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا با بهره هوشی و عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89 .
اهداف جزئی :
1- تعیین رابطه بین تیپ های شخصیتی برون گرا با بهره هوشی دردانشجویان دختر و پسر
2- تعیین رابطه بین تیپ های شخصیتی درون گرا با بهره هوشی دردانشجویان دختر و پسر
3- تعیین رابطه بین تیپ های شخصیتی برون گرا و عزت نفس دردانشجویان دختر و پسر
4- تعیین رابطه بین تیپ های شخصیتی درون گرا با عزت نفس دردانشجویان دختر و پسر
5- مقایسه ی بین بهره هوشی در دانشجویان دختر و پسر
6- مقایسه ی عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر
سؤالات پژوهش
1-آیا بین تیپ های شخصیتی برون گرا با بهره هوشی دردانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری وجود دارد ؟
2-آیا بین تیپ های شخصیتی درون گرا با بهره هوشی دردانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری وجود دارد ؟
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.